PM07

Op Verhaal Komen Online: Een vergelijking tussen de ervaringen van individuele en groepsdeelnemers

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: kwalitatief

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis is de aanwezigheid van lichte tot matige psychische klachten. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases. De Universiteit Twente heeft daarom de online cursus Op Verhaal Komen (OVK) ontwikkeld voor mensen met depressieklachten. De online variant van de cursus is nieuw en kan thuis in eigen tijd worden uitgevoerd.

OVK maakt gebruik van integratieve reminiscentie (life-review). Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie. Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot een afname van depressieve klachten en toename van welbevinden.

Korte beschrijving van het onderzoek

Afgelopen jaar is er door de Universiteit Twente een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek uitgevoerd, waarin werd onderzocht wat de effecten zijn van de online cursus. Hierin werden drie groepen met elkaar vergeleken:

1. De individuele online cursus met email begeleiding van een counselor

2. De online groepscursus met ondersteuning van lotgenoten in groepen van vier personen

3. Een wachtlijst controlegroep

In dit onderzoek staan de mening en ervaringen van de deelnemers centraal. In telefonische interviews met zowel individuele als groepsdeelnemers zijn hun ervaringen uitgevraagd, zoals hun mening t.a.v. de cursus, het online communiceren, het contact met counselor of groepsgenoten, de voor- en nadelen van een online cursus, en de redenen voor het niet afronden van de interventie bij deelnemers die zijn uitgevallen. Hierbij zijn diverse positieve en verbeterpunten aan het licht gekomen. Tot nu toe zijn de ervaringen echter voor de twee groepen apart geanalyseerd. In deze masterthese ga je verder met deze analyses, en maak je een vergelijking tussen de ervaringen van de individuele en de groepsdeelnemers.

Wie zoeken we?

Een zorgvuldige student met affiniteit voor kwalitatieve analyses. De masterthese kan mogelijk uitmonden in een wetenschappelijke publicatie. We zoeken daarom bij voorkeur een student die de these in het Engels wil schrijven.

Begeleider:

Sanne Lamers of Marloes Postel