PM22 - Acceptance & Commitment Therapy (ACT) in de praktijk: Competenties en ACT-consistent werken van multidisciplinaire professionals in de Nederlandse pijnrevalidatie

PM22 - Acceptance & Commitment Therapy (ACT) in de praktijk: Competenties en ACT-consistent werken van multidisciplinaire professionals in de Nederlandse pijnrevalidatie

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten? 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

De vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie is in samenwerking met Roessingh Research and Development betrokken geweest bij de implementatie van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor pijnteams in negen Nederlandse revalidatiecentra (ImpACT).

ACT is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. Daarom is ACT een krachtige therapievorm bij chronische pijn. Het is niet mogelijk om pijn te vermijden, sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven. ACT is een relatief nieuwe therapie, die op dit moment steeds vaker in de praktijk wordt toegepast.

Voor de implementatie zijn gedurende 2 jaar verschillende multidisciplinaire pijnteams (bestaande uit o.a. psychologen, revalidatieartsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, groepsbegeleiders etc.) getraind in het werken met ACT. Pijnteams ontvingen hiervoor verschillende trainingen, supervisies en intervisies om zich te bekwamen. Aan het einde van de implementatie zijn bij ongeveer 20 professionals video-opnames gemaakt van een behandelmoment met een cliënt. De vraag is nu: Passen deze professionals ook daadwerkelijk ACT-principes toe in hun behandeling? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het de bedoeling de video-opnames te coderen op ACT-(in)consistent werken. Het coderen gebeurt altijd in samenwerking met een andere codeur, zodat interbeoordelaars- betrouwbaarheid vastgesteld kan worden.

Het is mogelijk de onderzoeksvraag naar ACT-consistent werken uit te breiden door uitkomsten van de video-analyses te koppelen aan vragenlijst-gegevens die bij alle professionals betrokken bij de implementatie zijn verzameld op verschillende momenten in de implementatie.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten met uitstekende gespreksvaardigheden in de Nederlandse taal, die gedurende hun stage of capita selecta ervaring met ACT opdoen of deze ervaring al eerder opgedaan hebben. Daarnaast is affiniteit met kwalitatieve analyses een voorwaarde.

Begeleider:

Docent(e)n van de leerstoel Chronische pijn en vermoeidheid