Handreiking voor examencommissies (Dienst Onderwijs en Onderzoek - Fontys Hogescholen)

Description: http://static.mediamatic.nl/f/fttx/image/491/11994-150-179.jpgKwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs - naar een versterkte rol van examencommissies

Dienst Onderwijs en Onderzoek (Fontys Hogescholen): Mieke Jaspers & Els van Zijl (2011)

Deze publicatie is bedoeld om examencommissies en onderwijsgevenden handvatten aan te reiken om de kwaliteit van toetsing en examinering te verbeteren en te borgen.

Inhoudsopgave:
Inleiding
1. Rol examencommissie

1.1 Taakverschuiving van procedure naar kwaliteit

2. Het brede perspectief van toetsen en beoordelen

2.1 Consistentie visie op leren en toetsen

2.2 Consistentie toetsprogramma en onderwijsprogramma

2.3 Bevordering studiesucces

3. Functies van toetsing

4. Kwaliteit van toetsing en examinering

4.1 Beleid

4.2 Kwaliteit van het toetsprogramma

4.2.1 Competentie Assessment Programma (CAP)

4.2.2 Methodemix

4.3 Kwaliteit van toets- en beoordelingsinstrumenten

4.4 Kwaliteit van taken, opdrachten of items

4.5 Digitale toetsing

4.6 Cultuur van gezamenlijk leren en ontwikkelen

5. Kwaliteitssysteem toetsing en examinering

5.1 PDCA-cyclus

5.2 In elkaar grijpende PDCA-cycli

5.3 Voortdurend verbeteren en vernieuwen

6. Toetsvormen in een competentiegerichte leeromgeving

6.1 Indeling in toetsvormen: een werkmodel

6.2 Beschrijving van toetsvormen

Bijlage 1 Format Jaarverslag examencommissie Fontys Hogescholen

Bijlage 2 Competentie Assessment Programma

Bijlage 3 Checklist Geautomatiseerd toetsen
7. Referenties