2000-11-03

promotie C. J. de Blois:

Uncertainty in Large-Scale Models for Decision Support in Water Management: An Approach to Effective and Consistent Modeling

promotor: prof. dr. ir. H. G. Wind

Bij de bouw van beleidsondersteunende wiskundige modellen is het zaak rekening te houden met de afstemming tussen model en gebruiker en ook de afstemming tussen modelonderdelen onderling. Deze afstemming wordt des te belangrijker naarmate problemen op een meer integrale wijze worden benaderd, zoals het geval is in het waterbeheer. Dat betekent dat de gebruikte modellen steeds vaker verschillende kennisterreinen omvatten.

Op basis van bestaande ideeën uit de literatuur schetst Blois een theoretisch kader, dat in drie gevalsstudies getoetst en verder ontwikkeld wordt. Modelleurs wordt aangeraden bij de bouw van een model uit te gaan van drie stuurgrootheden: validiteit, effectiviteit, en consistentie. Bovendien is het belangrijk dat de modelleurs rapporteren over de onzekerheden in de berekeningsresultaten. Op hun beurt moeten de beleidsmakers leren beslissen op basis van onzekere getallen. Zo’n gedragsverandering zal de besluitvorming op basis van de uitkomsten van wiskundige modellen sterk verbeteren.

Enkele resultaten van de aparte gevalsstudies: de grootste foutenbron bij de voorspelling van de schade bij overstroming van de Limburgse Maas is de onzekerheid ten aanzien van het menselijk gedrag; door accumulatie van fosfaten in de bodem kunnen de effecten van emissiereducerende maatregelen in het Rijnstroomgebied met tientallen jaren worden vertraagd; expertmeningen zijn een waardevolle bron van informatie bij het zoeken naar de zwakste schakels in de wiskundige modellering van complexe problemen.

Voor meer informatie:  a.m.klijnstra@utwente.nl