1. Nieuws SURF

2. SURF good practices

3. Nieuws Digitale Universiteit

Nieuws SURF

TENDER

Tweede ronde innovatietender 2006: deadline indienen voorstellen 1 november

Stichting SURF heeft dit jaar een tweede tender voor innovatieprojecten uitgezet. Voorstellen kunnen tot 1 november 2006 (voor 12.00 uur) worden ingediend bij SURF. Het doel van de innovatieprojecten is op basis van nieuwe oorspronkelijke ideeën, baanbrekende e-learning projecten uit te voeren. De innovatieprojecten kunnen ieder mogelijk aspect van e-Learning betreffen en behoeven niet verankerd te zijn in het strategisch beleid van de onderwijsinstellingen of SURF. Hoewel duidelijk is dat veel innovatie niet persé via ICT verloopt, gaat het in deze projecten om onderwijsinnovatie met behulp van of door middel van ICT; in de projectideeën dient de plaats of het gebruik van ICT nauwkeurig te zijn aangegeven. Het projectidee moet zich richten op innovatie en kennisontwikkeling (met nadruk op ‘research en development’) in het onderwijs. Dit betekent dat nieuwe manieren van leren en onderwijzen ondersteund met technologie centraal staan en niet het ontwikkelen van producten, diensten of programmatuur. Kijk voor meer informatie over de procedure op de website: http://www.surf.nl/themas/index2.php?oid=47

NAP-subsidietender 2006: 17 voorstellen ontvangen

Op de NAP-subsidietender 2006 heeft SURF 17 Expressions of Interest ontvangen. In consortiumverband heeft een groot aantal instellingen voorstellen ingediend voor projecten op het gebied van Doorgaande Leerwegen, waarop de eerste fase van het Nationaal Actieprogramma e-Learning zich concentreert. De Wetenschappelijk Technische Raad van SURF heeft de voorstellen op 11 september jl. beoordeeld en heeft advies uitgebracht aan het Platformbestuur van het Platform ICT en Onderwijs. Begin oktober wordt bekend welke consortia financiële ondersteuning krijgen om hun projectvoorstel uit te werken.

SPECIAL INTEREST GROUPS

Communitydag op 4 oktober rond streaming media en portfolio 

Op 4 oktober organiseert Stichting SURF de ‘Surf Samendag’. Tijdens de ochtend laten de special interestgroepen Webstroom en NL Portfolio van SURF tijdens de bijeenkomst ‘AV Portfolio – een verkenning van het gebruik van beeld en geluid in een digitaal portfolio?’ praktijkvoorbeelden zien van het gebruik van streaming media in portfolio’s. Na deze bijeenkomst volgt een lunch waarna er voor de middag twee sessies gepland staan.

Portfolio contactpersonen ontmoeten elkaar van 13.30-15.00 uur. Er zal voldoende gelegenheid zijn om uit te wisselen wat er speelt binnen de instellingen en welke wensen er nog leven.

WEBstroom organiseert op deze middag een 3-tal presentaties, waarbij verschillende invalshoeken en toepassingen in het kader van onderwijsinnovatie worden gedemonstreerd, zoals pod- en vodcasting.

Iedereen is welkom. Aanmelden voor bovenstaande bijeenkomsten kan via de website: http://www.surf.nl/bijeenkomsten/index.php

OVERIG

Nieuwe collega’s bij SURF

Het NAP e-Learning vormt een nieuwe afdeling binnen Stichting SURF die zal worden geleid door de programmamanager Michiel van Geloven (was directeur van de Digitale Universiteit). Per 1 oktober zal de afdeling ook worden versterkt met twee projectcoördinatoren, te weten Peter Fest (was ook werkzaam bij de Digitale Universiteit) en Christien Bok (afkomstig van NWO).