Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

TITEL: VALIDERING RESILIENCE SCALE VOOR HIGH-TECH/NATURE LOVERS IN NEDERLAND

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 a 3 studenten)

Zelf data verzamelen? Ja (mogelijkheid tot 30 EC onderzoeksstage).

Type onderzoek: Mixed-method (kwalitatief en kwantitatief)

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van het Storylab van de Universiteit Twente. Het Storylab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie, gezondheid en technologie. Technologische ontwikkelingen worden door transhumanisten bejubeld vanwege de mogelijkheden die het biedt tot mensverbetering, maar ook als gevaarlijk bestempeld vanwege dehumaniserende effecten. Wanneer het om mensverbetering gaat, wordt vaak ingezet op prestatieverbetering en productiviteitsverhoging, terwijl nauwelijks de vraag wordt gesteld of technologisering ook bijdraagt aan veerkracht, zingeving en floreren van mensen.

Zie voor meer informatie over het Storylab: http://www.cewr.nl/ (research labs/storylab)

Korte beschrijving van het onderzoek

Veerkracht is het vermogen om ondanks/na tegenslagen het welbevinden te behouden of vergroten. Het gaat in deze definitie om floreren en optimaal functioneren in plaats van overleven/aanpassen. Veerkracht wordt bovendien opgevat als een vermogen van individu én van de omgeving. Deze zogeheten sociaal-ecologische veerkracht veronderstelt dat veerkracht niet zozeer een statische, individuele eigenschap is maar veel meer een dynamische, contextgebonden proces. Wat in de ene sociaal-culturele context wordt opgevat als floreren (bijvoorbeeld succes op school), hoeft dat in de andere context (een goede vader zijn) niet te zijn. Omdat contextualiteit zo belangrijk wordt gevonden, bestaat de vragenlijst die sociaal-ecologische veerkracht meet naast een gestandaardiseerde vragenlijst ook uit maximaal 10 contextspecifieke vragen. Voor dit onderzoek ga je de bestaande Engelstalige, gestandaardiseerde vragenlijst vertalen naar het Nederlands en aanvullend een kwalitatieve pilot studie doen om de 10 contextspecifieke vragen te genereren. De doelgroep van het grotere onderzoeksprogramma waarvoor je de vragenlijst valideert, bestaat uit mensen die verschillen in attitude, ervaring met, en reflectie op high-tech omgevingen en natuurlijke omgevingen (zoals eco-dorpen). De achterliggende vraag van dit onderzoeksprogramma is of en hoe technologisering van de samenleving daadwerkelijk bijdraagt of kan bijdragen aan veerkracht van mensen.

 

Startdatum: September 2015.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de PPT bachelorcoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met eigen initiatief en enthousiasme om zelf actief data te verzamelen onder de betreffende doelgroepen via een focusgroep. Daarnaast is affiniteit met vragenlijstconstructie nodig, goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze.

Wat bieden we?

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het snijvlak van positieve psychologie en technologie.

Meer info?:

Begeleiders: Anneke Sools en Christina Bode