Collegegeld

Voor het studiejaar 2016-2017 gelden de onderstaande collegegeldtarieven

1.

WETTELIJKE TARIEVEN:

 

Start

 

1 september 2016

1 februari 2017

Voltijd

1.984

1.157,35

Voltijd opleiding ATLAS

3.968

 

 

Deeltijd

1.451

846,42

Extraneus

1.208

 

 

Je betaalt het wettelijk collegegeldtarief als je aan de twee onderstaande eisen voldoet:

1.

de inschrijvingseis en

2.

de nationaliteitseis

Let op! Je moet aan alle twee deze eisen voldoen voor het wettelijke tarief.

1. Je voldoet aan de inschrijvingseis:

·

als je inschrijft voor een bacheloropleiding, maar nog niet eerder een doctoraal-/bachelor -/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald;

·

als je inschrijft voor een masteropleiding, maar nog niet eerder een doctoraal-/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald;

·

of als je inschrijft voor een 2e bacheloropleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg1 en nog niet eerder een doctoraal-/bachelor-/master– diploma aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling hebt behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg;

·

of als je inschrijft voor een 2e masteropleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg1 en nog niet eerder een doctoraal-/master– diploma aan een Nederlandse WO-instelling hebt behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg;

2. Je voldoet aan de nationaliteitseis:

·

als je de nationaliteit hebt van een EER-land2;

·

of als je de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt;

·

of als je door het UAF als vluchteling erkend bent;

·

of als je afkomstig bent uit een niet EER-land2, maar wel recht hebt op studiefinanciering volgens de Wet Studiefinanciering (WSF 2000), of als je de status van langdurig ingezetene in een ander EU-lidstaat hebt en in Nederland een verblijfsvergunning krijgt.

Voldoe je dus niet aan deze twee eisen voor het wettelijk tarief, dan geldt voor jou het instellingstarief.

1 Voor de Universiteit Twente zijn dat de volgende Bachelor-opleidingen: Gezondheidswetenschappen en Klinische Technologie (Technische Geneeskunde) en de volgende Master-opleidingen: Leraar VHO Maatschappijleer, Science Education en Communication, Technical Medicine en Health Sciences.

2 België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Verenigd Koninkrijk of Zweden.

2.

INSTELLINGSTARIEVEN:

Je betaalt het instellingstarief als je niet voldoet aan de eisen voor het wettelijke tarief.

 

Start:

 

1 september 2016

1 februari 2017

Instellingstarief B1:
inschrijving bachelor bèta

8.750

 

 

Instellingstarief ATLAS:
inschrijving bachelor bèta

10.734

 

 

Instellingstarief B2:

inschrijving bachelor alfa/gamma

7.650

 

 

Instellingstarief M1:
inschrijving master bèta

13.750

8.020,85

Instellingstarief M2:
inschrijving master alfa-gamma

11.000

6.416,67

Ben je een pre-master student? Klik hier voor meer informatie over jouw tarief.

3.

COLLEGEGELDTARIEVEN VOOR EEN 2E BACHELOR OF EEN 2E MASTER:

Het wettelijke tarief geldt alleen voor een eerste Bachelor- en een eerste Master opleiding. Je moet dan ook voldoen aan de geldende eisen voor het wettelijke tarief.

Als je na september 1991 in Nederland al een bachelorgraad, een mastergraad, een doctoraal of ingenieursdiploma hebt behaald, betaal je voor de tweede Bachelor- of Master opleiding het instellingstarief.

De wet maakt op deze regel een uitzondering voor studenten die voor afronden van een eerste opleiding zijn gestart met een andere opleiding.

Je begint dus met een tweede studie ten tijde van je eerste studie

Als je ononderbroken een tweede studie gaat volgen die gestart is tijdens een eerste studie ben je voor je tweede studie vrijgesteld van collegegeld gedurende je inschrijving voor de eerste studie. Na uitschrijving van je eerste studie betaal je voor je tweede (ononderbroken) studie het wettelijke collegegeld als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

Voorbeeld 1

Je staat op 1 september 2016 ingeschreven voor twee opleidingen aan de Universiteit Twente en in januari 2017 studeer je af voor je eerste opleiding. Dan ben je voor de tweede opleiding tot en met januari 2017 vrijgesteld van het betalen van collegegeld. Vanaf februari t/m augustus 2017 betaal je het wettelijke tarief voor je tweede opleiding (als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen) en voor het studiejaar 2017-2018 betaal je wettelijk tarief voor deze tweede opleiding.

Voorbeeld 2

Je hebt in 2013-2014 een Bachelor diploma behaald en in collegejaar 2016-2017 start je aan de Universiteit Twente een tweede bachelor. Dan betaal je het instellingstarief. Dit geldt ook voor een tweede master opleiding.

Uitzondering:

Je schrijft in voor een 2e opleiding op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg

Je hebt nog geen graad / diploma behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg

wettelijk tarief

Je hebt al wel een graad / diploma behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg

Instellingstarief

Voorbeeld 3

Je hebt in 2012-2013 een Bachelor diploma behaald op het gebied van Techniek en in studiejaar 2016-2017 start je aan de Universiteit Twente een van de volgende opleidingen: B Gezondheidswetenschappen (B-GZW); B Klinische Technologie (Technische Geneeskunde) (B-TG). Dan betaal je het wettelijke tarief, als je ook voldoet aan de hiervoor geldende eisen.

Voorbeeld 4

Je hebt in 2012-2013 een Master diploma behaald op het gebied van Onderwijs of Gezondheidszorg en in studiejaar 2016-2017 start je aan de Universiteit Twente een van deze opleidingen: M Leraar VHO Maatschappijleer; M Science Education and Communication (M-SEC); M Technical Medicine (M-TM); M Health Sciences (M-HS). Dan betaal je het instellingstarief. Dit geldt ook voor inschrijving in een van de andere Master opleidingen.

Toelichting over de hoogte van de instellingstarieven

In overeenstemming met de gewijzigde wetgeving, komen studenten sinds 1 September 2010 niet langer in aanmerking voor het wettelijk collegegeldtarief als ze een opleiding volgen om een tweede graad op hetzelfde niveau als hun eerste te behalen. De Nederlandse overheid bekostigt één bachelorgraad en één mastergraad per student.

Ten gevolge van het feit dat er geen overheidssubsidie beschikbaar is voor een tweede graad op hetzelfde niveau, wordt het instellingstarief ingezet ter dekking van de daadwerkelijke kosten. Voor niet-technische opleidingen is het collegegeld lager dan voor technische opleidingen, omdat de opleidingen op het gebied van technologie en techniek meer gebruik maken van dure onderzoeksfaciliteiten (bijvoorbeeld laboratoria).

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente biedt op jaarbasis de instellingstarieven aan de Universiteitsraad voor advies. Het instellingstarief wordt jaarlijks aangepast op basis van inflatie.