Studeren met een Eetstoornis

Een eetstoornis heeft alles te maken met een verstoorde en obsessieve manier van omgaan met eten.

Maar.... eigenlijk heeft het niets te maken met eten, dun of dik zijn. Het heeft allemaal te maken met de manier waarop je omgaat met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Het heeft te maken met een negatief zelfbeeld en lichaamsbeeld. Met angst om te leven, zichtbaar te zijn, verantwoording te nemen. Met te weinig zelfvertrouwen, te weinig eigenwaarde. Met niet zeggen wat je denkt, en niet doen wat je wilt. Of misschien niet eens weten wat je vindt en wat je voelt. Het heeft allemaal te maken met gevoelens van onzekerheid, angst, schaamte, schuld en eenzaamheid. Je stelt hoge eisen aan jezelf en anderen en hebt behoefte aan houvast en controle. (bron: Carmen Netten, directeur Stichting Human Concern )

KENMERKEN

PROBLEMEN IN DE ONDERWIJSSITUATIE

MOGELIJKE ONDERWIJSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

BRUIKBARE HULPMIDDELEN

EXTERNE BEGELEIDINGSAANBOD

TIPS VOOR DOCENTEN

TIPS VOOR STUDENTEN

INFORMATIEBRONNEN

kenmerken

Een eetstoornis verwijst naar een stoornis in het denken, voelen en handelen rond eten. De stoornis veroorzaakt vaak totale ontwrichting van het psychische en sociale leven en kan leiden tot beperkingen op verschillende gebieden:

 • Sociaal functioneren, bijvoorbeeld geïsoleerd raken, niet deelnemen aan onderwijsactiviteiten of sociale activiteiten.
 • Emotioneel functioneren, bijvoorbeeld  angst (zie student met angst), gebrek aan zelfvertrouwen, perfectionisme, somberheid (zie student met somberheidsklachten en depressie) en soms met suïcidale gedachten. 
 • Lichamelijk functioneren, bijvoorbeeld klachten als chronische vermoeidheid. 

Problemen in de onderwijssituatie

 • Concentratie bij volgen van onderwijs en zelfstudie.
 • Energie tekort bij het volgen van onderwijs en studeren.
 • Functioneren in werkgroepen.

Mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt.

begeleiding en onderwijsmaatregelen

 • Bied periodieke extra begeleidingsgesprekken aan.
 • Ondersteun bij het zoeken naar hulp als de klachten niet over gaan. Verwijs door naar de studentenpsycholoog.
 • Bespreek in hoeverre de student aan medestudenten/docenten uitleg geeft over de persoonlijke omstandigheden.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten
 • Bespreek en bied hulp bij het maken van een aangepast haalbaar programma als de eetstoornis studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling.
 • Ondersteun bij tijdelijke studieonderbreking voor deeltijd- of dagbehandeling.
 • Verwijs naar de studentendecaan voor de aanvraag van eventuele financiële ondersteuning.

toetsvoorzieningen

 • Extra toetstijd.

bruikbare hulpmiddelen

De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij (psychische) klachten contact op met de studentenpsycholoog of externe reguliere hulpverleningers.

 • Mindfulness 
  Trainingsaanbod van Student Affairs Coaching & Counselling (UT).
 • Ontspanningsoefeningen.

Externe ondersteuningsaanbod

tips voor docenten

 • Geef duidelijk aan wat je verwacht van de student.
 • Verwijs door naar de studieadviseur of studentbegeleiders van SACC.

tips voor studenten

informatiebronnen

literatuur /publicaties

Er is veel geschreven over eetstoornissen. Zie het overzicht op de website van Human Concern.
Raadpleeg eveneens de informatiebronnen bij psychische problematiek.

websites

film/video

 • Stillen
  Film naar aanleiding van de theatervoorstelling Stillen. Illustreerd de lange weg naar herstel van een eetstoornis.