B BMT gerelateerde informatie

1. Organisatie faculteit TNW

1.1 Algemeen

Alle opleidingen aan de Universiteit Twente (UT) zijn ondergebracht in faculteiten. De bachelor- en masteropleidingen Biomedische Technologie zijn samen met de opleidingen Advanced Technologie (alleen BSc opleiding), Scheikundige Technologie, Technische Geneeskunde, Nanotechnology (alleen MSc opleiding) en Technische Natuurkunde ondergebracht bij de Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan. De decaan van de faculteit TNW is prof. dr. Gerard van der Steenhoven. Binnen de faculteit TNW zijn ongeveer 700 medewerkers en ruim 1100 studenten betrokken bij onderwijs en onderzoek.

Docenten betrokken bij het BMT-onderwijs komen echter niet alleen van de faculteit TNW, maar er werken ook docenten mee van de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Construerende Technische Wetenschappen (CTW), Gedragsewtenschappen (GW) en Management and Bestuur (MB).

Naast het verzorgen van onderwijs van de verschillende opleidingen herbergt de faculteit TNW ook veel onderzoek, o.a. in onderzoeksinstituten zoals MIRA het onderzoeksinstituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde. Zie voor meer informatie deel B, § 3.1 e.v.

The university has different faculties that are responsible for the study programmes. The BME programme is part of the Faculty of Science and Technology (TNW). The chairman of the TNW faculty is prof. dr. Gerard van der Steenhoven. However due to its multidisciplinary nature, a substantial number of courses within the BME programme are given by lecturers from other faculties.

1.2 Medezeggenschap

Binnen de faculteit en de universiteit zijn verschillende medezeggenschapsraden actief, voor medewerkers en studenten. Deze raden oefenen niet alleen controle uit op het gevoerde beleid maar geven ook inbreng aan dit beleid. In deze paragraaf wordt de Universiteitsraad behandeld en de raden binnen de faculteit TNW. Medezeggenschap binnen de opleiding BMT wordt behandeld in deel B, §2.3.

1.2.1 Universiteitsraad (UR)

De UR is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De UR bestaat uit achttien leden: Negen medewerkers en negen studenten. De UR oefent invloed uit op het beleid van de UT op centraal niveau.

The University Council (UR) consists of nine elected staff representatives and nine elected student representatives. The Executive Board of the UT requires the approval of the UR on a number of issues, including the strategic plan and administrative agenda for the years to come: The establishment or termination of programme courses, regulations establishing the rights of students and policies regarding the quality of education.

1.2.2 Faculteitsraad (FR)

De FR TNW bestaat uit gekozen medewerkers en studenten en adviseert de decaan over alle zaken (financieel, personeel, onderwijs en onderzoek) die het reilen en zeilen van de faculteit betreffen. De FR heeft in sommige onderwerpen instemmingsrecht (zoals bij reorganisaties en de inhoud van het studentenstatuut), terwijl de Opleidingscommissie (OLC; zie volgende paragraaf) alleen adviesrecht heeft op onderwijsgebied. Voor meer informatie: http://fr.tnw.utwente.nl/.

Er zijn daarnaast diverse commissies binnen de faculteit van belang voor de opleiding, zoals de Onderwijskwaliteitcommissie (OKC), de Examencommissie en het departement BMETM@edu. De samenstelling van de FR is terug te vinden in appendix 2.1.

The Faculty Council (FR) of TNW consists of an equal number of staff representatives and students and advices the Dean of the faculty on all management aspects (financial, personnel, education, research). It is the highest participation body within the faculty. The Faculty Council has the right of veto on several subjects, like reorganisation and the Student’s Charter. The difference with the Programme Committee is that the latter can only influence matters concerning a specific education programme and that this is bound to the right of advice. For the actual constitution of the FR we refer to appendix 2.1.

1.2.3 Opleidingscommissie (OLC-BMT)

De OLC-BMT is een bij de wet (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, WHW) vastgelegd orgaan. De OLC is een adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur en moet over alle onderwijszaken gehoord worden. Het gaat hier onder meer om onderwijsprogramma's, roosters en vakevaluaties. Zowel studenten als docenten van verschillende vakgroepen maken deel uit van de OLC. Als adviesorgaan functioneert de OLC vooral als discussieplatform voor de toekomst van het BMT/BME-onderwijs. Voor de actuele samenstelling van de OLC-BMT wordt verwezen naar appendix 2.2.

The Programme Committee (OLC) of BME consists of (an even number of) students and staff members/co-workers. This committee considers the regulations for examination, the study programme and the execution of it. Lawfully, this committee has the right to advice (at request or unsolicited) the Programme Director and the Dean. These advices are binding for the concerning persons, unless they have well-grounded reasons to act otherwise. This is the official way in which students can influence the study programme. For the actual constitution of the OLC-BME we refer to appendix 2.2.

1.3 Departement BMETM@edu

Het Departement Biomedical Engineering & Technical Medicine (BMETM@edu) bestaat uit de hoogleraren van de onderzoeksgroepen die betrokken zijn bij het studieprogramma. Dit zijn meestal hoogleraren die verbonden zijn aan het onderzoeksinstituut MIRA. Ad interim voorzitter van het Departement is dr. Marcel Karperien. Het Departement adviseert de decaan en opleidingsdirecteur op het gebied van strategische- en managementkwesties omtrent het BMT-studieprogramma.

The Department BMETM@edu consists of the professors of the research groups that are involved in the BME study programme. The interim chairman of the department is dr. Marcel Karperien. The department advices the dean of the Faculty and the programme director on strategic and management matters of the BME study programmes.

1.4 S&OA-TNW

Het S&OA-TNW onderhoudt en beheert onder andere de onderwijsadministratie voor BMT en BME. Het S&OA-TNW heeft een contactpersoon voor elke opleiding. Voor de bachelor BMT is dat Riëtte Nuijts-Kruse (T:053-4891118), en voor de master BME is dat Pinar Sarier-Iz (T:053-4893820).

Aanvragen voor bijvoorbeeld het propedeutisch- of bachelorexamen of voor je afstudeercolloquium gaan via het S&OA. De formulieren voor de aanvragen zijn te downloaden van de website van het S&OA:

http://www.tnw.utwente.nl/organisatie/SenO/

Het S&OA-TNW is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur.

E: r.d.nuijts-kruse@tnw.utwente.nl, p.iz@utwente.nl; boz-bmt@utwente.nl

T: 053-4891118 & 053-4893820

K: HR W221

For all affairs regarding the study programme, such as applications for exams, your grades registration or course admissions, the office of educational affairs, named S&OA-TNW is open from 10.00 am to 1.00 pm. At the S&OA-TNW office Riëtte Nuijts-Kruse and Pinar Sarier-Iz are the staff members who support the BME study programme. Most of the (information) forms are available on the website: (http://www.tnw.utwente.nl/organisatie/SenO/, in Dutch). If you need help filling out these forms, you can ask the secretary staff.

1.5 Afdeling Communicatie TNW

De algemene informatievoorziening vanuit de faculteit naar aankomend studenten wordt verzorgd door de afdeling communicatie TNW. Je moet hierbij met name denken aan voorlichting aan middelbare scholieren. Een team van enthousiaste BMT-studenten helpt hier elk jaar aan mee. Mocht je hier ook aan willen meedoen, dan kun je contact opnemen met deze afdeling.

Daarnaast is deze afdeling betrokken bij wetenschapscommunicatie. Hierbij moet je denken aan persberichten over aansprekend wetenschappelijk onderzoek, maar ook succesverhalen van UT-studenten. Mocht je als student je resultaten van je onderzoek in artikelvorm in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd krijgen of mag je op een internationaal congres een (poster)presentatie houden, laat dit dan ook aan deze afdeling weten. Overleg wel eerst even met je dagelijkse begeleider over de gang van zaken. De contactpersoon voor BMT is Sandra van Venrooij, MSc.

E: A.J.vanVenrooij@utwente.nl

T: 053-4894030

K: HO B2126

The general information supply to potential bachelor and master students of the faculty is performed by the communication office. They are also involved in communicating scientific results of UT-students to the general public. If you get an article published in a peer reviewed scientific journal or invited to give an oral or poster presentation at an international scientific conference, please inform this office as well. Please always keep in mind that you first have to consult your supervisor about this.

IMG_3849
2. Organisatie opleiding BMT

2.1 Algemeen

BMT is nog een relatief nieuwe opleiding aan de UT. De bacheloropleiding is gestart in 2001 en de master in 2004. Gemiddeld stromen er jaarlijks tussen de 50 en 70 bachelor studenten in. Op dit moment (augustus 2009) hebben ongeveer 100 studenten hun MSc titel behaald. In dit hoofdstuk kun je informatie terugvinden over de organisatie van de opleiding BMT. Onderwijsgerelateerde informatie over de opleiding kun je vinden in hoofdstukken 4 en 5.

2.2 Organisatie BMT-bureau

IMG_2866A

V.l.n.r. Luc de Leeuw, BSc (secretariaat BMT, tijdelijk); ing. Betty Folkers (stagecoördinator); drs. Heleen Miedema (opleidingsdirecteur); ir. Theo van Dam (studieadviseur); dr. Janneke Alers (onderwijscoordinator).

2.2.1 Opleidingsdirecteur

Elke opleiding heeft een eigen opleidingsdirecteur, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de uitvoering en organisatie van het onderwijs en onderwijsondersteuning. Vanaf 1 september 2009 is drs. Heleen Miedema de opleidingsdirecteur van de opleiding BMT.

E: h.a.t.miedema@utwente.nl

T: 053-4894689

K: HR Z108

As of september 1st 2009, drs. Heleen Miedema is the programme director of BMT/BME The programme director has the final responsibility for the educational quality of these study programmes.

2.2.2 Onderwijscoordinator

De onderwijscoördinator van BMT is dr. Janneke Alers. Zij ondersteunt de opleidingsdirecteur bij haar werkzaamheden en coördineert de uitvoering, aansluiting en beoordeling van het onderwijs. Samen met studenten en docenten uit de Onderwijskwaliteitcommissie (OKC) evalueert zij vakken en overlegt over eventuele aanpassingen.

E: j.c.alers@utwente.nl

T: 053-4893228

K: HR Z104

The programme coordinator supports the programme director and is in charge of the organisational, procedural and content-related coordination of the study programme. Dr. Janneke Alers is the programme coordinator for BME. She coordinates the combination of courses and the quality assurance of the educational programme. Together with the quality committee (OKC), she evaluates the courses and initiates necessary changes.

2.2.3 Studieadviseur

De studieadviseur is ir. Theo van Dam. Hij kan je de weg wijzen bij problemen met de opleiding en studeren in het algemeen. Je kunt ook met hem praten over je ervaringen met de studie, klachten, je studieplanning, onderwijs- en examenregelingen, rechtspositionele zaken en over eventuele nuttige suggesties op studiegebied. Hij is tevens vertrouwenspersoon voor studenten. Voor problemen of vragen kun je in het eerste studiejaar ook terecht bij je mentor.

E: t.vandam@utwente.nl

T: 053-4893154

K: HR Z100

The study advisor supports students during (study) problems that they might encounter. For the BME programme this role is fulfilled by ir. Theo van Dam. Besides discussing programme-related problems, students can talk to him about experiences with studying, planning, complaints, educational and examination regulations, legal position andother suggestions concerning the personal programme. The study advisor is the confidant for students. The study advisor of BME also advises potential students for the BME programme.

2.2.4 Stagecoördinator

Sinds 1 juli 2009 is er een gezamenlijk stagebureau voor alle studenten binnen de faculteit TNW. Dit wordt geleid door ing. Betty Folkers. Zij was voorheen stagecoördinator voor BME.

In de master is een stage binnen een biomedisch bedrijf, een zorginstelling, onderzoeksinstituut of universiteit verplicht. Een stage voor BME moet altijd eerst door de stagecoördinator worden goedgekeurd. Meer informatie hierover en de regels met betrekking tot stage worden toegelicht in deel B, §5.8.

E: stage@tnwutwente.nl

T: 053-4892772

K: HT 705

The master’s programme includes an external internship at a biomedical company, institution of health care, research institute or university. International internships are optional. Arrangements for internships have to be made with the internship coordinator of BME, eng. Betty Folkers. The regulations regarding internships can be found in part B, §5.8.

2.2.5 Secretariaat

Het secretariaat van de opleiding is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. Je bent altijd welkom met vragen.

E: bmt@tnw.utwente.nl

T: 053-4893150

K: HR Z106

The secretariat is available from Monday to Friday from 9.00 am - 5.00 pm. You are most welcome to post any questions.The secretary generally knows who can help you.

2.2.6 Wetenschappelijke staf

Het onderwijs binnen het studieprogramma is de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke staf. De wetenschappelijke staf bestaat uit hoogleraren, universitair (hoofd)docenten (UD en UHD), onderzoeksmedewerkers, onderwijsmedewerkers en PhD studenten (AIO’s).

Naast het geven van colleges zijn veel docenten betrokken in onderzoeksprojecten. Het grootste deel van het biomedisch onderzoek is samengebracht in het onderzoeksinstituut MIRA. Dit wordt in deel B, §3.1 nader toegelicht. Een lijst van alle docenten betrokken bij de opleiding BMT kun je terugvinden in appendix 3.

Hiernaast leveren studenten soms ook een bijdrage aan onderwijs en onderzoek door middel van studentassistentschappen. Dit zijn tijdelijke betaalde parttime werkzaamheden, bijvoorbeeld een halve of hele dag per week gedurende een of meer maanden. Indien je geïnteresseerd bent in het vervullen van zo’n studentassistentschap, kun je dat aangeven bij het secretariaat van BMT. Bij sommige vakken ondersteunen studenten een docent. Heb je zo’n vak met een goed cijfer afgerond dan kom je misschien ook in aanmerking voor een studentassistentschap in het volgende jaar. Studentassistentschappen staan in principe alleen open voor studenten die hun propedeusediploma’s behaald hebben. Alleen in de OKC en bij de studievoorlichting is een regeling getroffen om ook propedeusestudenten bij de vakevaluaties te betrekken. Betaling en organisatie is op de UT geregeld bij Personeel, Arbeid & Organisatie (PA&O). Het administratieve systeem heet UT-Flex. Je vindt hier meer over op de webpagina van PA&O: http://www.utwente.nl/pao/info_over/utflex/.

The education within the study programme is the responsibility of the scientific staff, which includes professors, academic lecturers, research members, educational members and PhD students (AIO’s). A list of all tutors, lecturers and professors is included in appendix 3.

Students also participate in science and education by means of part-time jobs for the university. For more information please contact the BME Secretary.

2.3 Medezeggenschap & overige commissies

2.3.1 Examencommissie BMT/BME

De Examencommissie bestaat uit stafleden, waaronder in ieder geval twee hoogleraren, die worden aangesteld door de decaan. De Examencommissie heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De Examencommissie stelt de regels op omtrent examens, wel of niet slagen, lof-regeling, etc. Iedere BMT/BME-student krijgt tijdens zijn studie met de Examencommissie te maken, want zij geeft vrijstellingen af, en keurt (wijzigingen in) vakkenpakketten en afstudeeropdrachten goed. De voorzitter van de Examencommissie ondertekent mede het diploma. In de OER zijn de regels van de Examencommissie vastgelegd.

LET OP: Ook dit jaar zullen er een aantal zaken wijzigen in de Bachelor OER, zie deel A, §7.2 en http://www.tnw.utwente.nl/bmt/onderwijs/forms_regels/ Alle Bachelorstudenten en docenten ontvangen bericht over de belangrijkste wijzigingen.

Voor de samenstelling van de BMT/BME-Examencommissie wordt verwezen naar appendix 2.3.

The Board of Examiners consists of staff members, including at least two professors, who are appointed by the dean. The board has substantive authority for all matters concerning examination and holds responsibility for a proper course of affairs during examinations.The Board’s tasks include arranging the admission of students, the formal approval of the master course list and assignment and the evaluation of requests for exemption from certain units of study. The members of the board are listed in appendix 2.3.

2.3.2 Onderwijskwaliteitcommissie (OKC-BMT)

De OKC houdt samen met de OLC (zie deel B, §1.2) de kwaliteit van het BMT-onderwijs in de gaten. De OKC-BMT is verantwoordelijk voor de vak- en kwartielevaluatie in de bachelorfase. Elk kwartiel worden vakken geëvalueerd, meestal m.b.v. een online vragenlijst. Daarnaast houden twee studentleden uit de OKC ná elk kwartiel een evaluatiegesprek met een vast panel van studenten. Het verslag van deze evaluatiegesprekken samen met de enquêteresultaten worden ter commentaar voorgelegd aan de betrokken docenten. Dit gebeurt o.a. in een docentpanelgesprek. Daarnaast worden in de masterfase ook vakken jaarlijks geëvalueerd.

Op basis van vakevaluaties, panelgesprekken en commentaren van docenten en de ‘cijfers’ (slagingspercentages) maakt de OKC per kwartiel een evaluatierapport, met daarin aandachtspunten voor verbetering en concrete afspraken met de docent en de opleiding BMT voor het komende studiejaar.

Zodra een rapport klaar is, wordt het beschikbaar gesteld aan studenten en docenten, aangeboden aan de opleidingsdirecteur en onderwijscoördinator en naar de OLC gestuurd. De OLC bespreekt de rapporten incl. aandachtspunten en adviseert daarover aan de opleidingsdirecteur. De OKC vergelijkt de uitkomsten met de aandachtspunten en de afgesproken maatregelen uit het voorgaande jaar. De actuele samenstelling van de OKC is te vinden in appendix 2.4. Het contactadres is:

kwaliteitszorg@tnw.utwente.nl.

The Committee for Programme Quality evaluates the quality of the study programme based on the experiences and opinions of students. Students are very welcome to give suggestions and comments concerning the study programme at any time. The members of the OKC are listed in appendix 2.4.

2.3.3 Invloed van studenten op het opleidingsprogramma

Je kunt je mening over het opleidingsprogramma op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de evaluaties (invullen van vakevaluatieformulieren, panelgesprekken) of een actieve rol in de OKC te vervullen. De panelgesprekken gaan als volgt: Er zijn eerstejaars-, tweedejaars-, of derdejaars en mastertrack panels. Per panel zijn ca. tien studenten nodig. Eén keer per kwartiel, tijdens een door de opleiding verzorgde lunch, kun je vertellen hoe het afgelopen kwartiel ging. In de eerste weken worden eerstejaarsbachelorstudenten geïnformeerd over de werkzaamheden van de OKC en gevraagd zitting te nemen in het studentpanel.

Er zijn ook andere manieren om je mening over het onderwijs te laten horen: individueel of als groep een docent aanspreken, het bestuur van de studievereniging aanspreken, praten met je mentor, de studieadviseur, de onderwijscoördinator, de opleidingsdirecteur of contact opnemen met een van de leden van de OKC.

There are a number of ways that you influance the study programme as a student. You can be a student representatives in the Programme Committee, Faculty Council and the Committee for Programme Quality, however all students are of great importance to monitor and improve the quality of education. All suggestions and comments concerning the study programme and other related educational affairs are extremely welcome!

To collect this information several persons are available: tutors, mentors, student counsellor, programme coordinator or programme director. Moreover, the BME programme has a structural system of evaluation, based on course evaluation forms and group interviews. Like the other committees, this system can only exist on behalf of student’s contributions.

2.4 Verenigingen

2.4.1 Studievereniging Paradoks

S.V. Paradoks is de studievereniging voor BMT- en TG-studenten (Technische Geneeskunde). Het bestuur van Paradoks zet zich in voor de belangen van haar studenten met de hulp van ongeveer 35 commissies.

Een aantal voorbeelden van activiteiten die Paradoks organiseert zijn: een symposium, excursies, een studiereis maar ook feesten en een jaarlijks gala.

Voor meer informatie kun je kijken op de website http://www.paradoks.utwente.nl te mailen naar of gewoon een keer langs te komen in de Paradokskamer in de Horstkelder C004.

E: info@paradoks.utwente.nl

T: 053-4892491

K: ZC C004

S.V. Paradoks is the association of BME and TM-students. You can contact them by e-mail or visit them in building the Horst. The website is: www.paradoks.utwente.nl (only in dutch)

2.4.2 KIVI-NIRIA

IMG_7334AKIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en techniekstudenten. Het netwerk behartigt de belangen van ingenieurs en ondersteunt de ingenieurs in hun beroepsuitoefening.

Als je lid wordt van het KIVI (kosten voor 2009 € 40,- per jaar voor studentleden) krijg je:

o

Gratis tijdschriften De Ingenieur en Technisch Weekblad

o

Talloze activiteiten in het kader van kennisuitwisseling en training

o

Werken aan je persoonlijke netwerk

o

Loopbaanbegeleiding

o

Korting op vakbladen, cursussen en verzekeringen

Met name het Young KIVI NIRIA is voor studenten van belang. Young KIVI NIRIA behartigt de belangen van studenten en jonge ingenieurs binnen de ingenieurswereld. Studerende KIVI NIRIA leden worden automatisch lid van KIVI NIRIA Students, tot hun 30e zijn ze lid van Young Engineers.

Voor meer informatie over (Young) KIVI NIRIA kijk op www.kiviniria.net

KIVI NIRIA heeft een vakafdeling voor Biomedische technologie. Met hulp van KIVI NIRIA wordt het gemakkelijker om BMT op de kaart te zetten bij de overheid, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. De afdeling BMT organiseert activiteiten voor studerenden en voor werkenden in het BMT-vakgebied. Het is een netwerk met een natuurlijke mix van nieuwkomers en ervaren beroepsbeoefenaars. De deelname van studieverenigingen in de afdeling BMT is essentieel. Voor afstuderenden is het van groot belang dat de bekendheid met BMT bij potentiële werkgevers wordt vergroot. De terugkoppeling van werkers in het veld naar de opleidingen is onmisbaar en wordt mede door de afdeling ingevuld. De uitstroom van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt wordt ondersteund en de potentiële arbeidsmarkt wordt daadwerkelijk open gelegd. Bachelor- en masterstudenten en de promovendi in de Biomedische Technologie maken nadrukkelijk deel uit van de doelgroep.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. E.Dijkstra-ten Dam, accountmanager KIVI NIRIA UT. Zij is aanwezig van maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.00 uur.

E: kiviniria@utwente.nl

T: 053-4894097

K: HR Z110

W: http://afdelingen.kiviniria.net/biomedischetechnologie

KIVI NIRIA is the Royal Dutch Society for Engineers. Engineering students can join as student member. They also have a special section on biomedical engineering. Please check the website www.kiviniria.net for additional information (partially in English).

2.4.3 BMT-alumni

Inmiddels, zomer 2009, zijn ongeveer 100 BMT-ingenieurs afgestudeerd. Zij zijn zonder uitzondering goed terecht gekomen. Zij bekleden nu zeer diverse posities binnen verschillende bedrijfstakken. Zo zijn BMT-ers werkzaam binnen ziekenhuizen, revalidatiecentra, bedrijfsleven, als AIO in wetenschappelijk onderzoek, in opleiding tot klinisch fysicus etc. etc. In de grafiek op de volgende pagina is dit schematisch weergegeven. Gezien het feit dat biomedische technologie een relatief jong vakgebied is, wordt verwacht dat in de nabije toekomst BMT-ers ook op andere dan hiervoor genoemde plaatsen terecht zullen komen. Goed functionerende BMT-ers zijn immers de beste reclame voor onze discipine!

Afgestudeerde BMT-ers vormen zo langzamerhand een waardevol netwerk van alumni. Naast bijvoorbeeld het bieden van stageplekken en afstudeeropdrachten zijn een aantal alumni bereid gevonden om BMT-studenten in verschillende fasen van hun studie informatie te geven over mogelijke toekomstige werkplekken. Een lijst met contactpersonen is op aanvraag beschikbaar bij het secretariaat BMT.

In de BMT-colloquia in het 2e jaar van de bachelor wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor BMT-ers. Hiertoe worden gastsprekers en BMT-alumni uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen en hoe zij de aansluiting van hun studie BMT op hun huidige functie hebben ervaren. Deze colloquia zijn ook toegankelijk voor hogerejaars.

MSc BME students have successfully obtained various positions in healthcare, trade and industry, academia and government. Until now, summer 2009, almost 100 students have graduated. BME alumni make a valuable network that can inform BME students about their future workpositions, e.g. in the BMT colloquia in the B2 (in Dutch), and share experiences about the transition from being a BME student to being a biomedical engineer. A list of alumni contacts is available at the BMT secretary.

n1361910619_256647_4361
3. Onderzoek & vakgroepen

3.1 MIRA: Institute for Biomedical Engineering and Technical Medicine

MIRA is het onderzoeksinstituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente. In de gezondheidszorg werkt technologie als de katalysator van innovatie. Het onderzoek van MIRA begint met de fundamentele concepten die uitmonden in klinische toepassingen. De overstap van fundamenteel concept tot klinische toepassing is de kracht MIRA. Dit komt doordat het onderzoeksinstituut technische en medische kennis integreert. Deze unieke aanpak zorgt ervoor dat nieuwe medische behandelingen snel geïntroduceerd kunnen worden. MIRA werkt nauw samen met ziekenhuizen, bedrijven en overheidsinstellingen. Aan het hoofd van dit onderzoeksinstituut staan prof. dr. C.A. van Blitterswijk als wetenschappelijk directeur en dr.ir. Martijn Kuit als zakelijk directeur.

MIRA’s onderzoek richt zich op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe technieken om beschadigd weefsel, zoals bot-, huid- en spierweefsel, te herstellen. Een ander gebied is het ontwikkelen van geneesmiddelen met een zeer doelgericht effect. Ook worden nieuwe afbeeldingstechnieken ontwikkeld zodat medici betere diagnoses kunnen stellen. In de revalidatietechnologie wordt gewerkt aan patiëntgerichte oplossingen. MIRA’s mulitdisciplinaire aanpak levert een innovatieve bijdrage aan het hele spectrum van de gezondheidszorg.

E: info@bmti.utwente.nl

T: 053-4893367 (secr: Mw. M. Wiehink)

R: ZH116

W: http://www.utwente.nl/MIRA

MIRA is the University of Twente’s Research Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine. In healthcare, technology is the catalyst for innovation. MIRA’s research starts with fundamental concepts and culminates in successful clinical application. The institute is successful in this translational approach thanks to its integration of technical and medical knowledge. This unique combination enables the rapid introduction of new treatment methods. MIRA works closely with hospitals, the business community and government organizations and aims to secure a leading position within Europe.


MIRA’s research will result in the development of new techniques to repair damaged tissue, such as bone, skin or muscle tissue. It helps to create drugs that are far more targeted in their effect. It will also enable doctors to diagnose more effectively through the use of improved imaging technologies. It offers patient-focused solutions in rehabilitation technology. The multidisciplinary approach adopted by the institute enables it to make innovative contributions across a wide spectrum within healthcare.
3.2 Vakgroepen

In dit hoofdstuk worden de verschillende BMT-vakgroepen gepresenteerd. Allereerst is een overzicht samengesteld van de vakgroepen per mastertrack: Human Function Technology (HFT) en Molecular, Cellular and Tissue Engineering(MCTE).

Vervolgens is uitgebreide informatie te vinden per vakgroep over de groepen, de interesses en onderzoeksonderwerpen. De vakgroepen zijn organisatorisch ondergebracht in drie verschillende faculteiten: Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW), Faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW), en Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Achter de vakgroepnaam staat de desbetreffende faculteit vermeld.

In het komende academisch jaar zullen er waarschijnlijk nieuwe namen komen voor de mastertracks om beter aan te sluiten bij de vakgebieden van MIRA.

De namen van deze vakgebieden zijn onder voorbehoud:

o

Tissue Regeneration (TR)

o

Targeted Therapeutics (TT)

o

Imaging and Diagnostics (ID)

o

Neural and Motor systems (NMS)

De verschillende vakgroepen dragen bij aan deze vakgebieden. Meer informatie over deze vakgebieden kun je vinden op de website van MIRA: http://www.utwente.nl/MIRA.

In this chapter the BME related research groups are presented. The different research groups are first presented in an overview per master track: Human Function Technology (HFT) and Molecular, Cellular and Tissue Engineering (MCTE). After that the research groups present themselves individually.

The research groups are imbedded in three faculties: Faculty of Science and Technology (TNW), Faculty of engineering Technology (CTW) and Faculty of Engineering, Mathematics and Computer Science (EWI).

During the year there could be a change in the mastertrack names. This is done to better fit the fields of study of MIRA. The different fields of study of MIRA are:

o

Tissue Regeneration (TR)

o

Targeted Therapeutics (TT)

o

Imaging and Diagnostics (ID)

o

Neural and Motor systems (NMS)

The different research groups work in these fields. More information can be found on the website of MIRA: http://www.utwente.nl/MIRA

Materiaal- en Weefseltechnologie (Molecular, Cellular and Tissue Engineering)

Biomedical Chemistry (BMC) TNW

Biophysical Engineering (BPE) TNW

Medical Cell BioPhysics (MCBPh) TNW

Membrane Technology (MTG) TNW

Molecular Celbiology (MCB) TNW

Low Temperature Physics (LT) TNW

Polymer Chemistry and Biomaterials (PBM) TNW

Tissue Regeneration (TR) TNW

Functieherstel Technologie (Human Function Technology)

Biomechanical Engineering (BW) CTW

Biomedical Signals and Systems (BSS) EWI

Biophysical Engineering (BPE) TNW

Engineering of Fluid Dynamics (TS) CTW

Health care technology (part of BSS) EWI

Low Temperature Physics (LT) TNW

Physics of fluids (POF) TNW

Signals and Systems (SAS) EWI

3.2.1. Biomechanical engineering (CTW, HFT)

Prof. dr. ir. Bart Koopman

Koopman.jpgResearch of the BioMechanical Engineering Group is directed at the treatment of impairments of the neuromuscular skeletal system. This includes both a fundamental approach, in the biomechanical analysis and modelling of the movement apparatus, as well as an applicational approach, in the design and development of constructions to replace, support, correct or control (parts of) the human body. Various laboratories facilitate the research.

From a medical point of view the research topics are related to the areas of orthopaedics, rehabilitation and neurology. The research is focussed in three themes:

1. Neural mechanics: Neural control of movement and posture.

Projects include:

o

Modelling and assessment of human balance control;

o

Robot-aided neuro rehabilitation of:

o

Walking: the LOPES project;

o

Arm and hand functioning;

o

In vivo measurements of muscle afferents in humans.

2. Tissue mechanics: Characterization of biological tissue behaviour and the effect of (surgical) interventions.

Projects include:

o

Development of scoliosis correction systems;

o

Biomechanics of implants;

o

Development of a dynamic active seating system (Dynasit) to prevent decubitus;

o

The effect of mechanical loading on growth and differentiation in tissue regeneration.

3. Movement mechanics: Development of methods to study human movement.

Projects include:

o

Modelling of the human locomotor system;

o

Ambulatory measurement systems;

o

Reflexleg: Leg prosthesis with efficient actuation and natural bidirectional control;

o

Sports biomechanics.

The four most important technological areas that are integrated in the research are control engineering, structural mechanics, dynamics and design engineering.

All research topics are carried out with clinical partners. The programme is entirely embedded in the Biomedical Technology Institute MIRA of the University of Twente.

C: Prof.dr.ir. H.F.J.M. Koopman (chairman), Mrs. L. Bode-Bode (secretary)

E: e.j.bode-bode@utwente.nl

T: 053-4894855 (secretary)

R: ZH 226 (secretary)

W: http://www.bw.ctw.utwente.nl/

3.2.2. Biomedical and Environmental Sensorsystems (EWI, HFT)

Prof. dr. ir. A. van den Berg

chap8-8.gifThe Biomedical and Environmental Sensorsystems (BIOS) chair “Miniaturised systems for biomedical and environmental applications” aims at the research and development of Lab-on-a-Chip (LOC) systems. In our vision, in the future there will be an increasing convergence of micro- and nanotechnologies with physics, chemistry and life sciences to improve the quality of life.

Therefore, the group sees it as their mission to:

o

Expand the knowledge and understanding of nanofluidics,

o

bridge the gap between users from physical, chemical, biomedical and life-sciences fields,

o

develop new micro- and nanotechnologies and

o

demonstrate the potential of LOC applications.

The core competence is found in micro/nanofluidics, micro/nanofabrication, and electrical measurement techniques. The BIOS group has strategic collaborations within EWI with the group TST and within TNW with the groups AMK, SMCT, PCF and PF groups.

C: Prof. dr. ir. A. van den Berg (chairman), Mrs. H. Knol-de Vries (secretary)

E: a.vandenberg@utwente.nl

T : 053-4895653 (secretary)

R : HO6246 (secretary)

W : http://bios.ewi.utwente.nl

(Information from studyguide 2008/2009)

3.2.3 Biomedical chemistry (TNW, MCTE)

Prof.dr. J.F.J. Engbersen

Johan EngbersenThe main research programme of this research group is: Targeting drug and gene delivery systems.Targeted delivery of pharmaceuticals to an intended site of action in the body is one of the most important issues for the next generation of therapeutics. Polymeric nanoparticles with surface-attached functionalities directed towards certain receptors/cell types can function as carriers for targeted drug or gene delivery. In gene therapy, DNA or RNA is delivered to the cell, inducing or suppressing a specific genetic function. In our research tailor-made biodegradable and non-toxic polymers with desirable functional groups and properties are developed for innovative drug and gene delivery systems.

C:        Prof.dr. J.F.J. Engbersen (chairman), Mrs. K. Hendriks (secretary)

E:        j.f.j.engbersen@tnw.utwente.nl

T :        053-4892968 (secretary)

R :       ZH 246 (secretary)

W :      http://pbm.tnw.utwente.nl

3.2.4 Biomedical Signals and Systems (EWI, HFT)

Prof.dr.ir. P.H. Veltink

image002.jpgThe expertise of the BSS group is Neural Engineering, covering the information exchange with the central nervous system for support and modulation of sensory and motor functions. Information is typically exchanged in the electrophysiological domain, activating the neural system by electrical stimulation and obtaining information by electrophysiological sensing. Additional experise is in the area of telemonitoring and treatment.

The research themes of BSS are:

o

Neurotechnology and Cellular Engineering: Signal exchange on the level of single cells in a cultured neural network. The research involves new interface technologies and learning in neural networks. In addition, Brain-Computer-Interfaces are investigated (Prof. Wim Rutten, Prof.  Richard van Wezel, Dr.ir Joost le Feber ).

o

Electrical stimulation of the nervous system: Spinal cord stimulation and cortex stimulation for suppression of intractable pain, Deep Brain Stimulation for motor control in Parkinson, vagal nerve stimulation and sensing for suppression of Epilepsy and modulation of the cardiac system (Dr. ir.  Jan  Buitenweg , Dr.ir. Ciska Heida, Prof. Peter Veltink).

o

Rehabilitation Engineering and Biomechatronics: Technology for support of motor control (for example intelligent prosthetic systems that exchange information with the human motor control system ), on-body sensing of body movements, forces and muscle activation and electrophysiological diagnostic methods in Rehabilitation (Prof. Peter Veltink, Prof. Hermie Hermens)

o

Central Mechanisms underlying Chronic Pain: Modelling of the processing of pain signals by the Central Nervous System and evoked response measurement methods for validation and diagnosis, involving peripheral painful electrical stimuli and cortical response measurements using EEG (Dr.ir. Jan Buitenweg).

o

Remote monitoring and treatment : Monitoring and influencing body functions on a distance in the framework of telemedicine treatment, using intelligent sensor and actuation systems in and on the body and distributed information exchange (Prof. Hermie Hermens,  Prof. Miriam Vollenbroek-Hutten, Dr. Bert- Jan van Beijnum, Dr. Val Jones, Dr. Ing Widya).

BSS collaborates with the Roessingh rehabilitation centre and the research department Roessingh Research and Development (RRD), general hospital Medical Spectrum Twente, Twente Institute for Neuromodulation (TWIN) and several other national and international clinical academic groups in the area of  neuromodulation /  neurostimulation. Industrial partners include Philips, Advanced Bionics, Medtronic, Xsens and Demcon.

C:        Mrs. W. Elfers (secretary)

E:        BSS@ewi.utwente.nl  

T :       053-4892760 (secretary)

R :       ZH  226 (secretary)

W :      http://bss.ewi.utwente.nl

3.2.5 Biophysical engineering (TNW, MCTE & HFT & HFT-ClPh)

Prof. V. Subramaniam

chap8-7.gifWe are a multidisciplinary team operating on the interfaces of nanotechnology, applied physics, and the life sciences. The chair is composed broadly of two research sections, one focusing on Molecular Biophysics and Bionanoscience, and the other on Biomedical Optics. In the course of the academic year 2009-2010, the Biomedical Optics group will be established as an independent research chair.

Molecular Biophysics and Bionanoscience

We use nanotechnology tools and a range of optical and biophysical methods to manipulate, organize, visualize, and probe the biophysics of functional biological systems. We are fascinated by nanobiophysics: molecular and cellular biophysics at the nanometer scale, and are particularly interested in quantitative measurements of dynamic molecular and cellular biophysical processes at high spatial, temporal, and chemical resolutions. Strong collaborations with other groups in the MESA+ Institute for Nanotechnology and MIRA Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine, and national and international collaborators are essential elements of our work.

The group is dynamic and international in nature, and you can expect to find a lively, friendly atmosphere, state-of-the-art laboratories and equipment, and challenging research projects, including

·

Protein misfolding and amyloid formation – α-synuclein and Parkinson’s disease

·

Fluorescent protein photophysics, and applications to cellular imaging

·

Biophysics of cytoskeletal proteins, and their role in disease

·

Magnetic nanoparticle manipulation and visualisation in cells with magnetic tweezers

·

Advanced optical microscopy and optical tweezer manipulation

·

Scanning probe microscopy and nanomechanical studies of protein networks and cells

C: Prof. V. Subramaniam (Chair)

E: v.subramaniam@tnw.utwente.nl

Biomedical Optics

This section on Biomedical Optics focuses on the interaction of light with tissue for non-invasive tissue diagnostics. The aim is to develop new diagnostic tools that are non-invasive or minimally invasive. Techniques and applications that are being investigated include:

·

Laser-Doppler instrumentation and perfusion imaging

·

Low-coherence interferometry

·

Acousto-optics

·

Photo-acoustic instrumentation for mammography

·

Molecular Imaging: contrast enhancement based on endogenous and exogenous chromophores and gold nanoparticles

·

Nanoparticle based detection and diagnostics

There are significant interactions with hospitals and academic medical centers, as well as with the biomedical imaging and devices industry. Research projects can thus involve working together with both types of collaborators.

C: Dr. ir. W. Steenbergen

E: w.steenbergen@tnw.utwente.nl  

Depending on your interests, Biomedical Engineering students can expect to find projects that involve (a) developing cutting-edge technology for studying biochemical, cell-biological, and disease processes at different length scales, and/or (b) using a combination of modern biochemical and biophysical approaches and advanced imaging technologies to study the details of disease-related processes. Your contributions will impact our efforts to understand the biophysics of the molecules and processes that play an essential role in living systems.

General contact information for the chair

E: bpe@tnw.utwente.nl

T:  053-4893157 (Sylvia Winters)
R: ZH164 (Sylvia Winters)
W: http://bpe.tnw.utwente.nl   

3.2.6 Medical Cell BioPhysics (TNW, MCTE & HFT)

Prof.dr. L.W.M.M.Terstappen, MD, PhD

Leon TerstappenMedical needs for cell based diagnostics and treatments are increasing rapidly and characterization of cells is becoming an integral part of disease diagnosis, assessment of optimal treatment strategy and evaluation of effectiveness of the therapy. As a result the need for more sensitive and specific, yet simpler and faster cell enumeration and characterization technology is needed. Multidisciplinary research covering cell and molecular biology, bio- physics and chemistry, nanotechnology, engineering and medicine are utilized to arrive at innovations that can advance disease management. Students are taught how to work in a multidisciplinary team and will obtain a basic understanding of cell biology as it relates to medical applications are provided with the tools to acquire the skills for sound scientific thinking, experimentation and presentation.

A wide range of research projects are available   (http://www.tnw.utwente.nl/mcb/) in the group and to help prospective students get a better feel of what to expect during their project, each open student project should have a diagram like the one shown in the figure. If you did not find what you are looking for please feel free to contact us.

C: Prof. dr. L.W.M.M. Terstappen

E:  l.w.m.m.terstappen@tnw.utwente.nl

T: 053-4892425

R: H162

W:      http://www.tnw.utwente.nl/mcb/

3.2.7 Engineering fluid dynamics (CTW, HFT)

Prof.dr.ir. H.W.M. Hoeijmakers

http://www.tnw.utwente.nl/bme/studyguide_07/chap8/chap8-9.gifResearch of the Group Engineering Fluid Dynamics deals with theoretical, numerical and experimental studies. One of the four themes concerns:

Biophysical flows

Biofluid dynamics is mainly concentrated on flows in the human body and, more specific, flows in the human lungs. This research deals, in particular, with the flow in the pulmonary system like flow-induced deformation of elastic tubes. Research is aimed at developing new diagnostic and therapeutic tools. At the subsection of biophysical fluid dynamics the following projects are under investigation:

o

Deposition of aerosols in the nose/mouth/throat region and in the lungs

o

Flow through elastic (lung) tubes

o

Research on, and development of devices to measure (preferably non-invasively) the lung function from healthy adults till prematurely born babies

There is a close cooperation with the MST-hospital in Enschede (department lung function) and the AMC university hospital in Amsterdam (department Neonatal Intensive Care).

C: Dr.ir. F.H.C. de Jongh (Scientific staff), Mrs. A. Mettivier Meyer (secretary)

E: f.h.c.dejongh@utwente.nl

T : 053-4894428 (secretary)

R : HR W258 (secretary)

W : http://www.ts.ctw.utwente.nl

3.2.8 Telemedicine (EWI, HFT & HFT-Care)

 Prof. dr. ir. H.J. Hermens; Prof. dr. M.M.R. Vollenbroek

pasfotopasfoto%20HHermensTelemedicine addresses research and teaching in the area of technology for people with chronic disorders to assist them in their independent daily living via remote monitoring and remotely supervised treatment. The target group concerns especially those people with (neurological) disorders where motor performance is directly or indirectly affected. The focus is on research, design and evaluation of innovative technologies and processes that improve both the quality of life of the clients and the quality and efficiency of the work of the involved health care professionals. To be successful, for the choice of technology a careful design process involving development of scenarios and functional en technical requirements engineering involving all stakeholders is used. Technologies that are considered are: sensing technology, feedback technology, information- and communication technologies, assistive and adaptive devices, domotics, training devices and decision support systems. Evaluation focuses on the key factors important for feasibility and implementation in every day care like end user acceptance and satisfaction and clinical effectiveness.  Research projects are conducted in close cooperation with regional health care institutions, industry, and public authorities.

This group is embedded in the research group Biomedical Signals and Systems and collaborates with many other research groups, both in the University (like the Information Systems group; Wieringa, Sikkel, Spil) as well with research groups and health care institutions outside the University (e.g. Roessingh and MST).

C:        Prof. dr.ir. Hermie J. Hermens (Chairman), Prof. dr. Miriam M.M. Vollenbroek-Hutten, Mrs. W. Elfers (secretary)

E:        h.j.hermens@utwente.nl / M.M.R.Hutten@ewi.utwente.nl

T :        053-4892760 (secretary)

R :       ZH226 (secretary)

W :      http://telemedicine.ewi.utwente.nl/

3.2.9 Low Temperature Physics - Biomagnetism (TNW, MCTE, HFT& HFT-ClPh)

Dr.ir. B. ten Haken

Picture of Ten HakenThe Biomag group in the LT-division is studying magnetic interactions with human beings and bio-materials. The magnetic fields that are presently used in medicine range from ~1.5 Tesla, in a Magnetic Resonance Imaging (MRI) system, down to ~1 femto-Tesla (1 fT = 10‑15 T), which is a typical detection limit in a Magneto-EncephaloGram (MEG) system measuring the activity of a human brain.

The broad magnetic field-range applied medicine explains why the Biomag group is part of the Low Temperature division. To generate a magnetic field sufficiently strong for MRI and to measure a magnetic signal sufficiently sensitive for MEG, superconducting systems are required. Superconducting devices can only be operated at temperatures far below room temperature. At present almost all MRI and MEG systems placed in hospitals are operated at a temperature near 4 Kelvin (= -269 ºC).

The Biomag group can host students from the following various courses on the scale from physics to medicine. Active collaborations exist with various hospitals and research institutes in the Netherlands and abroad.

Current research projects concern:                   

o

Development of new magnetic measurement methods

o

Application of magnetically active nano-materials in medicine

o

Magnetic measurements on stem cell cultures (cardiomycytes)

o

Magneto-cardiogram of the Foetal Heart

o

New techniques in Neuro-imaging (collaboration with FC-Donders/Radboud)

o

Magnetic methods for Brain Computer Interfaces

o

Development of new detection systems for MRI

C: Dr. ir. B. ten Haken (Chairman), Mrs. A. Veenstra-Lokin, Mrs. I. de Wal (secretary)

E: lt@tnw.utwente.nl

T : 053-4893841 (secretary)

R : HO4222 (secretary)

W : http://lt.tnw.utwente.nl/research/bio

3.2.10 Membrane technology (TNW, MCTE)

Prof. dr. ing. M. Wessling

WesslingTh The Membrane Technology Group performs education and research in the field of membrane science and technology. The group applies multiple disciplines to challenging fields of biomedical processes and mass transport control. Currently, the group hosts about 25 PhD students, 5 PostDocs, 7 technicians, and 10 staff members. A wide range of instruments for membrane preparation, characterization and testing is available. The group collaborates with several industrial companies and participates in a variety of national and international research programs. The group is also part of a Network of Excellence, entitled “Expanding membrane macroscale applications by exploring nanoscale material properties”.

In BME, the group performs research in the following projects:

o

Advanced polymeric structures for tissue engineering: A new micro-fabrication technique called: Phase Separation Micro Molding (PSmM) is used to a broad range of materials (polymers, ceramics etc) to create scaffolds for tissue engineering. The effect of scaffold patterning to the tissue formation is evaluated using different cell types. 

o

Effect of local micro-environment to tissue formation: In this project, the effect of micro-structure on the cell behaviour and tissue formation is investigated. The micro-structures are prepared by PSmM using various materials. Micro-fluidics technology is used for the modification of the structures.

o

Bio-mimetic capillary networks for tissue engineering: This project aims at engineering scaffolds for tissue engineering wherein nutrients and oxygen would be supplied homogeneously. Polymeric scaffolds are designed through integration of free form fabrication/ electrospinning and fibre spinning.

o

Mixed matrix membranes for removal of toxins from blood: A mixed matrix membrane (MMM) is developed where affinity particles are entrapped within a porous fibre membrane. The MMM is used for removal of toxins from blood and is a first step towards development of a wearable kidney device.

o

Bioactive membranes for bio-artificial kidney: The project aims at developing bioactive polymer membranes for a biological kidney support device. The device combines artificial membranes and kidney cells and is the first step towards development of an implantable kidney.

o

Platform for ligand immobilization focused on proteins: In this project we develop MMM for high throughput recovery of proteins from product streams. The platform finds broad application in pharmaceutics and bio-separations.

o

Massive parallelization of CEC for bio-separations: The project aims in fabricating nano-porous polymer fibres as stationary phases in capillary electro-chromatography (CEC). The technology would allow massive scale-up of analytical CEC towards preparative chromatography for various bio-separations.

C: Dr. D. Stamatialis (scientific staff), Mrs. M.I. Kamminga (secretary), Mrs. S. van Rijn (secretary)

E: d.stamatialis@utwente.nl

T : 053-4892950 (secretary)

R : ME326 (secretary)

W : http://lt.tnw.utwente.nl/research/bio

3.2.11 Molecular Cell Biology (TNW, MCTE)

Prof. dr. W. Kruijer

Wiebe KruijerResearch of the Molecular Cell Biology group is focused on stem cells and their application in tissue engineering and regenerative medicine. Proliferation and differentiation of stem cells is studied in response to growth factor action as well as in relation to interaction with functionalized extra cellular matrix. Cellular responses to these factors are investigated at the level of activation of intracellular signaling pathways, chromatin remodeling and subsequent gene transcription. The research is performed using a wide variety of cell biological, molecular, biochemical, biophysical and computational methods, including gene transfer into stem cells, analysis of gene expression by (quantitative) RT-PCR, western blots, FACS, confocal microscopy and image analysis and bioinformatics.

Current research projects concern:

o

Genome-wide characterisation of DNA binding sites of transcription factors involved in regulation of stem cell pluripotency and reprogramming;

o

Chromatin assembly and dynamics in relation to transcription of stem cell specific gene expression;

o

Stem cell behaviour in response to environmental factors;

o

Generation of ES-equivalent cells from somatic cells.

C: Prof.dr. W. Kruijer, Dr. ing. J.N. Post (scientific staff), Mrs. K. Hendriks (secretary)

E:        w.kruijer@utwente.nl, j.n.post@utwente.nl

T:        053-4892968 (secretary)

R:       ZH246 (secretary)

W: http://pbm.tnw.utwente.nl

3.2.12 Physics of fluids (TNW, HFT)

Prof.dr. D. Lohse

Detlef LohseThe Physics of Fluids group works on a variety of aspects in fluid mechanics, in particular on those related to bubbles. The focus of their work is the fundamental understanding of the phenomena of the physics of fluids, bubbles and jets, which is undertaken by experimental, numerical and theoretical means. One of the four themes is: Biomedical flow

Bubbles have various applications in the biomedical field. Coated micro bubbles are used in ultrasound imaging to enhance the contrast in cardiac or liver perfusion images. Bubbles can be targeted to specific cells for molecular imaging to non-invasively detect the presence and location of diseases such as cancer or atherosclerosis. Furthermore, the bubbles can be exploited to generate acoustic streaming and jetting near cell boundaries which leads to permeation, destruction or removal of target cells. Research subjects are:

o

Ultrasound Contrast Agents

o

Lithotripsy and Gene Transfer

o

Non-invasive Molecular Tumour Imaging and Killing (NIMTIK)

o

Cells under Jetting Flow Conditions

o

BURST: Bubbles for Ultrasound and Therapy

o

TAMIRUT: Targeted Micro-bubbles and Remote Ultrasound Transduction

o

ENDO: Ultrasonic cleaning of root canals

C: Dr. M. Versluis (scientific staff), Mrs. J. Leferink (secretary)

E: m.versluis@utwente.nl

T : 053-4892470 (secretary)

R : ME263 (secretary)

W : http://pof.tnw.utwente.nl

(Information from studyguide 2008/2009)

3.2.13 Polymer Chemistry and Biomaterials (TNW, MCTE)

Prof.dr. D.W. Grijpma, Prof.dr. J. Feijen

Jan FeijenResearch in the field of polymers for biomedical applications focuses on the development of new materials and devices and integration with the disciplines biophysics and tissue regeneration within the biomedical institute MIRA. Advanced synthesis methods to develop new polymers, biofunctionalization methods, nano-structured and nano-sized materials, the processing of polymers and the final product fabrication are keys in these new product developments.

The research of the PBM group focuses on:

o

Design, advanced synthesis and fabrication methods to tailor the properties of polymers and devices.

o

Development of new polymer structures and biofunctional polymeric systems for biomedical and pharmaceutical and tissue regeneration applications.

o

Studies on the physical-chemical and biomedical properties of multi-functional polymer systems for controlled drug delivery and tissue engineering applications.

C:        Prof.dr. D.W. Grijpma, Prof.dr. J. Feijen, Mrs. K. Hendriks (secretary)

E:        d.w.grijpma@tnw.utwente.nl, j.feijen@tnw.utwente.nl, pbm@tnw.utwente.nl

T:        053-4892968 (secretary)

R:       ZH246 (secretary)

W:      http://pbm.tnw.utwente.nl

3.2.14 Signals & systems (EWI, HFT)

Prof.dr.ir. C.H. Slump

Kees SlumpMedical imaging is a major research theme of the Systems & Signals group with focus on Non-invasive diagnostics.

Some of the topics in non-invasive diagnostics are: 

o

The project Iso-surface volume-rendering aims at fast and high-quality real-time 3D visualization of human objects as revealed by 3D CT and MRI data.

o

Virtual patient, this project aims at construction of (parts of) a 3D simulation model of human organs based upon high resolution data from MRI, CT and PET. It comprizes the combination of anatomy with (patho) physiology and aims at the simulation of various human functions.

o

In the project ‘Non Invasive Molecular Tumour Imaging and Killing’ (NIMTIK) a combined effort  with other BMT research groups  is made to design non- or minimally invasive screening methods to specifically identify and eradicate early tumours. 

C: Prof.dr.ir. C.H. Slump (chairman), Mrs. A. van Essen-Rekers (secretary)

E: C.H.Slump@utwente.nl

T : 053-4892780 (secretary)

R : HO9246 (secretary)

W : http://www.sas.el.utwente.nl

3.2.15 Tissue Regeneration (TNW, MCTE)

Prof.dr. C.A. van Blitterswijk

2008-bitterswijk smallThe research in the group’s lab aims at developing regenerative therapies for patients with bone and cartilage defects. Typical research projects combine state-of-the-art biomaterials science with in-depth knowledge about stem cell biology to manipulate the process of skeletal regeneration.  

Applied technologies include:

Cell biology

o

Bioreactor technology

o

Mesenchymal and embryonic stem cell biology

o

Molecular biology (recombinant DNA technology, qPCR, transgenesis)

o

Histology

o

Non-invasive imaging of tissue growth and differentiation in animal models

Biomaterials science

o

Rapid prototyping of biomaterials

o

Calcium phosphate ceramics and coatings

o

Polymeric scaffolds

C: Chairman: Prof.dr. Clemens van Blitterswijk, Scientific staff: Dr. Jan de Boer, Dr H.B.J. Karperien, Dr P. Habibovic

E: C.A.vanBlitterswijk@tnw.utwente.nl,j.deboer@tnw.utwente.nl, h.b.j.karperien@tnw.utwente.nl, p.habibovic@tnw.utwente.nl

T: 053-4893400 (secretary)

R: ZH136 (secretary)

W : http://tr.tnw.utwente.nl/

IMG_2450