Inventarisatie kwaliteit W&T onderwijs in de plusklas

Wordt er aandacht besteed aan W&T in de plusklas of gebeurt dat maar weinig? Wordt W&T geïntegreerd in andere lessen of aangeboden als een losstaande les? Welke behoeften hebben leerkrachten hierbij? Deze gesprekken hebben geleid tot een overzicht van de activiteiten en kwaliteiten van W&T onderwijs die momenteel de onderwijsprogramma’s voor excellente kinderen kenmerken.

Uit de resultaten van onze inventarisatie (onder schooldirecties, plusklasleerkrachten en experts) blijkt dat veel scholen nog in het duister tasten wanneer het gaat om de succesformule van W&T onderwijs en excellentie. Veel scholen bieden eerder verbredende dan verdiepende opdrachten aan, zoals lessen Spaans en schaken, en gaan de boeiende natuurlijkwetenschappelijke onderzoeksopdrachten liever uit de weg. Het traditionele beeld van de "alwetende" leerkracht lijkt ook veel plusdocenten nog te weerhouden van W&T onderwijs.

De ondervraagde deskundigen bevestigden het beeld dat de plusklasdocenten schetsten. Scholen zouden concrete handvatten aangereikt moeten krijgen om excellentiebevordering aan de hand van W&T projecten over meerdere leerjaren bij kinderen te kunnen realiseren. Plusklasactiviteiten moeten namelijk met de ontwikkeling van het kind meegroeien. Ook zijn er instrumenten nodig om te meten wat de houding van kinderen is ten opzichte van hun talenten en hun wens om op een bepaald vakgebied te excelleren. Hierin speelt het sociaal-emotionele aspect van meerbegaafdheid in de klas eveneens een belangrijke rol.

Om oplossingen te vinden voor dergelijke zaken, is een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, onderwijskundigen en ontwikkelingspsychologen van groot belang. Een inventarisatie, zoals vormgegeven in dit onderzoek, kan kennisdeling tussen scholen bevorderen en aanleiding zijn voor pedagogische en didactische aanbevelingen voor de plusklasdocent van de toekomst.