Algemeen

In 2003 is door de kascommissie aangegeven dat voor de jaren 2001 en 2002 geen sluitende balans en winst en verliesrekening kon worden opgesteld. In 2003 is het nieuwe bestuur aangetreden waarbij vanaf oktober 2003 de beschikkingsbevoegdheid over de rekeningen is overgedragen.

Dit financiële verslag gaat over de jaren 2004 en 2005 en bevat een overzicht van de inkomsten en uitgaven van deze jaren plus een baten/lastenoverzicht. Tevens is voor 2006 een begroting opgesteld.

Allereerst is geprobeerd zicht te krijgen op de daadwerkelijke financiële stand van zaken van de VTB. Kopieën van dagafschriften van de Postbank zijn opgevraagd en de financiële administratie is opnieuw opgezet. Tot begin 2004 zijn er rekeningen binnengekomen en betaald over de voorgaande jaren. Een reconstructie van de jaren 2001 en 2003 is aan de batenkant niet geheel mogelijk in verband met het ontbreken van alle detailgegevens over de ontvangsten van de contributie die middels automatische incasso zijn geïnd c.q. zijn ingevorderd voor de jaren 2001/2002. In 2002 is voor het laatst contributie geheven. Bij de 152 leden met een automatische incasso machtiging is in 2001 en 2002 echter niets afgeboekt. In mei 2003 is bij deze leden eenmalig een bedrag van 40 euro afgeboekt voor de jaren 2001 en 2002. 11 Leden hebben deze automatische incasso laten terugboeken. Gecorrigeerd waren in 2002 428 betalende leden. Ter informatie is een overzicht van de contributie van de leden gevoegd zoals deze in 2001 t/m 2003 is binnengekomen. Niet geïnde contributie over de jaren 2001 en 2002 wordt als oninbaar beschouwd.

Aan de batenkant is er duidelijkheid over de subsidie van de faculteit BBT: deze wordt niet meer verstrekt.

Het aantal rekeningen van de VTB is beperkt tot twee:

·

Postbank, zakelijke girorekening

·

ASN Bank, ASN Sparen

De VTB had en heeft geen kleine kas.