Belangrijk bij het aanvragen Tegemoetkoming Overmacht

Cursusduur plus 1 uitloopjaar (= C+1)

Je komt alleen in aanmerking voor tegemoetkoming overmacht als de vertraagde periode binnen de C+1 periode van je studie valt. C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar. Dit is dus voor:

 • Bachelorstudenten binnen de eerste 4 jaar van de bachelor, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving in het hoger onderwijs.
 • Masterstudenten binnen de eerste 2 jaar van de master, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een masteropleiding in het hoger onderwijs bij een eenjarige master. Bij een langere master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.
 • Als je van DUO 1 extra jaar prestatiebeurs of studievoorschot hebt gekregen op grond van een chronische ziekte of een functiestoornis, kun je in dat extra jaar ook voor tegemoetkoming overmacht in aanmerking komen (C+1+1).

Meldingsplicht bij omstandigheden

Als er omstandigheden spelen, die mogelijk voor vertraging zorgen, moet je dat direct melden bij jouw studieadviseur. De studieadviseur zal met jouw bespreken of aanpassingen nodig zijn (bijv. studieplan).

Als je vertraging oploopt door die omstandigheden, moet je dit binnen 3 maanden na ontstaan van de vertraging melden bij de studentendecaan. Bij te late melding kan jouw aanvraag tegemoetkoming overmacht worden afgewezen. Een afspraak met een studentendecaan maak je via het secretariaat SACC.

aanvraag indienen

 1. De aanvraag dien je in via de web applicatie. Geef op het formulier een duidelijke omschrijving jouw omstandigheden en de opgelopen vertraag of mail jouw eigen verklaring naar griffie-cva@utwente.nl
 2. Zorg dat de aanvraag binnen 3 maanden na afloop van de omstandigheid is ingediend. Ben je te laat, is je aanvraag niet ontvankelijk en wordt deze niet in behandeling genomen.
  Alleen bij geldige aantoonbare redenen, zal de CPO jouw aanvraag in behandeling nemen (hardheidsclausule).
 3. Lever zo veel mogelijk bewijsstukken in. Deze kun je uploaden in de web applicatie of mailen naar griffie-cva@utwente.nl

Berekening van tegemoetkoming in maanden

 • TOM-studenten:
  Als je tijdens een studiejaar vertraging oploopt, worden eerst de omstandigheden en vertraagde periode erkend. Na afloop van het studiejaar (na de herkansingsperiode), wordt de vergoeding vastgesteld. Voor een gemiste module (15EC) wordt 3 maanden tegemoetkoming toegekend.
 • Studenten die niet onder TOM vallen:
  • Het aantal maanden van de vertraagde periode x 5 (=nominaal studietempo van 5EC per maand) = nominaal tempo in de vertraagde periode.
  • Nominaal tempo vertraagde periode - behaalde resultaten in vertraagde periode = feitelijke vertraging
  • Feitelijke vertraging : 5 (=nominaal studietempo van 5EC per maand)= erkende vertraging in maanden
 • Bij 1 extra jaar prestatiebeurs of studievoorschot:
  Als je 1 extra jaar prestatiebeurs of studievoorschot hebt gekregen van DUO, en de vertraging voor tegemoetkoming overmacht over jouw gehele studieperiode wordt berekend, dan wordt dat extra jaar in mindering gebracht.

Tegemoetkoming overmacht en andere beurzen

 1. Er vind geen dubbeltelling plaats. Dus als je voor vertraagde periode ook activismebeurzen, topsportbeurzen of topcultuurbeurzen hebt gekregen, worden deze afgetrokken van berekende erkende vertraging.
 2. Per kalenderjaar: je kunt niet meer dan 12 maanden tegemoetkoming overmacht, activismebeurzen, topsportbeurzen en/of topcultuurbeurzen tezamen krijgen.
 3. Tijdens je gehele periode van inschrijving aan de UT: je kunt niet meer dan 12 maanden tegemoetkoming overmacht, activismebeurzen, topsportbeurzen en/of topcultuurbeurzen tezamen krijgen.

Het beursbedrag

 • Scholarshipstudenten van buiten de EER krijgen een bedrag van € 970,- per maand.
 • Voor alle andere studenten is het maandbedrag opgebouwd uit het maandbedrag wettelijk collegegeld plus een maandbedrag van de reisvergoeding.
  Voor studiejaar 2016/2017 is dat € 264,99 (€99,66 plus € 165,33). Dit bedrag kan worden aangevuld met:
  • een bedrag gelijk aan de door DUO toegekende een aanvullende beurs,
  • het verschil bij een hoger collegegeld is betaald
 • Financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds (WHW 7.51) is gedefiscaliseerd. Dat betekent dat je de tegemoetkoming overmacht niet als inkomen hoeft op te geven bij de Belastingdienst. Een uitzondering is het bedrag van de aanvullende beurs. Deze is een bovenwettelijke toelage en derhalve in principe belastbaar. Voor meer informative hierover kun je terecht bij de Belastingdienst.

MaximaLE ondersteuning

De maximale Tegemoetkoming Overmacht tijdens de periode van inschrijving aan de UT is:

 • alle studenten (behalve solarship-studenten van buiten de EER): € 8.000,-
 • Scholarship-student van buiten de EER: 12.000,-

Onvoldoende studeerbaarheid

Als er zich problemen voordoen met een deel (module, blok, semester) van jouw studieprogramma of bij jouw stage of afstudeeropdracht, meldt dit dan zo snel mogelijk bij jouw studieadviseur of opleidingsdireceur. Als hierdoor studievertraging hebt opgelopen, kun je daarvoor tegemoetkoming overmacht aanvragen. Zie de regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht (art.4.b.) voor de procedure die bij een dergelijke aanvraag wordt gevolgd.