Toelatingseisen vakken

Enkele vakken binnen het curriculum van de opleiding Civiele Techniek kennen volgorde- of toegangseisen. Deze eisen staan vermeld in het opleiding specifieke deel van het Onderwijs- en Examenreglement. De relevante artikelen zijn hieronder weergegeven.

Neem contact op met de studieadviseur Annet de Kiewit wanneer je betwijfelt of je voldoet aan de ingangseisen van een vak.

Bachelor Civiele Techniek

Artikel m van het opleiding specifieke deel van het onderwijs- en examenreglement van de bachelor Civiele Techniek geeft de volgende toelatingseisen voor vakken:

Alle postpropedeutische vakken

‘Studenten die vóór de herkansingstentamens van augustus in totaal ≤ 35 EC uit het propedeuse programma met een voldoende hebben afgesloten, kunnen – behoudens het gestelde in bijlage m.4 – geen tentamens afleggen in vakken behorende tot de postpropedeutische fase.’

Civieltechnisch Ontwerpproject (192260181)

‘Deelname aan het Civieltechnisch Ontwerpproject is slechts mogelijk wanneer men twee weken voor aanvang van de colleges voor vier van de zes volgende vakken een voldoende heeft behaald:

192260731 Civieltechnische Materiaalkunde
192260142 Mechanica I
192260152 Mechanica II
192260161 Mechanica III
192260121 Water
192220111 Verkeer (regulier)
of 192230120 Constructieleer (NLDA)

Deze regel geldt voor bachelorstudenten vanaf generatie 2002. Voor het vak Civieltechnisch Ontwerpproject geldt een inschrijvingsplicht.’

Ontwerpproject B3

‘Deelname aan het Ontwerpproject B3 is slechts mogelijk wanneer men twee weken voor aanvang van de colleges in het bezit is van het P-diploma en hooguit vier vakken uit het tweede jaar nog niet heeft gehaald. Het vak Civieltechnisch Ontwerpproject 192260181 mag voor studenten van generatie 2005 en later niet tot de openstaande vakken behoren. Voor het vak Ontwerpproject B3 geldt een inschrijvingsplicht.’

Minor

‘Met de minor kan – behoudens het gestelde in bijlage m.4 – niet eerder worden begonnen dan nadat de student ten minste 80 EC van het basisprogramma met goed gevolg heeft afgelegd.’

Bachelor eindopdracht

‘Vóór het begin van de Bachelor eindopdracht moeten de vakken Civieltechnisch Ontwerpproject (192260181) en B3-project (192211351) zijn afgerond en mogen nog ten hoogste twee vakken van het basisprogramma open staan.’

‘Indien relevant voor de inhoud van de Bachelor eindopdracht kan de mobiliteitscoördinator eisen dat bepaalde – met name genoemde – examenonderdelen moeten zijn afgerond vóór het begin van de Bachelor eindopdracht.’

Master Civil Engineering and Management

Voor de master Civil Engineering and Management gelden toelatingseisen voor het afstuderen en het mogen beginnen met het voorbereiden afstuderen. Deze toelatingseisen zijn genoemd in bijlage Q van het onderwijs- en examenreglement master Civil Engineering and Management.

Master Construction Management and Engineering

Voor de master Construction Management and Engineering gelden toelatingseisen voor het afstuderen en het mogen beginnen met het voorbereiden afstuderen. Deze toelatingseisen zijn genoemd in bijlage Uitvoeringsregeling a.h van het onderwijs- en examenreglement master Construction Management and Engineering.

Nota Bene

Zoals vermeld staat in het voorwoord van het onderwijs- en examenreglement, kunnen aan de informatie van deze website geen rechten worden ontleend. Ga naar de onderstaande link om de onderwijs- en examenreglementen van de bachelor en masteropleidingen te bekijken. Aan deze documenten mag je wel rechten ontlenen.