GM07 - Evaluatie van antibiotica informatie applicatie voor verpleegkundigen.

GM07 - Evaluatie van antibiotica informatie applicatie voor verpleegkundigen

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten? 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief en kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Bacteriën die resistent zijn voor antibiotica vormen een steeds groter wordend probleem in de samenleven, en in het bijzonder in zorginstellingen. Een van de manieren om resistentie tegen te gaan is antibiotica nauwkeuriger en verantwoorder in te zetten. In het Europese EurSafety Health-net project worden verschillende applicaties ontwikkeld om bij te dragen aan veiligere patiëntenzorg t.a.v. infectiegevaar.

Om verantwoorder en gepaster antibioticagebruik in ziekenhuizen te stimuleren, is samen met verpleegkundigen en andere stakeholders van de longafdeling van het MST een antibiotica informatie applicatie ontwikkeld. Deze applicatie voorziet verpleegkundigen van concrete instructies over het (juiste) gebruik van antibiotica, en relevante achtergrondinformatie (zoals bijwerkingen). De applicatie is ontwikkeld samen met verpleegkundigen, en richt zich vooral op task support als element van persuasieve technologie. Er is in het ontwerp rekening gehouden met de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en de informatie die zij nodig hebben om hun taken t.a.v. antibiotica goed uit te voeren. Door de informatie beschikbaar te stellen op een manier die aansluit bij de dagelijkse taken van verpleegkundigen, zouden zij beter in staat gesteld kunnen zijn de antibiotica op juiste wijze te gebruiken en beter empowered zijn om mogelijk kritische momenten in de patiëntenzorg t.a.v. antibioticagebruik te herkennen.

In deze opdracht zoek je uit of de applicatie tot verandering in het informatiegedrag van de verpleegkundige heeft geleid, en of de kwaliteit van zorg hierdoor beïnvloed is.

De applicatie is in maart 2013 geïntroduceerd op de afdeling, en voormetingen t.a.v. informatiegedrag en antibioticagebruik zijn uitgevoerd. Om te onderzoeken of het gebruik van de app heeft geleid tot veranderingen in het omgaan met antibiotica, bijvoorbeeld het vaker opzoeken van informatie over antibiotica combineer je kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden: scenario-based usability tests, logfile analyses, interviews, en vragenlijsten. Deels worden de methoden zoals ze in de voormeting gebruikt zijn herhaald, maar er is ruimte om eigen accenten in de nametingen aan te brengen. De nametingen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het MST.

Wie zoeken we?

We zoeken een student die in staat is nauwkeurig en geordend te werken. Je voert het onderzoek uit in samenwerking met medische professionals, deels op de afdeling in het ziekenhuis zelf, dus een professionele werkhouding is erg belangrijk. Medische kennis is niet noodzakelijk, maar enige affiniteit met de zorg is wel handig.

Wat bieden we?

Je stapt in in een lopend onderzoek, waar je zelf je eigen accenten aanbrengt, maar kunt profiteren van het voorwerk wat al gedaan is (je hoeft niet op zoek naar deelnemers, bijvoorbeeld). Je past verschillende methoden toe en krijgt te mogelijkheid om mee te kijken in het evaluatie- en implementatieproces van techniek in de zorg.

Meer info?:

Informatie over de opdracht kun je krijgen bij Jobke Wentzel. m.j.wentzel@utwente.nl

Begeleider:

Jobke Wentzel en Lisette van Gemert-Pijnen

Extra:

zie www.infectionmanager.com voor uitleg over het project en de app