Over het Juridisch Platform Twente

JPT

Juridisch Platform

Twente

Universiteit Twente Saxion Hogescholen

Faculteit Management en bestuur/IGS Academie Bestuur & Recht

Forum voor kennisontwikkeling en kennisuitwisseling voor Recht & Samenleving

Het Juridisch Platform Twente is een initiatief van de Academie Bestuur & Recht van Saxion Hogeschool Enschede en de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente (UT).

Bij de Academie Bestuur & Recht (ABR) wordt sinds september 2007 een vierjarige brede juridische HBO-bacheloropleiding aangeboden, die studenten opleidt tot de graad Bachelor of Laws (LLB). Bij de Universiteit Twente wordt sinds september 2008 vanuit de faculteit Management en Bestuur (MB) de masterspecialisatie Recht & Bestuur (leidend tot de titel Msc.) aangeboden.

Deze opleidingen zijn mede bedoeld als een ‘Twentse impuls’ aan de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in het juridisch domein. Die impuls mag zich echter niet beperken tot instellinggebonden onderwijs en onderzoeksprogramma’s. Een maatschappelijke verbreding en verdieping van kennisontwikkeling en –uitwisseling biedt de kans om de positie van juridische deskundige in Twente te verbeteren (professionalisering) en om de toepassing van juridische oplossingen voor vraagstukken bij overheid, bedrijfsleven, rechtspleging en andere relevante sectoren en organisaties te bevorderen (valorisatie).

In het bijzonder is versterking van communicatie tussen (organisaties van of met) juridische professionals een belangrijk oogmerk, teneinde ontwikkeling en uitwisseling van kennis en informatie te bevorderen, al dan niet in hechtere samenwerking. Daarnaast wil het platform ook ‘niet-juridische instellingen’ ondersteunen bij het sneller en beter in staat zijn de juiste juridische deskundigen te vinden.

Het Juridisch Platform Twente wil een informele netwerkorganisatie zijn van juridische professionals uit de rechtspraktijk, zoals uit de rechterlijke macht, Justitie (OM), de juridische dienstverlening (waaronder advocatuur en notariaat), het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en wetenschap. Deelname aan netwerk(activiteiten) is mogelijk door juridische professionals op een veelheid van maatschappelijke sectoren, zoals veiligheid, huisvesting en bouw/infra projectontwikkeling, zorg en welzijn, transport en logistiek, ict, ruimtelijke ordening en milieu, zakelijke, juridische en financiële dienstverlening en handel en industrie.