2013 Ontwikkeling van curriculumraamwerk, toets en vragenlijsten en steekproektrekking

Curriculumraamwerk

De inhoud van de TIMSS-toets en contextvragenlijsten zijn gebaseerd op het TIMSS-curriculumraamwerk. Dit raamwerk geeft de inhoudelijke opzet van de toets weer. Verder biedt het een overzicht van de onderwerpen die in de contextvragenlijsten aan de orde komen. Het curriculumraamwerk wordt ontwikkeld door een internationale expertgroep met vertegenwoordigers uit verschillende werelddelen. Ook wordt het raamwerk ter goedkeuring aan elk land voorgelegd tijdens internationale bijeenkomsten.

Het curriculumraamwerk van TIMSS-2015 is inmiddels beschikbaar op de internationale TIMSS-website beschikbaar.

Toets

De TIMSS-toets bestaat voor een deel uit trendopgaven. Trendopgaven zijn exact hetzelfde of sterk vergelijkbaar met de opgaven uit voorgaande TIMSS-onderzoeken. De rest van de TIMSS-toets bestaat uit volledig nieuwe opgaven. Op deze wijze kan worden ingespeeld op ontwikkelingen binnen de exacte vakken. Elk TIMSS-land kan toetsopgaven inbrengen.

Vragenlijsten

Ook de vragenlijsten worden bij elke TIMSS-ronde geactualiseerd. Een deel van de vragen blijft gelijk aan de vragen die eerder zijn gesteld, zodat ook trends in de onderwijscontext in kaart kunnen worden gebracht. Voor de TIMSS-vragenlijsten is een internationale expertgroep met vertegenwoordigers uit verschillende werelddelen ingesteld. Nederland maakt deel uit van deze expertgroep. De vragenlijsten worden vervolgens ter goedkeuring aan elk land voorgelegd tijdens internationale bijeenkomsten

Steekproeftrekking

Voor elk land wordt een representatieve steekproef van scholen getrokken voor zowel de proefafname als het hoofdonderzoek. Afhankelijk van de situatie in een land (zoals de grootte van de leerlingpopulatie) worden er binnen een school één of meer klassen geselecteerd. De selectie van de klassen is willekeurig. De toets wordt door alle leerlingen binnen één klas gemaakt. De steekproeftrekking wordt gecoördineerd door Statistics Canada in Ottawa.