Toetsing en beoordeling - Fraude en plagiaat

Onderwerpen:
> Toetsing en beoordeling
> (Voorkomen van) Fraude en plagiaat


foto - werkboek, palmtop, hand

Toetsing en beoordeling

http://www.fontys.nl/facilitairbedrijf/onderwijs/internationalisering.39327.htm

Fontys Hogescholen heeft in het kader van de onderwijstransformatie gekozen voor de onderwijsvisie van het vraaggestuurd competentiegerichte leren. Deze nieuwe vorm van leren vraagt een nieuwe vorm van toetsing. Op deze website geeft Fontys Hs de nodige uitleg hierover.


http://www.adelaide.edu.au/clpd/online/assessment/methods.html
Methods of online assessment.
Advies voor online toetsing aan de hand van: opdrachten, testen en quizzen, online discussies, logboeken, portfolio, groepsprojecten en web publicaties.

http://www.city.londonmet.ac.uk/deliberations/seda-pubs/Race.html 
Quality of assessment - Phil Race. Hoofdstuk 4 van: Never Mind the Teaching Feel the Learning. SEDA Paper 80, 1993.
Tien ‘zorgen’ over assesment en suggesties voor het verbeteren van de kwaliteit van assesment. 
 
http://www.pgcps.org/~elc/portfolio.html
Een korte handleiding over portfolio en portfolio assessment. Op de website van Prince George’s County Public Schools – The Electronic Learning Company.  

http://www.pgcps.org/~elc/developingtasks.html 
Developing Performance Assessment Tasks.  

http://www.edusite.nl/edusite/publicaties/12190 
Peer assessment in competentiegericht onderwijs. Volgens Dominique Sluijsmans van de Open Universiteit is peer assessment dé oplossing voor toetsing van complexe beroepsvaardigheden. Peer assessment activiteiten dragen ertoe bij dat studenten inzicht krijgen in de criteria van het product waarop ze zelf afgerekend worden. Piek-studeergedrag voor het toetsmoment wordt hiermee voorkomen. Door studenten kritisch naar elkaar te laten kijken, wordt een tweeledig doel bereikt: niet alleen worden ze betere beoordelaars, ze presteren ook beter op hun eigen resultaten. Leren, instructie en assessment sluiten volledig op elkaar aan.
Wel geldt dat studenten training moeten krijgen in peer assessment en hiervoor is onderwijsinhoud noodzakelijk.
Een kort artikel over dit onderwerp is te vinden via bovenstaande link. Dominique Sluijsmans promoveerde op 28 juni 2002 aan de Open Universiteit Nederland te Heerlen op haar proefschrift "Student involvement in assessment: The training of peer assessment skills". Dit proefschrift alsmede meer publicaties rondom peer assessment zijn te vinden op de website van de Open Universiteit Nederland 

http://www.owinsp.nl/producten/rapporten/portfolio/portfolio.pdf
Het gebruik van het portfolio als nieuwe toetsvorm in het Hoger Onderwijs. (102kb) Juni 2003. Een recent onderzoek geïnitieerd door de Onderwijsinspectie. Doelstelling en vraagstelling luidde: 1) Ten behoeve van de toezichtfunctie van de inspectie zicht krijgen op de kwaliteit of potentiële kwaliteit van de verschillende soorten portfolio’s en in het bijzonder de kwaliteit van de toetsfunctie; 2) Het geven van voorbeelden van good practices van het gebruik van het portfolio op een zodanig abstractieniveau dat het bruikbaar is in andere situaties; 3) Het formuleren van richtlijnen of aangrijpingspunten voor de kwaliteitsborging van het portfolio als toetsvorm. Met als uiteindelijke hoofdvraag: Op welke wijze kan de kwaliteit van het portfolio zo goed mogelijk geborgd worden?
Deze kennis is niet alleen voor de inspectie relevant, maar zij is ook van belang voor vertegenwoordigers van het hoger onderwijs zelf.

http://www.owinsp.nl/producten/rapporten/zicht_op_toetsen/Zicht_op_toetsen.pdf
Zicht op toetsen. Toetsing en examinering in het hoger onderwijs: De stand van zaken. Augustus 2003 (330kb).
In dit net uitgekomen rapport presenteert de Onderwijsinspectie haar bevindingen over het toetsbeleid van HO-instellingen zoals dat uit de notities van de instellingen zelf naar voren komt. Interessant zijn de beschreven ‘good practices’ die de inspectie is tegengekomen.
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een reeks van onderzoeken waarmee beoogd wordt een beter zicht te krijgen op de kwaliteit en de kwaliteitsborging van toetsing en examinering in het hoger onderwijs.
Verwacht wordt dat het rapport een bijdrage levert aan de kwaliteit en kwaliteitsborging, doordat het zicht geeft op de kwaliteit van toetsen en op proeven van kwaliteit in de vorm van ‘good practices’.

http://www.flaguide.org/
Een Field-tested Learning Assessment Guide (FLAG) web site.
Laat u niet afschrikken door de naam, want de site biedt een handig interactief instrument om te bepalen welke toetsingsmethode het beste past bij de gekozen leerdoelen. Inclusief uitleg over de verschillende toetsingsmethoden (assesment methoden). Op de site wordt hieraan toegevoegd: “Our assessment tools tell students what we think is important to learn. The tests commonly used in college science and math courses usually emphasize fact-based knowledge and algorithmic problem solving.  Innovative assessment methods emphasize deeper levels of learning and give instructors valuable feedback during a course.” 

http://toetswijzer.kennisnet.nl/
Alhoewel deze site is gericht op het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, biedt het ook voor het hoger onderwijs veel nuttig informatie. Zoals de dossiers over Competentiegericht Beoordelen of het dossier Toetsconstructieproces in 8 stappen.   

http://www.newhorizons.org/strategies/assess/front_assess.htm
http://www.newhorizons.org/ New Horizons (Amerikaans) biedt informatie(bronnen) over (innovaties in) onderwijs en leren voor alle leeftijdsgroepen en niveaus.  Het is daardoor soms even zoeken en een kwestie van inschatten of informatie van toepassing is voor het hoger onderwijs. Maar de site biedt veel interessante artikelen, kijk bijvoorbeeld via bovenstaande link naar artikelen over een actueel onderwerp als “assessment”.

http://www.funderstanding.com/assessment.cfm
Drie verschillende assessmenttheorieën heel kort nader beschreven: authentieke assessment, assesment- technieken voor in de les en portfolio-assessment. Kort maar krachtig.

http://www.lgu.ac.uk/deliberations/seda-pubs/Race.html
Artikel: Quality of assessment – van Phil Race uit Never Mind the Teaching Feel the Learning.
SEDA Paper 80, 1993.  Een inzichtelijk artikel over assessment, de overwegingen en bedenkingen daarbij, de pro’s en contra’s.

http://www.usdla.org/html/journal/JAN03_Issue/article04.html
In dit artikel wordt het gebruik van een 7-fasen methode voor een ‘peer assessment’ proces en ‘peer learning’ beschreven. De assessment behelst case studie, projectwerk en portfolio. De methode zorgt er voor dat de beoordeling effectief verloopt, terwijl er tegelijkertijd aandacht is voor het aanleren van benodigde vaardigheden. 

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/as0cont.htm 
Kritische reflecties over assessment, ondersteunend materiaal en enkele essays met de titels: Why Should Assessment Be Based on a Vision of Learning? / What Does Research Say About Assessment?  / What Does Research Say About Early Childhood Education? 

foto-student geeft tijdens de les een briefje door aan een andere student

(Voorkomen van) Fraude en plagiaat

An anti-plagiarism approach to learning and teaching (pdf, 307Kb)
Ursula McGowan, Learning and Teaching Development Unit, University of Adelaide
Waaraan moet je in je onderwijs en toetsing aandacht besteden als je (onbedoelde) plagiaat wilt voorkomen? Vooral als je je richt op het eerste jaar van de studie en bij het omgaan met buitenlandse studenten. 

Turn-it-in: Detecting Plagiarism—but then what? (pdf, 690Kb)
Geoff Crisp, Director, LTDU, Ursula McGowan, Deputy Director, LTDU; University of Adelaide
Uitleg over het detectiesysteem Turn-it-in en aandachtspunten voor het gebruik hiervan om de studenten meer te leren over plagiaat,  om daarmee plagiaat te voorkomen.

Plagiarism -A good practice guide
JISC - Joint Information Systems Committee - Jude Carroll and John Appleton. Een handboek over plagiaat, gebaseerd op visies op onderwijs en leren samengesteld.

Deterring plagiarism in Higher Education
Oxford Brooks University - Oxford Centre for Language and Learning.
Een uitgebreide site over plagiaat en onderwerpen die daarmee samenhangen. Met diverse artikelen en bronverwijzingen.