GB09

GB09 - Verhogen respons gezondheidsmonitor bij specifieke (risico)groepen

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Extern

Max. aantal studenten: 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief en kwantitatief onderzoek en literatuurstudie

Opdrachtomschrijving:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Publieke Gezondheid. Zij stellen hiervoor vierjaarlijks een lokale nota volksgezondheid vast waarin zij beschrijven hoe zij de volksgezondheid de komende vier jaar willen verbeteren. Om goed beleid te kunnen maken, is inzicht in de gezondheid van de bevolking en de factoren die hierop van invloed zijn noodzakelijk. Daarom doen GGD'en regelmatig onderzoek voor de gemeenten naar gezondheid en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Monitor Jeugdgezondheid (0 t/m 18 jaar), Volksgezondheid (19 t/m 64 jaar) en Ouderen (65 jaar en ouder).

Bij de GGD Twente was de respons bij de in 2012 uitgevoerde monitor Volksgezondheid en Ouderen 43%. Deze respons is lager dan in de eerdere jaren dat de monitor is uitgevoerd. Mogelijk dat de terugloop in respons samenhangt met de manier van invullen van de vragenlijst. Voorheen werd dit alleen op papier gedaan en tegenwoordig wordt men in eerste instantie benaderd om de vragenlijst digitaal in te vullen. Met name bij ouderen kan dit problemen opleveren. Ook laten de resultaten zien dat de respons achter blijft bij volwassenen van 19 tot 35 jaar.

Daarnaast is gebleken dat bepaalde (risico)groepen minder goed meedoen aan de monitor. Zo behoorde in 2012 2,5% van de Twentse deelnemers aan de monitor tot de groep niet-Westerse allochtonen, terwijl het aandeel niet-Westerse allochtonen dat in Twente woont volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 7,5% is. Ook personen met een laag inkomen doen minder goed mee aan de monitor: 26% van de deelnemers aan de monitor rapporteerde een laag inkomen te hebben, terwijl 44% van het totaal aantal inwoners van Twente een laag inkomen heeft (volgens CBS). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat juist deze groepen vaak ook een minder goede gezondheid hebben. Doordat zij minder goed meedoen met de monitors kan de gezondheidssituatie die met behulp van de monitor geschetst wordt dus vertekend zijn.

In deze opdracht onderzoek je wat de mogelijkheden zijn om de respons van de monitors te verhogen, en in het bijzonder bij de beschreven risicogroepen. Met behulp van literatuuronderzoek, een inventarisatie naar reeds uitgevoerde maatregelen bij andere GGD’en en door interviews of focusgroepen in de hierboven genoemde groepen zou meer inzicht in de redenen om niet deel te kunnen nemen verkregen kunnen worden.

Wie zoeken we? Student psychologie/gezondheidswetenschappen/communicatiewetenschappen met interesse voor gezondheid en leefstijl.

Voor deze externe opdracht is een korte motivatiebrief (0,5 A4) vereist

Begeleiders: Femke Koedijk en Cristel Boom

f.koedijk@ggdtwente.nl en c.boom@ggdtwente.nl