Accreditatiestaandaarden universiteiten

Bron: NVAO | Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs | 22 november 2011

Beoordelingskader voor de instellingstoets kwaliteitszorg

Visie op de kwaliteit van het onderwijs

Standaard 1: De instelling beschikt over een breed gedragen visie op de kwaliteit van haar onderwijs en op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur.

Toelichting: Deze visie heeft betrekking op de ambitie van de instelling ten aanzien van de kwaliteit van haar onderwijs en de eisen die de instelling stelt aan de kwaliteit van haar opleidingen.

Ten behoeve van het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur stimuleert het instellingsbestuur

de opleidingen om hun kwaliteit te monitoren en waar nodig verbeteringen door te voeren.

Een actieve rol van allen die bij het onderwijs betrokken zijn, is hierbij van groot belang.

Oordeel: Voldoet wel, voldoet niet of voldoet ten dele aan de standaard. (Gewogen en gemotiveerd.)

Beleid

Standaard 2: De instelling beschikt over adequaat beleid om de visie op de kwaliteit van haar onderwijs te realiseren. Dit omvat in elk geval: beleid op het gebied van onderwijs, personeel,

voorzieningen, toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een

functiebeperking, verankering van onderzoek in het onderwijs, alsmede de verwevenheid

tussen onderwijs en het (internationale) beroepenveld en vakgebied.

Toelichting: De te beoordelen beleidsterreinen zijn niet beperkt tot de in de standaard genoemde, maar zijn afhankelijk van de visie van de instelling op de kwaliteit van haar onderwijs. Adequaat

beleid veronderstelt concrete doelstellingen die voortvloeien uit de visie en veronderstelt

toewijzing van voldoende middelen voor de implementatie van het beleid.

De verankering van onderzoek in het onderwijs is van belang omdat instellingen voor hoger

onderwijs alle in meer of mindere mate te maken hebben met onderzoek, zelfs als ze zelf

geen onderzoek verrichten en de studenten slechts op de hoogte willen brengen van

nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen in het domein van hun opleiding. Het gaat hier

uitdrukkelijk niet om de beoordeling van het onderzoek zelf.

Oordeel: Voldoet wel, voldoet niet of voldoet ten dele aan de standaard. (Gewogen en gemotiveerd.)

Resultaten

Standaard 3: De instelling heeft zicht op de mate waarin haar visie op de kwaliteit van haar onderwijs

wordt gerealiseerd, en meet en evalueert regelmatig de kwaliteit van haar opleidingen bij

studenten, medewerkers, alumni en vertegenwoordigers van het beroepenveld.

Toelichting: Met betrekking tot de uitvoering van het beleid en de resultaten van haar opleidingen

beschikt de instelling over managementinformatie en hanteert ze een adequaat systeem

van interne evaluaties en externe beoordelingen. De evaluatie- en meetactiviteiten zijn goed

opgezet en leveren geaggregeerde informatie op voor het bestuur van de instelling. Het is

niet noodzakelijk dat de evaluatie- en meetactiviteiten instellingsbreed uniform zijn.

Oordeel: Voldoet wel, voldoet niet of voldoet ten dele aan de standaard. (Gewogen en gemotiveerd.)

pagina 10 NVAO | Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs | 22 november 2011

Verbeterbeleid

Standaard 4: De instelling kan aantonen dat zij de kwaliteit van haar opleidingen waar nodig systematischverbetert.

Toelichting: De instelling voert een actief verbeterbeleid op grond van haar zicht op de verkregen

resultaten. Dit draagt bij aan de kwaliteitscultuur binnen de instelling.

Oordeel: Voldoet wel, voldoet niet of voldoet ten dele aan de standaard. (Gewogen en gemotiveerd.)

Organisatie- en beslissingsstructuur

Standaard 5: De instelling heeft een effectieve organisatie- en beslissingsstructuur met betrekking tot dekwaliteit van haar opleidingen, waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

duidelijk zijn afgebakend en waarvan de inspraak van studenten en medewerkers deel

uitmaakt.

Toelichting: De organisatie- en beslissingstructuur maakt het mogelijk de visie (standaard 1), het beleid (standaard 2), de resultaten (standaard 3) en het verbeterbeleid (standaard 4) in

samenhang te realiseren.

De betrokkenheid van medewerkers en studenten blijkt uit de wijze waarop zij worden

geraadpleegd en uit de doorwerking van hun aanbevelingen in de opleidingen. Bij de

beoordeling van deze standaard worden (indien wettelijk vereist) ook de taakstelling en de

positionering van examencommissies en opleidingscommissies betrokken.

Oordeel: Voldoet wel, voldoet niet of voldoet ten dele aan de standaard. (Gewogen en gemotiveerd.)

Algemeen oordeel

Het bestuur van de instelling hanteert vanuit zijn visie op de kwaliteit van het onderwijs een

doeltreffend systeem van kwaliteitszorg waarmee het de kwaliteit van de aangeboden

opleidingen kan garanderen.

Oordeel: Positief, negatief, of positief onder voorwaarden. (Gewogen en gemotiveerd.)

Indien de auditcommissie het oordeel positief onder voorwaarden uitspreekt, geeft zij deze

voorwaarden expliciet aan.

Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling


Beoogde eindkwalificaties

Standaard 1: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen.

Toelichting: De beoogde eindkwalificaties passen wat betreft niveau en oriëntatie (bachelor of master; hbo of wo) binnen het Nederlandse kwalificatieraamwerk. Ze sluiten bovendien aan bij de

actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied

worden gesteld aan de inhoud van de opleiding.

Oordeel: Onvoldoende, voldoende, goed, excellent. (Gewogen en gemotiveerd.)

Onderwijsleeromgeving

Standaard 2: Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren.

Toelichting: De inhoud en vormgeving van het programma stellen de toegelaten studenten in staat de beoogde eindkwalificaties te bereiken. De kwaliteit van het personeel en van de

opleidingsspecifieke voorzieningen is daarbij essentieel. Programma, personeel en

voorzieningen vormen een voor studenten samenhangende onderwijsleeromgeving.

Oordeel: Onvoldoende, voldoende, goed, excellent. (Gewogen en gemotiveerd.)

Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties

Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de

beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd.

Toelichting: Het gerealiseerde niveau blijkt uit de tussentijdse en afsluitende toetsen, de

afstudeerwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een

vervolgopleiding functioneren. De toetsen en de beoordeling zijn valide, betrouwbaar en

voor studenten inzichtelijk.

Oordeel: Onvoldoende, voldoende, goed, excellent. (Gewogen en gemotiveerd.)

Algemene conclusie

De kwaliteit van de opleiding is

Oordeel: Onvoldoende, voldoende, goed, excellent. (Gewogen en gemotiveerd.)