studeren met een vorm van Autisme

Een autisme spectrum stoornis (ASS) is de verzamelnaam van verschillende vormen van autisme waaronder Asperger en PDD-NOS.
Bij mensen met een vorm van autisme worden sensorische prikkels en informatie in de hersenen anders verwerkt. Autisme is een pervasieve ontwikkelstoornis: de aandoening heeft invloed op alle levengebieden.  

KENMERKEN

PROBLEMEN IN DE ONDERWIJSSITUATIE

MOGELIJKE ONDERWIJSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

BRUIKBARE HULPMIDDELEN

EXTERNE BEGELEIDINGSAANBOD

TIPS VOOR DOCENTEN

TIPS VOOR STUDENTEN

INFORMATIEBRONNEN

Kenmerken

Autisme komt per persoon anders tot uiting. De kenmerken zijn niet op elke student met een vorm van autisme van toepassing. Een ASS uit zich meestal in beperkingen op drie gebieden:

 • De verbale en non-verbale communicatie.
  Focus op feitelijke informatie, appelerende communicatie en non-verbale signalen worden niet altijd opgepakt waardoor gesprekken verkeerd worden begrepen.
 • De sociale interactie en sociale communicatie
 • Het verbeeldings- en voorstellingsvermogen

Positieve eigenschappen:

 • Doorgaans een goed geheugen en sterk inzicht
 • Sterk logisch en analytisch vermogen
 • Punctueel
 • Denken is 'origineel'
 • Oog voor detail (detaildenken)
 • Loyaal en eerlijk

Problemen in de onderwijssituatie

Studenten met een vorm van autisme ervaren vooral problemen bij:

 • Verwerken van (gesproken) informatie (colleges)
 • Leggen van verbanden, abstractievermogen (uitvoeren van opdrachten)
 • Tempostuderen
 • Flexibiliteit (als de opzet op planning veranderd binnen de opleiding of projectgroep)
 • Herkennen van structuur en samenhang (hoofdzaak/bijzaak, wat moet ik leren), aanbrengen van structuur, overzicht krijgen en houden
 • Plannen van een studiedag, collegeblok
 • Studiedruk (combinatie van projectvakken en theoretische vakken)
 • Samenwerken en overleg
 • Discussietempo met onduidelijke structuur
 • Initiatieven nemen
 • Prioriteiten stellen
 • Zelfstandig opgang komen (zelfstudie)
 • Regelen van praktische zaken rondom studeren
 • Concentratie bij overprikkeling
 • Presenteren
 • Deadlines

mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt.

begeleiding

 • Periodieke korte begeleidingsgesprekken met agendapunten.
 • Studiebegeleiding gericht op structuur, heldere en realistische studieplanning(op maat), samenwerking en communicatie met docenten en medestudenten.
 • Inhoud van gesprekken en gemaakte afspraken kort samenvatten en toegankelijk communiceren via email en toegankelijk vastleggen.
 • Duidelijke afspraken maken over zaken wat de begeleider wel en niet gaat doen.
 • Wijs de student de weg naar extra ondersteuning binnen de UT of naar externe begeleiding.
 • Bespreek en bied hulp bij het maken van een aangepast haalbaar programma (maatwerk) om ruimte te geven voor een eventuele therapeutische behandeling.

onderwijsmaatregelen

 • Beperken van lokaalwisselingen.
 • Werken in kleine groepen.
 • Vaste practicumpartner.
 • Vaste werkgroepruimte.

Toetsvoorzieningen

 • Extra toetstijd.
 • Aparte (prikkelarme) toetsruimte.

Bruikbare hulpmiddelen

De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of externe reguliere hulpverleners.

 • Mindmeister of bubbl.us
  On-line mindmapsoftware  voor het maken van gestructureerde samenvattingen en instrument bij een brainstormsessie.
 • Kurzweil (UT licentie)
  Tekst naar spraaksoftware. Balabolka gratis variant.
 • Timetimer (of tijdwekker) waarmee de student zichzelf dwingt een bepaalde tijd met iets bezig te zijn. Ook als app op mobiele telefoon beschikbaar.
 • App studie coach
  Digitale coach stimuleert studenten in het beroeps- en hoger onderwijs zelfstandig te werken. Ontwikkeld door Stichting Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme. Verkrijgbaar in de App store.
 • AutThere app 
  Sociale app voor jongeren met autisme. App store en Google Play store.
 • App Sociaal Op Stap 
  Ondersteunt jongeren met autisme in sociale situaties. App store en Google Play store.

externe begeleidingsaanbod

 • www.dedoortrapper.nl
  Coacht en begeleidt jongeren en adolescenten uit Twente met een vorm van autisme en/of ADHD
 • www.gijshorvers.nl
  Ervaringsdeskundige coach en levensloopbegeleider.
 • www.autismeacademie.nl 
  Gespecialiseerd in autisme & communicatie. Cursussen aan professionals, trainingen en ontwikkelingstrajecten gericht op persoonlijke ontwikkeling van (jong)volwassenen met een vorm van autisme met een normale tot hoge intelligentie en hun naaste omgeving.
 • www.actoo-Twente.nl 
  Coaching en ondersteuning van studenten met een ASS en ADHD. Biedt praktische begeleiding en ondersteuning bij planning, organisatie en uitvoering.
 • www.zorgondernemers-twente.nl 
  Begeleiding en ondersteuning bij o.a. zelfstandig wonen, organisatie en planning van de studie.
 • www.studiesuccestwente.nl
  Niet-vakinhoudelijke hulp, begeleiding en advies bij leren en studeren.
 • Stumass
  Begeleiding HO-studenten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) naar zelfstandig wonen in combinatie met hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden om succesvol te studeren. Stumass zorgt ervoor dat de zelfredzaamheid groter wordt en de student vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn voor studie en wonen. Stumass biedt ambulante (leef)begeleiding bij zelfstandig wonen. Dit is ook mogelijk ter overbrugging als de zelfstandig wonende student op de wachtlijst staat voor begeleid wonen.
 • RIBW 
  (Ambulante)begeleiding op gebied van wonen, werken en welzijn van mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen.
 • Iets drinken,  
  Maandelijkse netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme met als doel: nieuwe mensen ontmoeten en iets drinken (samenwerking Asociale kaart, belangenorganisatie voor normaal tot hoogbegaafde volwassen met een vorm van autisme).

tips voor docenten

 • Aantekeningen/samenvatting/sheets/lesstof vooraf digitaal of op papier beschikbaar stellen.
 • Nieuwe woorden herhalen en opschrijven.
 • Duidelijke structuur in onderwijsactiviteiten.
 • Heldere afspraken, geef duidelijk aan wat je verwacht van de student.
 • Gebruik duidelijke taal (geen woordgrapjes of beeldspraak).
 • Mogelijkheid tot vragen stellen per e-mail/telefoon na de les.
 • Duidelijke feedback en spreek de student persoonlijk aan wanneer instructies niet worden opgevolgd.
 • In kleine groepen laten werken.

Studeren met ASS - een introductie voor docenten. Expertisemodule, uitgave Handicap & Studie.

Zie ook informatiebronnen.

tips voor studenten

Maak gebruik van het ondersteunende UT-aanbod. Raadpleeg tips voor studieaanpak.

Geroosterde onderwijsvormen

 • College voorbereiden, kijk of er college sheets beschikbaar zijn (blackboard). Neem ze door en mee naar het college.
 • Voicerecorder gebruiken (opname colleges).
 • Stel vragen na college of via email.
 • Structureer de aantekeningen (maak mappen per vak).
 • Kopieer aantekeningen van een medestudent.
 • Vraag docent naar collegestof in digitale vorm.
 • Vaste partner bij practica.
 • Ga bij colleges en tentamens vooraan zitten zodat je niet afgeleid wordt.

Groepswerk

 • Gebruik een overzichtelijke agenda of digitale organiser (op telefoon) voor je afspraken en studeertijd.
 • Gebruik voicerecorder voor belangrijke discussies.
 • Taakverdeling: doen waar je goed in bent.
 • Communiceren aan de werkgroep hoe je het beste werkt; informeren over je beperking op gebied van informatie verwerken en communicatie.
 • Vaste partner bij werkgroepen.
 • Maak goede afspraken over taken en pauzes bij groepsopdrachten.
 • Planning maken.
 • Online samenwerken (bv. in Blackboard).
 • Presentatievaardigheden trainen (actuele  UT ondersteuningsaanbod).

Zelfstudie

 • Gebruik een overzichtelijke (digitale) agenda, maak een dagplanning.
 • Splits taken op in haalbare stappen.
 • Actief studeren (onderstrepen, samenvatten, hardop lezen of gebruik tekst-naar-spraaksoftware).
 • Geheugensteuntjes zoals memo-briefjes.
 • Zorg voor een georganiseerde werkplek (opgeruimd bureau).
 • Zorg voor een goede bureauverlichting.
 • Pas het contrast van je laptop aan.
 • Stel prioriteiten, splits taken op in haalbare stappen.
 • Gebruik oordopjes bij snelle afleiding.
 • Gebruik tijdwekker/timetimer.
 • Gebruik een individuele stille studieplek.
 • Samenvattingen maken mbv mindmappen (of verkrijgen van samenvattingen van medestudenten).
 • Stel vragen als de opdracht niet duidelijk is.
 • Studievaardigheden

Stage/afstuderen

 • Geregelde (schriftelijke) afspraken met begeleider.
 • Stel vragen per mail.
 • Koppel gemaakte afspraken terug via email.
 • Takenlijstjes maken.

informatiebronnen

literatuur/publicaties

websites

 • Leo Kannerhuis
  Expertisecentrum voor autisme
 • Autism&uni 
  Onderzoekt, ontwerpt, bouwt en evalueert hulpmiddelen om mensen met autisme te helpen toegang te krijgen tot het Hoger Onderwijs en te slagen in hun studie.
 • Tony Attwood’s website
  Guide for parents, professionals and people with Asperger’s syndrome and their partners.
 • Ondersteuning van studenten met autisme 
  Informatie over ondersteunen van studenten met ASS en wat wel en niet werkt. Website Handicap & Studie
 • www.studerenmetautisme.be 
  Een educatief pakket 'Geprikkeld om te weten - studeren met autisme. Bestaat uit een website, een documentaire en een boek.
 • www.kabass.be 
  Voor jongvolwassenen met ASS met informatie, hulpmiddelen, links en tips binnen allerlei thema's.  
 • Autsider
  Informatie en steuncentrum voor jongeren en volwassenen over autisme.
 • PASNederland
  Onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen personen met autisme.
 • Autisme en studeren
  Informatie over studeren met autisme van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

film/video

 • Mentale leeftijden - Martine Delfos (Stichting Autipassend Onderwijs Utrecht)
 • Autisme voor docenten
 • - videowebsite voor docenten over studenten met autisme en hun begeleiding. Korte filmpjes, animaties, en portretten over autisme, kenmerken van autisme en wat autisme betekent voor leren en voor het volgen van onderwijs.
 • The autism hangout - serie youtube filmpjes met vragen over het syndroom van Asperger waarop Asperger specialist Dr. Tony Attwood antwoord geeft.
 • Op jezelf - DVD. In deze film vertellen twee jongeren met autisme hoe zij hun studie op de universiteit en de Hogeschool aanpakken. Verkorte versie van Op jezelf.
 • Van Pi-man naar student - portret van een student met autisme tijdens zijn overgang van het voortgezet onderwijs naar een technische universiteit. Trailer Pi-man.
 • BenX - de film volgt het leven een 17 jarige jongen met Asperger. Gebaseerd op het boek 'Niets was alles wat hij zei' van Nic Balthazar. 
 • Speelfilms met autisme als thema