PM23

PM - Vroege interventie bij (dreigende) uitval in het arbeidsproces. Werkt het?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern

Omvang: 30 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Het Roessingh revalidatiecentrum is één van de grootste revalidatiecentra in Nederland. De missie van het Roessingh is om mensen met allerlei aandoeningen en beperkingen te helpen zo goed mogelijk te functioneren en aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

Roessingh Arbeid (RA) is een zelfstandige afdeling van het Roessingh concern. RA levert een bijdrage aan de re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. De afdeling heeft veel ervaring met re-integratieprogramma's voor specifieke doelgroepen, zoals oncologiepatiënten en met re-integratie van personen met een post-whiplash syndroom, chronische pijn en chronische vermoeidheidsklachten, burn-out en niet-aangeboren hersenletsel. Vaak werkt Roessingh Arbeid samen met andere afdelingen van het Roessingh revalidatiecentrum en sluit daardoor goed aan bij het revalidatieproces van de betrokkene. Cliënten worden begeleid om snel weer te kunnen terugkeren in het arbeidsproces of een, voor hen relevante, maatschappelijke functie te vinden. Daarbij ligt de nadruk altijd op de mogelijkheden in arbeid en niet op eventueel bestaande beperkingen. Belangrijk uitgangspunt is dat cliënten in staat worden gesteld om zelf beslissingen nemen over hun eigen specifieke situatie en zelf regie nemen in hun re-integratieproces. Kenmerken van de programma’s van Roessingh Arbeid zijn:

-

leren omgaan met specifieke beperkingen;

-

leren omgaan met a–specifieke klachten zoals pijn en vermoeidheid;

-

verminderen of voorkomen van regelmatig kortdurend ziekteverzuim;

-

verminderen of voorkomen van langdurig ziekteverzuim.

Het programma Vroege Interventie is een landelijk programma dat wordt in gezet in een zo vroeg mogelijk stadium na uitval uit het arbeidsproces of bij dreigende uitval. Verwijzing wordt doorgaans gedaan door een bedrijfsarts. Dit programma voldoet aan landelijk opgestelde kwaliteitscriteria. De effectiviteit en kosten-effectiviteit van het programma in het Roessingh is nog niet goed geëvalueerd.

In deze opdracht evalueer je het programma Vroege Interventie zoals het wordt uitgevoerd door Roessingh Arbeid. Daartoe verdiep je je eerst in de theoretische en empirische achtergronden van het programma en stel je je op de hoogte van alle programma-onderdelen door mee te lopen met behandelaars en cliënten te ondervragen. Daarna onderzoek je de effectiviteit bij cliënten door analyse van de vragenlijsten die standaard worden afgenomen en je gaat na of cliënten weer geplaatst op hun oorspronkelijke arbeidsplaats; of ze na beëindiging van het re-integratieproces in staat zijn hun werkzaamheden naar tevredenheid weer uit te voeren; of werkgevers tevreden zijn over deze resultaten en hoe het ziekteverzuim is. De specifieke onderzoeksvragen formuleer je in samenspraak met de begeleider vanuit de instelling.

Wie zoeken we?

Studenten die affiniteit hebben met het onderwerp arbeid en re-integratie, die het boeiend vinden om zich goed te verdiepen in de werkwijze van de afdeling en samen met de behandelaars te komen tot een goede evaluatie van het programma ‘Vroege interventie’ op het niveau van de cliënt en de werkgever.

Begeleider: Wordt nader bepaald