1997-10-30

promotie drs. M.J.G. Witbreuk

Het regionale verkeersnetwerk als common pool resource. De effectiviteit van samenwerking

promotor: prof.dr.ir. M.F.A.M. van Maarseveen
assistent-promotor: dr. A. van der Veen
 

Verkeer en vervoer is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. De voortdurende groei van de (auto)mobiliteit leidt tot een aantasting van de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Dat vraagt om ingrijpen van de overheid. Immers het verschaffen van infrastructuur en het reguleren van het gebruik ervan kan als een soort publiek goed (een common pool resource) worden beschouwd. Technische maatregelen, zoals de aanleg van nieuwe infrastructuur, kunnen de problemen niet helemaal oplossen. De manier van uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid door de verschillende overheden is ook van belang. Dat was voor het Rijk een paar jaar geleden aanleiding om regionale vervoersautoriteiten (vervoerregio's) op te richten, maar intussen blijkt men toch vast te houden aan de bestaande bestuurlijke structuur, met uitzondering van enkele grootstedelijke gebieden (Kaderwetgebieden). Daarom is gemeentelijke samenwerking op regionale schaal nodig om tot een succesvol verkeers- en vervoersbeleid te komen.

Drs. M.J.G. Witbreuk onderzocht die gemeentelijke samenwerking. Hij keek welke factoren van invloed zijn op de effectiviteit van de samenwerking. Theoretisch blijken verschillende factoren die effectiviteit te beïnvloeden. Witbreuk heeft deze in een model weergegeven en vervolgens de onderliggende veronderstellingen getoetst. Daarvoor heeft hij het verkeers- en vervoersbeleid in de regio's Twente, Arnhem-Nijmegen en Eindhoven bestudeerd. Het blijkt dat vooral de reputatie van de samenwerkende partners en de regelmaat en voorspelbaarheid van de interactie tussen de partners de effectiviteit van de samenwerking bepalen. Bovendien moeten de partners het probleem duidelijk herkennen, het als acuut ervaren en ervan overtuigd zijn dat het op te lossen is. Ook moeten ze samenwerking als een goed hulpmiddel beschouwen. Met deze bevindingen is Witbreuk in staat in toekomstige gevallen vooraf een inschatting van de effectiviteit van gemeentelijke samenwerking te maken.

Voor meer informatie: a.m.klijnstra@utwente.nl