2000-11-10

promotie drs. H.A.J. Neerhof:

Managen van bouwprocessen: tussen sturen en onderhandelen
promotoren:
prof. ir. H. van Tongeren en prof. dr. ir. A. G. Doree

Een nieuw managementperspectief op bouwprocessen, Interactieperspectief (IP) genaamd, benoemt en verklaart belangrijke aspecten van het feitelijk handelen van participanten bij compexe projecten. Tot op heden werden deze aspecten vanuit de gangbare Methode Project Werken (MPW) genegeerd. Dankzij de introductie van het IP zijn projectmanagers en opdrachtgevers in de bouw die hun vermogen willen vergroten, beter in staat de door hen als complex/dynamisch ervaren processen te managen.

De verschillen in veronderstellingen tussen IP en MPW zijn in het onderzoek expliciet gemaakt. MPW beschouwt het bouwproces als een rationeel doelbereikingsproces. In dit proces, zo wordt verondersteld, formuleert dé opdrachtgever hét doel en laten de overige participanten zich niet leiden door eigen belang, een algemeen belang wordt nagestreefd. MPW werkt alleen als er overeenstemming is over de uitkomsten van het project en de aanpak daarvan. Echter, bij steeds meer projecten streven participanten eigen doelstellingen na en is er sprake van een niet zo rationeel en gefaseerd verloop van het bouwproces. Kortom: bij deze projecten zijn de uitkomsten nog niet bekend en bestaat er geen overeenstemming over de aanpak van het project.

IP beschouwt het bouwproces daarom als een doelontwikkelingsproces tussen participanten, waarbij sprake is van: beperkte rationaliteit, wederzijdse afhankelijkheid en strategisch gedrag. Afstemming tussen participanten komt in het IP alleen tot stand door zorg te dragen voor effectieve interactie. De projectmanager moet hiervoor zorgen. Het IP richt de aandacht nadrukkelijker op dit samenspel van participanten.

Casestudies zijn verricht om de adequaatheid van het ontwikkelde perspectief te kunnen vaststellen. Hierbij ging de aandacht uit naar projecten van de Rijksgebouwendienst waarbij het Prestatiebeginsel werd toegepast. Het onderzoek is mede begonnen en gesponsord door de Rijksgebouwendienst.

Voor meer informatie: a.m.klijnstra@sms.utwente.nl