Hoe kan ik de invoering van e-procurement saboteren

 

Inkoopcontrol, compliance en de box

Inkoop managen met harde cijfers

Inkoopmanagement wordt veelal benaderd als een kwalitatieve kunst. Met ervaring, inzicht en ondernemingszin zijn inderdaad nuttige bijdragen te leveren. Maar daarnaast moeten de mogelijkheden van een benadering vanuit harde data en cijfers ook niet onderschat worden. Dat geldt niet alleen voor de inkoop die door een inkoopafdeling wordt afgehandeld maar juist ook voor de stromen die buiten de inkoopafdeling om gaan.

De juiste toepassing van kwantitatieve benaderingen levert extra inzicht en draagt bij aan een volwaardige rol van de inkoopfunctie in het gehele bedrijfsproces.

Auteur:

Prof.dr. Jan Telgen

Universiteit Twente en Significant

11.1 Inleiding

Sinds Telgen (1994) is de meest gebruikte definitie van Inkoop: “Inkoop is alles waar een factuur tegenover staat”. Deze definitie kan rechtstreeks geoperationaliseerd worden in een aantal praktische hulpmiddelen bij de besturing en de aansturing van de inkoopfunctie. Zo impliceert deze definitie bijvoorbeeld dat de totale inkoopuitgaven in de financiële administratie zijn te vinden.

Naast de definitie van wat inkoop is, is ook de activiteit “inkopen” te definiëren. Van Weele (1988) verdeelt de inkoopactiviteiten in zes stappen onder (zie figuur 1).

Figuur 1: het inkoopproces naar van Weele (1988)

Bij ieder van de zes processtappen zijn (een deel van) de activiteiten daarbinnen aangegeven. Daarmee kan simpel geïllustreerd worden dat een groot deel van de activiteiten in de processtappen door anderen dan inkopers worden gezet. Het programma van eisen wordt vaak door de materiedeskundigen en proceseigenaren opgesteld, bestellingen worden door gebruikers geplaatst en de betalingen worden door de financiële afdeling afgehandeld. Het veranderen (en verbeteren!) van de inkoopfunctie kunnen niet alleen geschieden door de inkoopafdeling maar de betrokkenheid van de totale organisatie is vereist.

Voor het huidige onderwerp is het relevanter dat zelfs bij een typische inkoopactiviteit als het sluiten van contracten niet altijd en noodzakelijkerwijs inkopers of een inkoopafdeling betrokken zijn. Dat kan zo zijn vanwege een bewuste (beleidsmatige) keuze. Zo wordt vaak het inhuren van tijdelijk personeel door een PZ afdeling gedaan of het afsluiten van verzekeringen door een financiële afdeling.

Maar het gebeurt ook dat dit min of meer “per ongeluk” gaat. Dat kunnen echte vergissingen zijn, maar er zijn zeker ook een fors aantal “opzettelijke vergissingen”. In de praktijk worden andere termen gebruikt, waardoor die activiteiten niet als inkoop worden beschouwen. Contractverlenging, investering, uitgaven of (populair in de sfeer van de openbare werken bij publieke organisaties:) aanbestedingen zijn dan opeens geen inkoop meer.

Ook het opzettelijk negeren van inkopers en inkoopafdelingen komt voor. Resultaatverantwoordelijke managers beseffen maar al te goed dat ook inkoop een manier is om het resultaat, waarop zij beoordeeld worden, te beïnvloeden. Velen kiezen in die situatie voor directe eigen invloed en negeren van hoofdkantoor of centrale afdelingen.

Het tegengaan van dergelijke situaties via dwang of een verplichting om “langs inkoop te gaan” werkt niet. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is nog wel de (zelfs wettelijke) verplichting voor ambtenaren om tot 1992 het toenmalige Rijks Inkoop Bureau in te schakelen. Eind jaren ‘80 werd maar voor ca. 3% aan die verplichting voldaan. In hoofdstuk 12 wordt geïllustreerd hoe inkopen bij de overheid begin jaren 2000 wordt geprofessionaliseerd.

Het wordt als een vaststaand feit geaccepteerd dat inkoopactiviteiten (inclusief het afsluiten van contracten) ook buiten de inkoopafdeling plaats vinden. Maar dat betekent nog niet dat ook deze activiteiten niet gemanaged kunnen worden. Daarover gaat de volgende paragraaf.

11.2 Grip krijgen op inkoop

Om grip te krijgen op alle inkoopactiviteiten staan in principe twee benaderingen open, die ook in combinatie kunnen worden gebruikt.

In de eerste plaats kan vooraf uit begrotingen en budgetten in grote lijnen afgeleid worden welke categorieën goederen en diensten (inkooppakketten) ingekocht worden. Daarmee kunnen planningen gemaakt worden, bijvoorbeeld van uit voeren aanbestedingen. Deze informatie is vooraf meestal niet voldoende gedetailleerd om te kunnen vaststellen wat er precies moet worden ingekocht en bij welke leveranciers.

Daarom wordt veelal gewerkt met een tweede benadering: het uitvoeren van een spend analyse achteraf. Een spend analysis is eigenlijk niets anders dan het analyseren (achteraf) van alle inkopen. Dat kan relatief eenvoudig binnen de eerder aangegeven definitie van inkoop: “Inkoop is alles waar een factuur tegenover staat”. Facturen worden doorgaans betaald (en als ze niet betaald worden is er wel een leverancier die aan de bel trekt) en betalingen belanden uiteindelijk allemaal in de crediteurenadministratie. Die crediteuren administratie is dan ook het startpunt van de spend analyse.

11.3 Spend analyse

Het analyseren van de crediteuren administratie hoeft niet te gebeuren in het (comptabele) systeem, waarmee de organisatie haar administratie voert, maar kan evengoed in een kopie (een download) van dat bestand, waardoor de dagelijkse gang van zaken niet wordt bedreigd. Essentieel bij de analyse zijn slechts 4 gegevens per factuur uit die crediteurenadministratie: bedrag, leverancier, kostensoort en kostenplaats. Dikwijls zijn er meer gegevens aanwezig in de crediteurenadministratie, maar deze zijn niet beslist noodzakelijk voor de spend analyse.

Kostensoorten worden omgezet in inkooppakketten en kostenplaatsen in afdelingen. Bedacht dient echter te worden dat de data veelal niet perfect zijn.

Bedragen en leveranciers kloppen meestal wel, maar vereisen toch nog een bewerking vanwege bijvoorbeeld verschillende valuta (soms) en verschillende namen, verschillende vestigingen of schrijfwijzen van leveranciersnamen (vaak is het aantal unieke leveranciersnamen met wel 25-50% terug te brengen door dergelijke “ontdubbeling”).

Bedrag

Rek.nr.

Naam

Kostenplaats

Kostensoort

Nr.

Overig

€ 541

12345

Janssen

Afd. A

Tuinnderhoud

1

Datum, behandelaar, etc.

€ 1411

54321

De Fret

BU 6

catering

2

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= leverancier

= afdeling

= inkoop-pakket

niet verder gebruikt

Figuur 2: Basis voor de spend analysis cf. Lenselink en Telgen (1998)

Kostenplaatsen (afdelingen) kloppen meestal wel al zijn het hier soms projecten als kostenplaats die lastig in te delen zijn. Bij de kostensoorten is echter een stevige waarschuwing op zijn plaats. Veelal wordt hiervoor gewerkt met enige honderden tot duizenden codenummers en daarin zijn fouten zo gemaakt. Bovendien leiden fouten wel tot vertekening van het beeld op detailniveau, maar op de totale prestatie van de organisatie hebben zij geen enkele invloed. Dit leidt er toe dat fouten onopgemerkt blijven, behalve in de spend analysis. Fouten in de kostensoorten (verkeerde code gebruikt) worden per ongeluk gemaakt, maar ook expres bijvoorbeeld omdat het budget in de ene kostensoort op is en in de andere nog niet. Dat maakt dat het controleren en eventueel hercoderen van deze categorie gegevens essentieel voor een goede spend analysis.

Bovendien zijn er meestal zoveel facturen dat handmatige bewerking en handmatige analyse niet zinvol mogelijk is. Daarom wordt hiervoor tegenwoordig meestal hulp gezocht bij geautomatiseerde software (zie Telgen 2003). Deze zijn doorgaans gebaseerd op langer bestaande methodieken, zoals de “inkoopdiagnose” die in 1987 door van Dien+Co Organisatie is geregistreerd.

De analyse zelf bestaat uit het selecteren en sorteren van deze gegevens per factuur om inzicht te verkrijgen in zaken als inkoopvolume per pakket, per leverancier en per afdeling. Min of meer standaard zijn bijvoorbeeld:

·

Inkoopomzet per afdeling

·

Inkoopomzet per inkooppakket

·

Aantallen leveranciers per inkooppakket

·

Aantallen facturen per inkooppakket

·

Aantallen facturen per leverancier

·

Aantal afdelingen, waaraan een leverancier levert, per leverancier

·

Verdeling factuur waarde per leverancier

·

Verdeling factuur waarde per inkooppakket

Tijdens een diepere analyse wordt gekeken naar driedimensionale doorsneden als:

·

Aantallen leveranciers per inkooppakket per afdeling

·

Aantallen facturen per inkooppakket per afdeling

In alle gevallen wordt beoogd aan de hand van de gegevens uit de spend analysis een bijdrage aan de besturing van de inkoopfunctie te leveren door bijzondere situaties te herkennen. Inkooppakketten met spreiding over grote aantallen leveranciers, afdelingen die hetzelfde inkooppakket telkens bij andere leveranciers inkopen of leveranciers met grote aantallen facturen kunnen aanleiding zijn voor een nadere verdiepingsslag.

Daarbij past een opmerking. Het is een verdiepingsslag: deze is nodig alvorens een oordeel te geven. Uit de spend analyse blijkt niets over de inhoud van de contracten of de inkopen: een spend analyse geeft de omvang van de inkopen weer. Veroordeling of actie op basis van een spend analyse alleen is niet zinvol.