CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2011-01 Digitale Dilemma's voor de Overheid

Meer informatie: Willem Pieterson

Onderdeel van de Vernieuwing Rijksdienst
, Programma Overheid voor de Toekomst – Module ICT

Het programma Overheid voor de Toekomst (OvdT) is één van de trajecten die deel
uitmaken van het Programma Vernieuwing Rijksdienst (VRD) van de programma-SG Roel
Bekker. Binnen dit OvdT-traject, dat vooral beoogt de meningsvorming over de
randvoorwaarden, de inrichting en het functioneren van de toekomstige overheid te
benoemen, is er ook een deeltraject voor ICT voor de Toekomst. Het gaat immers over
nieuwe werkwijzen voor de (rijks)ambtenaar, het staatsrecht voor de toekomst,
interdepartementale samenwerking en de rol die ICT daarin speelt. Oog voor de
geschiedenis, (zelf)kennis over de overheid, een open vizier voor nieuwe manieren van
opereren, wetende en realiserende wat ICT hierin kan betekenen, speelt daarbij een
belangrijke rol.

Binnen dit programma voerde het CFES samen met Twynstra Gudde een onderzoek uit naar de visies en denkbeelden die heersen binnen de overheid op het gebied van (de toekomst van ICT).

Binnen het onderzoek zijn een viertal perspectieven gehanteerd:

‐ Perspectief 1: Impact van ICT op beleid & bedrijfsvoering

‐ Perspectief 2: Maatschappij en ICT

‐ Perspectief 3: De invloed van ICT trends

‐ Perspectief 4: De rijksambtenaar en ICT

Het onderzoek leidde tot 22 strategische vraagstukken, of dilemma's voor de overheid. Het is aan de politiek en beleidsuitvoering om te bepalen hoe met deze dilemma's wordt omgegaan. Dit zijn de 22 dilemma's:

1. Focus op handhaving of dienstverlening

2. Klantvriendelijkheid of eigen efficientie

3. Richten op de menselijke maat of zakelijkheid

4. Pro-actieve dienstverlening of initiatief bij de klant

5. Selfservice of full service

6. Ambtenaar 2.0 of Ambtenaar 2.0

7. Felxibiliteit van cloud computing of inperken van risico's

8. Grote ICT projecten of juist kleine projecten

9. Organiseren in ketens of als losse eenheden in een netwerk

10. Centrale regie op ICT of juist decentralisatie

11. Uitbesteden van ICT of zelf doen

12. eAwareness stimuleren of laten groeien

13. eVaardigheden stimuleren of laten groeien

14. Ambtenarencultuur meer verandergezind maken of laten groeien

15. ICT als vervanging of aanvulling op bestaande kanalen

16. Klant op afstand of nauwe relatie

17. Uitwisseling van informatie of conversatie met de klant

18. Transparantie uitbaten of juist beperken

19. ICT stuurt beleid of beleid stuurt ICT

20. ICT faciliteert zelfregulering of vereist centrale controle

21. Afhankelijkheid van technologie is problematisch of juist niet

22. ICT leidt tot bezuinigingen of ICT kost juist geld

Meer weten?

Klik hier om het rapport te downloaden

Klik hier om de bijlagen te downloaden