Handleiding AT studenten

Handleiding Bachelor Eindopdracht voor studenten Advanced Technology

Laatst gewijzigd: oktober 2016

Studenten van de opleiding Advanced Technology verzamelen gedurende het 3de jaar informatie over diverse onderzoeksgroepen op de UT ter voorbereiding voor hun Bachelor Assignment. Studenten selecteren vervolgens hieruit twee tot drie voor hen meest interessante onderzoeksgroepen om hiermee een verkennend gesprek aan te gaan. Op basis van deze gesprekken besluit de student bij welke onderzoeksgroep hij/zij een opdracht wil uitvoeren. Studenten Advanced Technology voeren of in kwartiel 3 of in kwartiel 4 hun Bachelor Assignment uit. Dit is afhankelijk van de eisen die worden gesteld vanuit de toekomstige master, sommige studenten moeten ter voorbereiding in kwartiel 4 hier voorkennis voor opdoen.

Omdat een AT student een opdracht uitvoert bij de opleiding Civiele Techniek dient de student behalve aan de eisen die de opleiding AT aan de Bachelor Eindopdracht stelt ook te voldoen aan de eisen die vanuit de opleiding Civiele Techniek worden gesteld. Hieronder zijn kort de belangrijkste eisen per opleiding weergegeven.

Voorwaarden vanuit de opleiding Civiele Techniek:

-

Wanneer na de verkennende gesprekken is gekozen voor een opdracht bij een van de vakgroepen van Civiele Techniek dient de student zich officieel aan te melden voor de Bachelor Eindopdracht door een mail te sturen naar bachelor-eindopdracht-CiT@utwente.nl Daarna ontvangt de student een bevestiging met daarbij een voorbereidende opdracht en een aanmeldingsformulier. Na inlevering van beide documenten krijgt hij/zij een afspraak voor een intakegesprek bij de vakgroep van zijn/haar keuze t.w. Waterbeheer, Verkeer of Bouw/Infra.

-

Afhankelijk van de persoonlijke studieplanning, neemt de student deel aan één van de drie hieronder genoemde voorbereidende studieonderdelen voor de Bachelor Eindopdracht:

1.

het vak “Preparation Bachelor Assignment” van de opleiding Advanced Technology;

2.

(onderdelen van) module 11 van de opleiding Civiele Techniek. Deze module wordt zowel aangeboden in het 3de kwartiel als in het 1ste kwartiel en omvat het schrijven van een Bachelor thesis proposal (voorverslag) en het werken aan een Bachelor thesis evaluation assignment (reflectieverslag). Studenten AT kunnen zich voor module 11 via Osiris inschrijven en zijn dan ook automatisch ingeschreven op de Blackboard site van deze module;

3.

Indien het niet mogelijk is om deel te nemen het onderdeel “BSc-thesis proposal and evaluation” van CiT-module 11 en/of het vak “Preparation Bachelor Assignment” vanuit AT al is gevolgd, vormt het schrijven van een voorverslag een eerste onderdeel van de Bachelor Eindopdracht Civiele Techniek. In de eerste weken van de opdrachtperiode (en mogelijk voorafgaand aan de opdrachtperiode) werkt de student een voorstel uit dat goedgekeurd dient te worden door de docent Civiele Techniek die vanuit de vakgroep de Bachelor Eindopdracht begeleid.

Zie hieronder ook de paragraaf over het voorverslag voor informatie over de inhoud en beoordeling van het voorverslag.

-

Het inleveren van een reflectieverslag wanneer de student niet de Bachelor thesis evaluation assignment heeft gevolgd in module 11 (zie hieronder de criteria voor dit reflectieverslag)

-

Het inleveren van een pdf versie van het eindverslag via het mailadres

bachelor-eindopdracht-cit@utwente.nl na afronding van de opdracht

Voorwaarden vanuit de opleiding Advanced Technology:

-

De examencommissie van de opleiding AT dient de Bachelor Eindopdracht en het vakkenpakket goed te keuren, het “Request approval Bachelor Assignment” formulier hiervoor is te vinden op de site van AT. Na goedkeuring ontvangt de student hierover een officiële brief met daarin ook de samenstelling van de examencommissie van de Bachelor Eindopdracht. Een hoogleraar vanuit Civiele Techniek zal als voorzitter van de examencommissie optreden en voor deze examencommissie dient de student aan het eind van de opdracht een openbare verdediging (20 – 30 minuten) te geven.

-

De student stelt in overleg de examendatum vast, reserveert hiervoor een ruimte (eventueel via de receptie van gebouw Horst) en nodigt de examencommissie uit. Het formulier hiervoor is te vinden op de site van AT

-

De examencommissie kent uiteindelijk het cijfer voor de Bachelor Eindopdracht toe.

N.B. Raadpleeg altijd voor de meest actuele informatie betreffende de uitvoering van de Bachelor Eindopdracht de site van de opleiding Advanced Technologie -> https://www.utwente.nl/at/onderwijs/The%20bachelor%20assignment/

Voorverslag (Bachelor Thesis Proposal)

In het voorverslag zijn tenminste de volgende onderdelen opgenomen (afkomstig uit de student manual module 11 Preparation BSc-thesis CiT):

-

Formulation of problem context

-

Formulation of research aim and question(s)

-

Formulation of terminology used, limits and bounderies

-

Summary of state of the art knowledge concerning the problem based on literature review

-

Role of model(s) within the research project

-

Description of choice of research techniques incl. methods for data gathering/production

-

Planning incl. contingency

-

First version table of content final report

Het Bachelor thesis proposal wordt beoordeeld o.b.v. de volgende criteria:

-

General structure, language and formatting

o

Structuring

o

Writing

o

Referencing

-

Project definition

o

Problem context

o

Research ai mand question(s)

o

Terminology, limits and boundaries

o

Use of literature

-

Methods and models

o

Choice of research techniques

o

Data

o

Role of models

-

Planning

o

Research planning

o

Table of contents BSc-thesis report

Eindverslag

Een goed verslag bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

Een titelpagina met daarop de titel van het verslag, de naam van de auteur, de naam van het bedrijf, de opdrachtperiode en de namen van de begeleiders.

Een voorwoord, waarin je aangeeft wat de aanleiding is geweest tot het schrijven van het verslag. Ook kun je hierin een aantal mensen bedanken die belangrijk voor je waren tijdens de uitvoering van de opdracht.

Een inhoudsopgave, waaruit de lezer een duidelijke structuur van het rapport kan afleiden

Een samenvatting, waarin je in het kort de doelstelling, de vraagstelling, de resultaten en de belangrijkste conclusies van je onderzoek schetst (1-2 pagina’s).

Een inleiding, waarin je vermeldt bij welk bedrijf je de opdracht hebt uitgevoerd, wat de achtergrond, de aanleiding en het doel van het onderzoek is, welke onderzoeksvragen je zult beantwoorden en op welke manier je het onderzoek hebt aangepakt (aanpak/methodologie). Ook leg je hier de structuur van je verslag uit door aan te geven wat je in welk hoofdstuk gaat behandelen.

De kern van het verslag, waarin je je opdracht uitwerkt.

Een discussie, waarin je kritisch naar de uitkomsten van je onderzoek kijkt, mogelijke beperkingen of opmerkelijke resultaten aangeeft en deze koppelt aan de uitkomsten van je onderzoek

De conclusie, waarin je het resultaat van de opdracht beschrijft en antwoord geeft op de vraagstellingen

Aanbevelingen, waarin je mogelijk concrete adviezen richting je opdrachtgever kunt formuleren en bijvoorbeeld suggesties kunt doen voor vervolgonderzoek

Eventuele bijlagen, waarin je informatie geeft die aanvullend is voor het verslag, bijvoorbeeld uitgebreide berekeningen of theorieën. In het verslag gebruik je de resultaten en verwijs je voor meer informatie naar de bijlagen. De hoofdtekst van het verslag dient daarom op zichzelf staand een leesbaar en begrijpelijk geheel te vormen

Zie -> https://www.utwente.nl/at/onderwijs/The%20bachelor%20assignment/Assessment-Form-Bachelor-Assignment-AT.pdf voor de beoordelingscriteria van de Bachelor Eindopdracht van de opleiding Advanced Technology.

Het reflectieverslag

Het reflectieverslag dient te worden ingeleverd via bachelor-eindopdracht-cit@utwente.nl wanneer de student niet het onderdeel “BSc-thesis evaluation” van module 11 heeft gevolgd. Indien dit onderdeel van module 11 van CiT wél wordt gevolgd, wordt in het kader van deze module een reflectie en evaluatieopdracht uitgevoerd. Onderstaande is dan niet van toepassing.

Het reflectiedeel is bedoeld om het eigen functioneren tijdens de uitvoering van de opdracht te evalueren. De nadruk ligt op ‘zelfreflectie’: hoe heb jij gefunctioneerd in die bepaalde omgeving, wat waren je verwachtingen ten aanzien van de organisatie, de opdracht, en je eigen functioneren, en hoe zit het nu met de werkelijkheid? Blijken de theorieën die je geleerd hebt tijdens je opleiding waarheid, of niet? Wat was er anders dan je van tevoren verwacht had? De kunst bij het schrijven van dit verslag is om afstand te nemen, en om eigen functioneren, verwachtingen en werkelijkheid op een rijtje te zetten. Het reflectieverslag bevat minimaal de volgende onderdelen:

·

Beargumenteerde beschouwing over verwachtingen – werkelijkheid m.b.t. de volgende aspecten:

o

Organisatie

o

Begeleiding

o

Werkzaamheden inhoudelijk

o

Planmatig en gestructureerd werken

o

Communicatieve en sociale vaardigheden

o

Kennis

o

Zelfstandigheid

o

Persoonlijke doelstellingen voorverslag

·

Antwoord op de volgende vragen:

o

Hoe vind je dat je voldaan hebt aan de doelstellingen van de Bachelor Eindopdracht

o

Wat zijn de zaken waar je aan wilt/moet werken?

Het reflectieverslag omvat 2-5 pagina’s en wordt beoordeeld door de mobiliteitscoördinator van Civiele Techniek. De begeleidend docent van de opdracht krijgt een kopie van het reflectieverslag toegestuurd.