Tips voor het gebruik van Teletop in het onderwijs

Sinds studiejaar 2000-2001 gebruiken vrijwel alle UT-opleidingen bij meerdere vakken TeleTOP®. TeleTOP staat niet op zichzelf, maar is ingebed in het onderwijs. Ervaringen over de afgelopen jaren hebben diverse voorbeelden laten zien van de wijze waarop Teletop kan worden ingezet in het onderwijs. Hieruit zijn veel ideeën en tips voortgekomen.

Teletop didactisch ingezet

Op de “docenten supportsite” worden diverse ideeën en tips aangereikt om Teletop didactisch en vernieuwend  in te zetten in het onderwijs. Een ieder die een account heeft en inlogt op de Teletop-site kan hierop een kijkje nemen.
Bent u geen UT-medewerker, dan kunt u via http://www.teletop.nl/ meer informatie krijgen over het systeem.

Hiernavolgend worden een aantal van deze tips en ideeën voor het onderwijs maken met Teletop beschreven. Het ITBE kan individuele ondersteuning bij het gebruik van Teletop bieden of, voor opleidingen of instellingen, ook maatwerk voor specifieke doelgroepen aanbieden. Voor meer informatie zie in de linkerkolom van de Nieuwssite VoP, onder <<Onderwijskundige Dienstverlening.


Tips voor onderwijs maken met TeleTOP

(auteur: F.B. de Mink. Gebaseerd op: L. Gommer en G. Visser: Implementatie van een course management systeem: de werkelijke resultaten. sept 2001.)

Met TeleTOP zijn onder meer de volgende 8 functies eenvoudig te vervullen.

1.

Informatie verschaffen: syllabus, sheets, artikelen, studiehandleiding en links digitaal beschikbaar stellen

2.

Motiveren en activeren met online opdrachten

3.

Uitlokken van interactie tussen docent en student

4.

Focussen op de vereisten, verhogen van niveau

5.

Uitlokken van onderlinge interactie tussen studenten

6.

Opdrachten maken en inleveren

7.

Feedback organiseren op opdrachten

8.

Ondersteunen van de studieplanning

1.      Informatie verschaffen: syllabus, sheets, artikelen, studiehandleiding, links digitaal beschikbaar stellen:

·

maak een link naar online wetenschappelijke tijdschriften en/of artikelen

·

plaats op de Teletop-site een lijst met relevante, leuke, interessante sites te gebruiken als studenten een opdracht moeten maken

·

geef één of meer voorbeelden van gemaakte opdrachten van studenten uit eerdere studiejaren

·

laat studenten zelf inhoudelijke informatie zoeken, inleveren dit in en plaats dat na screening in TeleTOP en daarmee voor allen beschikbaar

2.      Motiveren en activeren met online opdrachten

·

maak expliciet duidelijk welke bedoelingen je hebt en hoe je TeleTOP gaat toepassen

·

laat vooraf (aan bijv. een college) studenten vragen bedenken en noteren in TeleTOP

·

Laat studenten inhoud aanleveren, die ze vonden op internet, in boeken of uit interviews met experts

·

maak de beste ingeleverde opdracht van een student of een groep via TeleTOP voor de hele groep studenten zichtbaar

3.      Uitlokken van interactie tussen docent en student:

·

beantwoord de vragen van studenten per e-mail (in TeleTOP gebruik: Vraag & Antwoord), vermeld vooraf hoe vaak en wanneer je als docent van plan bent dit te doen

·

start als de docent zelf met een onderwerp en nodig studenten uit om te reageren

·

plaats op de site vragen die door studenten in eerdere jaren zijn gesteld, als voorbeeld, om studenten te stimuleren hun eigen vragen te stellen.

4.      Focussen op de vereisten, verhogen van niveau

·

neem als docent een actieve rol in binnen de communicatie

·

geef heldere opdrachten die aangeven welke bijdrage wordt verwacht

·

beoordeel en beloon de deelname aan bijv. een discussie

·

gebruik de resultaten van de online communicatie gedurende de face-to-face bijeenkomsten, zodat het niet iets extra's is, maar een integraal deel van de cursus

·

laat studenten de beste ingeleverde opdracht zien als model van het antwoord

5.      Uitlokken van onderlinge interactie tussen studenten

·

plaats een student in de rol van discussieleider: die start (met bijvoorbeeld een stelling of een vraag), reacties uitlokt, doorvraagt en samenvat

·

peer-review: laat studenten commentaar geven op elkaars werk (elke student krijgt bijvoorbeeld van drie anderen reactie op een opdracht)

·

groepsopdrachten: vorm groepen die samen een opdracht doen en het resultaat  inleveren via TeleTOP (waardoor zichtbaar voor anderen) en laat iedere groep de opdrachten van een andere groep of enkele andere groepen (mede-)beoordelen; dit is  leerzaam en geeft minder nakijkwerk voor de docent

6.      Opdrachten laten maken en inleveren

·

geef via Teletop elke week korte opdrachten van 1-2 studie-uur die resulteren in veel denken en weinig schrijven, zoals:

·

meerkeuzevragen aanreiken en de keuze en niet gekozen alternatieven laten beargumenteren

·

voorbeelden, omschrijvingen, uittreksels, aanpak, lijstjes, "to do" en "not to do" laten bedenken

·

mini-cases: wat zou jij doen in deze situatie en waarom

·

redeneringen en oordelen kritisch laten onderzoeken

7.      Feedback organiseren op gemaakte opdrachten

·

zorg direct na inleveren voor een modelantwoord, de uitgewerkte sommen e.d.

·

plaats het antwoord (of de ingeleverde opdacht) van een student (met of zonder naam) als model- of voorbeeldantwoord

·

laat studenten elkaars antwoord nakijken en verminder daarmee uw correctiewerk

·

verwijs naar de plaats waar een modelantwoord staat.

·

beloon het maken van het huiswerk (bonuspunten) of laat het facultatief

8.      Ondersteunen van de studieplanning

·

geef bij elke opdracht aan hoeveel tijd je denkt dat die kost, en vraag ook daarop reactie

·

verschaf een tussentoets halverwege met "deze vragen moet je nu in een uur kunnen beantwoorden", probeer het, overmorgen volgen de antwoorden

·

verschaf een lijstje met doelen om af te vinken naar eigen oordeel met daarbij: "hier moet ik naar kijken en dat doe ik op …."

·

houd een overzicht bij van de scores van studenten en de geleverde feedback (feedback itembank) op de opdrachten (onder administratie).