Verzoek indienen

Handreiking voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie

Ga er bij het schrijven van een verzoek aan de examencommissie (examencommissie-cit@utwente.nl) vanuit dat de examencommissie niets weet van de achtergrond van je verzoek of van de feiten en argumenten. Zorg er daarom voor dat alle relevante informatie helder en duidelijk in je verzoek aan de orde komen. Realiseer je dat de examencommissie niet frequent vergadert. Als de examencommissie vermijdbare vragen ter verduidelijking heeft of tijdrovende naspeuring moet gaan doen, dan kan je daarmee het antwoord op je verzoek ernstig vertragen. Ofwel een verzoek moet voldoen aan de gangbare professionele eisen aan zakelijke correspondentie.

Enkele handreikingen voor een verzoek:

·

Zorg voor een betekenis vol onderwerp.

·

Introduceer je casus.

·

Wees helder in wat je verzoek is.

·

Geef argumenten die je verzoek rechtvaardigen.

·

Zorg er voor dat je argumenten en bewijsstukken te verifiëren zijn door de examencommissie.

·

Voeg relevante bewijstukken toe als bijlage. Echter zorg er wel voor dat je verzoek zelfstandig leesbaar is (de bijlage zijn er ter verificatie van de bewijsstukken en verificatie van een juiste gebruik in het verzoek)

·

Zorg er voor dat alle bijlagen in het verzoek gemeld zijn (zodat de lezer van het verzoek weet dat er meer is).

·

Wees volledig en eenduidig:

o

Vermeld data als die van belang zijn.

o

Vermeld voor een vak in de Bachelor: vaknaam, de modulenaam en modulecode van de module. Vermeld voor een vak in de Master: vaknaam en vakcode

o

Vermeld namen van personen inclusief contactinformatie als het geen medewerkers van de UT zijn.

o

Vergeet niet je studentnummer op te nemen