Toetsing

Tentamens

Er zijn verschillende manieren van beoordelen. De meest gangbare zijn de tentamens. Deze zijn aan het eind van ieder kwartiel. Sommige tentamens zijn gedeeltelijk in multiple choice vorm, aangevuld met open vragen. Het is goed vooraf te weten hoe getoetst wordt; in principe zal de docent daarover inlichtingen geven. Daarnaast heeft de studievereniging nuttige informatie, bijv. oude tentamenopgaven waarmee je jezelf kunt toetsen. Kijk hiervoor op de website van S.V. Paradoks: http://www.paradoks.utwente.nl. Behalve via tentamens word je ook beoordeeld op basis van opdrachten, werkstukken, bijdrage in groepswerk en mondelinge presentaties.

Aan het einde van elk kwartiel zijn er 2 weken van tentamens, de tentamenweken. Het is noodzakelijk je in te schrijven voor een tentamen. Het inschrijven op Blackboard van een vak staat los van het inschrijven voor het (her-)tentamen van het vak! Je kunt weggestuurd worden als je niet aangemeld bent. Bovendien is de docent niet verplicht je tentamen na te kijken. Het is dus erg belangrijk om je op tijd voor de tentamens op te geven! Tot twee weken voor het tentamenweken kun je je inschrijven via OSIRIS via de website https://osiris.utwente.nl/student/. Op je rooster staat wanneer de inschrijving sluit. Op OSIRIS kun je tevens de locatie en het tijdstip van de tentamens terugvinden.

Mocht je, om welke reden dan ook, toch niet aan een tentamen waar je je al voor hebt ingeschreven kunnen meedoen, schrijf je dan ook weer uit via OSIRIS. Anders wordt deze toch als poging meegeteld.

Er zijn twee tijdstippen waarop tentamens gegeven worden, in de ochtend en de middag.

- Ochtendtentamens beginnen om 08:45 uur

- Middagtentamens beginnen om 13:45 uur

Bij iedere zitting is tenminste één surveillant aanwezig. Deze kan informatie geven over eventuele onduidelijkheden in de opgaven. Je moet je kunnen legitimeren met je collegekaart als de surveillant daarom vraagt en ook zijn of haar aanwijzingen opvolgen. Laatkomers worden tot een half uur na aanvang van het tentamen nog toegelaten, daarna niet meer. Uiteraard is informatie-uitwisseling over het tentamen niet toegestaan. Daarom mag ook niemand tijdens het eerste half uur van het tentamen de zaal verlaten. Je levert je werk bij de surveillant in. Als je later bent begonnen, heb je geen recht om door te werken na het geplande eindtijdstip. Op elk vel ingeleverd papier moet je naam en studentnummer gezet worden en voor je vertrekt ook nog een handtekening op de presentielijst, indien aanwezig.

Nadat je de tentamens hebt gemaakt komen de cijfers op de Blackboard-pagina van het vak en op OSIRIS te staan. Check zelf je toetsresultaat in Osiris-resultaten! Als er iets niet klopt, meld je dan of bij de docent of bij S&OA-TNW. Zij zullen het cijfer dan vergelijken met een geautoriseerde beoordelingslijst. Cijferbriefjes worden nog gebruikt voor een mondeling of afstudeeropdracht.

Voor (nagenoeg) elk vak kun je direct na het kwartiel (of semester) waarin het gegeven wordt tentamen doen. Er zijn twee tentamenmogelijkheden per jaar: in de tentamenperiode direct volgend op het onderwijs en òf een hertentamen in het volgende kwartiel òf in de tentamenweken van augustus voorafgaand aan het nieuwe academische jaar. Over het algemeen kunnen projecten en practica maar één keer per jaar worden gevolgd en afgerond.

Als je hebt deelgenomen aan een schriftelijke tentamenzitting kun je op verzoek inzage krijgen in het beoordeelde werk en de gehanteerde beoordelingscriteria. Bij die gelegenheid vindt er op verzoek een nabespreking met de docent die het werk heeft gecorrigeerd plaats. De student wordt in de gelegenheid gesteld om desgewenst, een kopie te ontvangen van de opgaven en het beoordeelde werk. Soms organiseert de docent een algemene nabespreking. We raden je aan om van je recht tot inzage of nabespreking gebruik te maken als je een onvoldoende hebt gehaald terwijl je wel voldoende tijd hebt geïnvesteerd in het vak. Op die manier krijg je een beter idee van de gestelde eisen en van eventuele hiaten in je kennis.

Studenten met dyslexie kunnen na eerdere melding bij de Rode Balie en studieadviseur contact opnemen met S&OA-TNW. Als deze student een medische dyslexieverklaring kan tonen, kan bijvoorbeeld bij de tentamens extra tijd geregeld worden en tevens een aparte ruimte.

Een waarschuwing ten aanzien van fraude is een onaangenaam onderwerp, maar fraude komt wel eens voor (spieken, SMS etc.). In geval van fraude krijgt de student geen beoordeling. De Examencommissie kan bovendien verdere maatregelen nemen. Zo kan zij bijvoorbeeld een student die heeft gefraudeerd uitsluiten van deelname aan tentamens in het betreffende vak voor maximaal één jaar. Ook kan zij de wijze waarop alsnog getentamineerd wordt aan de student opleggen.

De laatste jaren worden steeds meer vakken in projectvorm gegeven of afgerond met een opdracht of werkstuk. Dat is op zich een goede zaak, omdat je als student op die manier kunt laten zien dat je écht wat met de stof kunt.

De medaille blijkt helaas ook een keerzijde te hebben. In toenemende mate komt het voor dat studenten delen van andermans werk overnemen en dat als eigen werk presenteren. Dat is natuurlijk net zo min de bedoeling als op een tentamen het antwoord van de buurman overschrijven. Docenten kunnen plagiaatdetectie software inzetten op ingeleverd werk. Bij constatering van plagiaat kunnen vergelijkbare maatregelen worden getroffen als bij tentamenfraude

Examens

De bacheloropleiding kent twee (wettelijke) examens: het propedeutische examen (P-examen) en het bachelorexamen. Er is een Examencommissie, bestaande uit leden van de wetenschappelijke staf van de universiteit, die formeel voor elk van beide examens de einduitslag voor elke individuele student vaststelt. Examens bestaan uit een aantal onderdelen: tentamens, projecten, en ook practica of andere opdrachten. Aan het eind van ieder kwartiel of semester kun je tentamens afleggen. De beoordelingen van alle verplichte onderdelen worden verzameld en voorgelegd aan de Examencommissie. Heb je een tentamen gehaald dan is dat vak als examenonderdeel afgerond. Let op: deelcijfers van vakken hebben maar een beperkte ‘houdbaarheid’. Bovendien is sinds cursusjaar 2009-2010 de geldigheidsduur van een tentamen gelimiteerd tot 6 jaar. Een student kan een verzoek bij de Examencommissie indienen om de geldigheidsduur van een tentamenresultaat te verlengen