Cum laude afstuderen

Onder bepaalde voorwaarden kun je op je diploma een ‘met lof’ vermelding krijgen. Je kunt voor zowel de bachelor- als voor de masteropleiding cum laude afstuderen. De voorwaarden waaraan je moet voldoen, staan vermeld in het onderwijs- en examenreglement van de opleiding.

Bachelor Civiele Techniek

Artikel R10.2 van het examencommissiereglement bachelor Civiele Techniek zegt over het behalen van het bachelordiploma met lof:

‘a. Ingeval de student bij het afleggen van het bachelorexamen blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op het diploma met de woorden "CUM LAUDE" worden vermeld.

b. Uitzonderlijke bekwaamheid is aanwezig wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

i.

het gewone gemiddelde der beoordelingscijfers, behaald voor onderdelen van het afsluitend examen (B2- en B3-programma), exclusief het eindcijfer voor de Bachelor eindopdracht, bedraagt tenminste 8; bij het bepalen van bovenbedoeld gemiddelde worden de

ii.

onderdelen waarvoor geen oordeel in de vorm van een cijfer is gegeven dan wel een vrijstelling is verleend buiten beschouwing gelaten;

iii.

geen enkel examenonderdeel in het B2-/B3-programma is met een onvoldoende beoordeeld en ten hoogste één examenonderdeel is beoordeeld met het cijfer 6;

iv.

voor maximaal een derde van de totale omvang van het postpropedeutisch deel van de opleiding B-CiT is een vrijstelling verleend als bedoeld in OER2011 artikel 14;

v.

het eindcijfer voor de Bachelor eindopdracht bedraagt minimaal een 8;

vi.

de bacheloropleiding is afgerond binnen vier jaar, tenzij bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de examencommissie, een grotere overschrijding rechtvaardigen. Tot de bijzondere omstandigheden worden in ieder geval gerekend de omstandigheden

vii.

die worden erkend bij de toekenning van afstudeersteun.

c. Indien de nominale studieduur met meer dan 1 jaar is overschreden kan de voorzitter van de bachelorcommissie of opleidingsdirecteur een beargumenteerd voorstel tot toekenning van het predicaat 'CUM LAUDE' voorleggen aan de examencommissie. Het predicaat ‘CUM LAUDE’ wordt verleend wanneer alle leden van de examencommissie daarmee instemmen.’

Master Civil Engineering and Management

Artikel R10.2 van het examencommissiereglement master Civil Engineering and Management zegt over het behalen van het masterdiploma met lof:

‘a. Ingeval de student bij het afleggen van het Masterexamen blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op het diploma met de woorden "CUM LAUDE" worden vermeld.

b. Uitzonderlijke bekwaamheid is aanwezig wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

i.

het gewone gemiddelde der beoordelingscijfers, behaald voor onderdelen van het afsluitend examen, exclusief het eindcijfer voor de Afstudeeropdracht, bedraagt ten minste 8; bij het bepalen van bovenbedoeld gemiddelde worden de onderdelen waarvoor geen oordeel in de vorm van een cijfer is gegeven dan wel een vrijstelling is verleend buiten beschouwing gelaten;

ii.

geen enkel examenonderdeel is met een onvoldoende beoordeeld en ten hoogste één examenonderdeel is beoordeeld met het cijfer 6;

iii.

voor maximaal een derde van de totale omvang van het programma is een vrijstelling verleend als bedoeld in OER-CEM2011 artikel 14;

iv.

het eindcijfer voor de Afstudeeropdracht bedraagt minimaal een 8;

v.

de masteropleiding is afgerond binnen 2,5 jaar, tenzij bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de examencommissie, een grotere overschrijding rechtvaardigen. Tot de bijzondere omstandigheden worden in ieder geval gerekend de omstandigheden die worden erkend bij de toekenning van afstudeersteun.

c. Indien de nominale studieduur met meer dan 1/2 jaar is overschreden kan de voorzitter van de afstudeercommissie of opleidingsdirecteur een beargumenteerd voorstel tot toekenning van het predicaat 'met lof' voorleggen aan de examencommissie. Het predicaat ‘CUM LAUDE’ wordt verleend wanneer alle leden van de examencommissie daarmee instemmen.’

Master Construction Management and Engineering

Bijlage 1 van de uitvoeringsregeling, behorende bij het onderwijs- en examenreglement van de master Construction Management and Engineering zegt over het behalen van het diploma met lof:

·

‘Het gewogen gemiddelde van de cijfers bedraagt ten minste 8,0 waarbij voldoendes (v) en vrijstellingen (vr) buiten beschouwing worden gelaten.

·

Het aantal onderdelen waarvoor het resultaat v is behaald of waarvoor een vr is verleend, mag tezamen niet meer dan 1/3 van het totale aantal onderdelen bedragen.

·

Er mag geen cijfer lager dan 7,0 voorkomen.

·

Voor het afstudeerwerk moet ten minste het cijfer 8,0 zijn behaald.’

Nota Bene

Zoals vermeld staat in het voorwoord van het onderwijs- en examenreglement, kunnen aan de informatie van deze website geen rechten worden ontleend. Ga naar de onderstaande link om de onderwijs- en examenreglementen van de bachelor en masteropleidingen te bekijken. Aan deze documenten mag je wel rechten ontlenen.