PB13

PATIENTEN WETEN BETER: VERHALEN OVER PATIENTENERVARINGEN MET ZIEKENHUISZORG

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? nee

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Het levensverhalenlab van de Universiteit Twente www.levensverhalenlab.nl heeft in opdracht van het Rathenau Instituut (www.rathenau.nl) onderzoek gedaan naar de ervaringen van patiënten met ziekenhuiszorg. Het betreft een groot landelijk onderzoek waarbij schriftelijke verhalen online worden verzameld via een projectwebsite www.patientenwetenbeter.nl. De onderzoeksvragen richten zich op a) ‘wat kwaliteit van zorg betekent vanuit patientenperspectief en b) welke rol patiënten voor zichzelf zien, en c) wat de rol van technologie is.

Het onderzoek naar ervaringsverhalen met ziekenhuiszorg past in maatschappelijke ontwikkelingen richting patiënt-centrale zorg. Hoewel verschillende stakeholders in de zorg (de overheid, ziekenhuizen en professionals, wetenschappers) het belang van patiënt-centrale zorg omarmen, verschillen de opvattingen over wat ‘patiënt-centraal’ betekent. Wat vinden patiënten eigenlijk zelf belangrijk? En zijn de eisen aan patiënten wat betreft bijvoorbeeld autonomie en mondigheid wel haalbaar? Krijgen patiënten voldoende ondersteuning om vorm te geven aan deze rollen, ook vanuit het ziekenhuissysteem?

Beschrijving van het onderzoek

Sinds een aantal decennia wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar lekenopvattingen van gezondheid als tegenwicht en als aanvulling op theorieën van medische en psychologische experts over wat gezond is. Ook vanuit de narratieve psychologie, waarin veel aandacht is voor de eigen kennis en wijsheid van mensen, wordt onderzoek gedaan naar verhalen over gezondheid en ziekte. Met name is er veel onderzoek verricht naar ziekteverhalen over het omgaan met een bepaalde ziekte, maar er is nog nauwelijks narratief onderzoek gedaan naar patiëntenervaringen met ziekenhuiszorg. Dergelijk onderzoek kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de zorg.

Inmiddels zijn 122 verhalen verzameld en is een analysemodel gemaakt van in totaal 9 verhaaltypen. De opdracht bestaat eruit een validerend onderzoek te doen van deze 9 verhaaltypen en het model waar nodig te nuanceren of aan te vullen.

Wie zoeken we?

Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti is vereist (of de bereidheid om dit programma te leren tijdens het afstudeertraject).

Deze opdracht is geschikt voor een student die het vak narratieve psychologie (en in het bijzonder de verhaallijnanalyse-opdracht) hebben afgerond met tenminste een 7 (met voorrang voor de student met de hoogste score).

Wat bieden we?

Een heleboel interessante verhalen liggen klaar om geanalyseerd te worden, en je levert een bijdrage aan maatschappelijk relevant onderzoek.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools