Gezondheidsbevordering in Enschedese achterstandswijk Pathmos.doc

Gezondheidsbevordering in een achterstandwijk in Enschede door het versterken van veerkracht: Het project Pathmos & Stevenfenne Doen!

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern met afspraken op locatie in de wijk Pathmos in Enschede

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2)

Zelf data verzamelen? ja

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Project

Achtergrond: "PS: doen!" is een project van de Gemeente Enschede en het ROC van Twente. In dit driejarige project doen deelnemers mee aan “Scoren met Gezondheid” (beweging- en voedingsprogramma van FC Twente) en volgen zij een educatief programma om beter voorbereid te zijn op onderwijs en de arbeidsmarkt. De onderdelen worden zoveel mogelijk aangeboden rondom het thema gezondheid. In totaal starten er gedurende 2012 - 2013 negen groepen (waarvan 8 groepen met vrouwen) met in totaal minimaal 100 deelnemers.

Een deelnemer is 1,5 tot 2 jaar bezig met het project. De eerste 40 weken is er wekelijks een bijeenkomst van 2,5 uur. Hierna heeft de deelnemer iedere 6 weken een terugkombijeenkomst van 2,5 uur. Ook in de terugkombijeenkomsten staat een beweegactiviteit centraal, en is er daarnaast aandacht voor een E-portfolio en een logboek die deelnemers gedurende het hele traject bijhouden.

De Universiteit Twente is verantwoordelijk voor de evaluatie van PS: doen!. Daarin staan mentaal welbevinden, veerkracht en gezonde leefstijl centraal.

Doelgroep: volwassenen met een lage sociaaleconomische status die langdurig een uitkering hebben en die wonen in de wijken Pathmos en Stevenfenne (PS) in Enschede

Opdracht

In deze opdracht is een combinatie van enkele van onderstaande onderdelen mogelijk:

·

Observeren van enkele lessen die deelnemers volgen gedurende het traject PS: doen!

·

Interviews met deelnemers aan PS: doen! met behulp van de methode cognitive interviewing ("think aloud" en probing) voor verschillende doelen:

o

Validatie huidige vragenlijsten: begripsniveau, worden vragenlijsten juist ingevuld?

o

Componenten van veerkracht: wat ziet de doelgroep zelf als aspecten van veerkracht? Hoe verwoorden zij dat?

o

Evaluatie van het project: succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden

Wie zoeken we?

Een student die affiniteit heeft met veerkracht, leefstijl en welbevinden, het uitvoeren van gevarieerd kwalitatief onderzoek en in staat is te communiceren met laaggeletterden.

Wat bieden we?

Een afwisselende afstudeeropdracht waarin direct contact met de doelgroep, en je ervaring kunt opdoen met de praktijk van gezondheidsbevordering. Ook maak je nader kennis met het werk van gemeentelijke instanties.

Meer info?:

Voor meer info over deze opdracht kun je terecht bij Marcel Pieterse m.e.pieterse@utwente.nl

Begeleider:

Marcel Pieterse (PGT) en Marijke Schotanus-Dijkstra (PGT)