DE INVLOED VAN PERSUASIEF DESIGN OP HET EFFECT VAN WEB-BASED
INTERVENTIES VOOR SELF-MANAGEMENT

Type opdracht: Ba/Ma

In –of extern?: Intern…Samenwerking met University of Oulu, Finland

Meerdere studenten mogelijk? Ja

Zelf data verzamelen? Opdracht 1 en 2) Nee, secundaire analyse; Opdracht 3) Ja

Type onderzoek: Kwalitatief / kwantitatief / literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

1)

Effectmeting van persuasieve design web-based interventies self-management (MA)

Recent onderzoek van de Universiteit Twente heeft aangetoond dat een persuasief design van een web-based (online) interventie een positieve invloed heeft op de adherentie (d.w.z. de mate waarin deelnemers de behandeling afmaken) van deze interventies. Dit is onderzocht door middel van een systematische review waarin van 83 interventies op het gebied van psychische problemen (bijvoorbeeld depressie, angst, sociale fobie), chronische aandoeningen (bv diabetes, reuma) en lifestyle (bv. bewegen, gewicht) de adherentie en persuasieve elementen in het design in kaart zijn gebracht. Het is echter nog niet onderzocht of en hoe dit persuasieve design invloed heeft op het effect van deze interventies.

Van de student(en) wordt gevraagd:

-

De interventies op een bepaald gebied te classificeren naar de mate van effectiviteit

-

Te onderzoeken of het persuasieve design invloed heeft op de mate van effectiviteit

-

Te onderzoeken of er een samenhang is met adherentie en effectiviteit

De studenten maken gebruik van het Persuasive System design model (Kukkonen) en zullen zelf effectiviteitsmaten voor beinvloeding van gedrag opstellen obv de in de literatuur gemeten effecten. Het is de bedoeling om een wetenschappelijke publicatie te schrijven op basis van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast zullen de resultaten worden gebruikt als input voor het ontwikkelen van nieuwe online interventies.

2)

Het gebruik van de web-based interventie Voluit Leven (Ma)

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de online interventie Voluit Leven effectief is in het verminderen van depressieve en angstklachten, zelfs wanneer de deelnemers alleen geautomatiseerde begeleiding krijgen. Toch zien we dat maar ongeveer de helft van de deelnemers de cursus volledig doorloopt. Alhoewel de adherentie (gebruik van de interventie)vergelijkbaar is met andere interventies, is het erg interessant om te onderzoeken waardoor non-adherentie ontstaat en hoe de adherentie vergroot kan worden.

Een nieuwe invalshoek is om te kijken hoe de inhoud van de interventie zich verhoudt met het gebruik en de adherentie. Hierbij gaat het om het leggen van een relatie tussen de opbouw en opzet van de cursus (gebaseerd op AcepatieCommitmentTherapie en Mindfulness), manier van gebruik (aantal keer inloggen, duur van de sessies, acties tijdens de sessies) en moment van uitvallen. Het doel hierbij is het mogelijk maken van een betere ‘fit’ tussen de inhoud, de technologie en de interactie. De data die hierbij gebruikt kan worden is, aan de ene kant, informatie over de opzet van de cursus Voluit Leven en de theoretische achtergronden over beinvloeding van gedrag via online intereventies en via stepped care benaderingen voor acceptatie; en aanleren van nieuw gedrag). Aan de andere kant zijn er gebruiksgegevens (logfiles) beschikbaar van 206 deelnemers die de online interventie gebruikt hebben.

Het is de bedoeling om een wetenschappelijke publicatie te schrijven op basis van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast zullen de resultaten worden gebruikt als input voor het doorontwikkelen van Voluit Leven online en het ontwikkelen van nieuwe online interventies.

3)

Hoe persuasief zijn persuasive web-based interventies self-maangement?

In de context van eHealth technologie weten we dat de technologie overtuigend moet zijn om gebruikt te worden en een effect te hebben. Ook weten we vanuit de ‘Persuasive Technologie’ dat technologie er goed in kan slagen om overtuigend te zijn. Vanuit de University of Oulu is een model ontwikkeld (het PSD-model) dat gebruikt kan worden om technologie te classificeren aan de hand van de overtuigende rol die het speelt. Hierbij gaat het om technologie die de primaire taak kan ondersteunen (het doel van de interventie, bijvoorbeeld meer bewegen), de dialoog tussen mens en technologie ondersteunt, de geloofwaardigheid van technologie vergroot en sociale ondersteuning via de technologie ondersteunt. In een systematische review van 83 web-based interventies is aangetoond dat met name de dialoogondersteuning erg belangrijk is bij het motiveren van mensen om de eHealth technologie te blijven gebruiken. Ander onderzoek heeft aangetoond dat de ervaren overtuigendheid van alle vier aspecten van belang is bij de intentie tot het gebruiken van de eHealth technologie. Dit roept de vraag op hoe het zit met de relatie tussen de ervaren overtuigendheid en de ‘daadwerkelijke’ overtuigendheid van de technologie aan de hand van de classificatie van de technologie. Dit onderzoek probeert een antwoord te krijgen op deze vraag.

Het onderzoek zal zich richten op meerdere web-based of mobiele eHealth interventies. Proefpersonen zal worden gevraagd om deze interventies gedurende een bepaalde tijd te gebruiken en hen zal gevraagd worden om aan het einde van die periode een vragenlijst in te vullen voor de ervaren overtuigendheid van de interventies. De onderzoekers zullen diezelfde interventies aan de hand van het PSD-model classificeren op hun ‘daadwerkelijke’ overtuigendheid. In de analyse zal gekeken worden in hoeverre de ervaren en daadwerkelijke overtuigendheid overeen komen.

Wie zoeken we? We zoeken studenten met affiniteit voor bevordering van gezondheid via web-based interventies en studenten die geinteresseerd zijn in optimalisatie van web-based interventies via persuasieve technologie (gebaseerd op ELM, Informatieverwerking en attitude beinvloeding).

De keuze voor de gebruikte interventies (web-based of mobiel) is open en kan door de student zelf worden ingevuld.

Het onderzoek richt zich op een erg actueel onderwerp, waarbij de Universiteit Twente samenwerkt met de University of Oulu. Wanneer de student geïnteresseerd is, kan er gekeken worden naar een eventuele uitwisseling met de University of Oulu. We zoeken studenten die affiniteit hebben met presenteren en publiceren (persuasive technology congress; supporting Health by technology 5, 2013)

Wat bieden we? Data verzameling die in het kader van promotieonderzoek is uitgevoerd, samenwerking met post docs eHealth, afstudeerkring voor studenten met vergelijkbare onderzoeksopdrachten. Affiniteit met onderzoek en publicatie gewenst.

Meer info?: s.m.kelders@utwente.nl; j.vangemert-pijnen@utwente.nl

Begeleiders: Saskia kelders, Lisette van Gemert-Pijnen

Extra Persuasive Systems Design: Key Issues,Process Model, and System Features

Harri Oinas-Kukkonen, Marja Harjumaa

logo cehres lisette