PM6 -Gebruik en therapietrouw aan de online -groeps-cursus Op Verhaal Komen

PM6 - Gebruik en therapietrouw aan de online (groeps)cursus Op Verhaal Komen

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis is de aanwezigheid van lichte tot matige psychische klachten. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot afname van depressieve klachten leidt en waarschijnlijk ook tot afname van andere psychische klachten, zoals angst. Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie.

De Universiteit Twente heeft de online cursus Op Verhaal Komen (OVK) ontwikkeld. OVK is gebaseerd op het zelfhulpboek ‘Op verhaal komen’ en maakt gebruik van integratieve reminiscentie (life-review). De interventie bestaat uit zes lessen, verdeeld over drie delen:

1. Je autobiografie;

2. De verhalen van je leven;

3. Wijsheid in je leven.

OVK is effectief gebleken in het verminderen van psychische klachten en het vergroten van welbevinden. De online variant van de cursus is nieuw en kan thuis in eigen tijd worden uitgevoerd.

Korte beschrijving van het onderzoek

Begin 2013 is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van start gaan, waarin wordt onderzocht wat de effecten zijn van de online cursus. Vernieuwend aan de online cursus, is dat deze niet alleen individueel wordt aangeboden (onder begeleiding van een counselor), maar ook als online groepscursus met ondersteuning van medecursisten in groepen van vier personen. Deelnemers werden willekeurig verdeeld over een van de drie condities: de individuele cursus, de groepscursus, of de wachtlijst controlegroep.

Begin april 2013 zijn 5 groepen, elk bestaande uit 4 deelnemers, van start gegaan en 19 individuele deelnemers. Niet alle deelnemers hebben echter de gehele cursus afgerond. Uitval (non-adherence) is een veelvoorkomend probleem in online interventies. Dit willen we in de toekomst graag verbeteren. Een nieuwe invalshoek is daarom om te kijken hoe het gebruik, de adherentie en de effecten zich met elkaar verhouden. De data die hierbij gebruikt kan worden zijn de gebruiksgegevens (logfiles) en de gegevens over de effectiviteit van de cursus. Voor dat laatste hebben de deelnemers voor aanvang van de cursus, direct na afloop van de cursus, en drie maanden na afloop van de cursus diverse vragenlijsten ingevuld, zoals vragenlijsten naar de mate van depressieve klachten, positieve geestelijke gezondheid, ego-integriteit, mastery en vitaliteit. Een onderzoeksvraag kan bijvoorbeeld zijn of we met behulp van individuele gebruiksgegevens al vroeg (in de eerste week van de cursus) kunnen voorspellen of de cursus effectief is voor deze persoon. Ook zou onderzocht kunnen worden of deelnemers aan de groepscursus deze anders gebruiken dan deelnemers aan de individuele cursus.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in online interventies en life-review die het leuk vinden om op een innovatieve manier mee te werken aan de verbetering van online interventies.

Begeleider:

dr. Saskia Kelders