INTRANET

Employability in professional higher education studied by CHEPS

Employability of its graduates is perhaps the ultimate test of any professionally- oriented bachelor programme. How do study programmes that are performing well in terms of employability connect to the professional field? Their good practices may inform the development of employability-related practices in study programmes and in may inform quality assurance systems in developing effective criteria and procedures. With this aim, the Dutch-Flemish accreditation agency, NVAO, approached CHEPS to do an exploratory study in the Netherlands, Flanders, Germany and Ireland—four systems with well-established, separate professional higher education sectors (HBO, hogescholen, Fachhochschulen and Institutes of Technology, respectively).

The findings of the study in the diverse fields of mechanical engineering, social work and tourism studies show not only context-dependent ways of attending to students’ employability, but also good practices that are transferable across fields, higher education institutions and countries. A virtuous circle appeared to exist: the more study programmes had contacts with the professional field, the more positive they were about how the field contributed to employability in all phases, from curriculum design, to the educational process and to employment results.

In response to (sometimes turbulent) changes in the labour market, study programmes faced strategic choices at the levels of: labour market reorientation (broadening to more general competences vs. specialising to particular labour market niches), goal reorientation (more academic vs. more professional)/vocational competences), and geographical reorientation (from regional to national to international).

External quality assurance ought to give more room for such different strategic choices, and should focus on how study programmes enhanced their students’ employability rather than on quantitative employment indicators, study programmes found. Other recommendations were included in the report, specified to the different stakeholders.

The report was publicly presented at an NVAO seminar on 9 December 2014 in The Hague, while a pre-publication presentation had been made some weeks earlier at the European Quality Assurance Forum (EQAF) in Barcelona.

* * *

Employability in hoger beroepsonderwijs bestudeerd door CHEPS

Employability van afgestudeerden is waarschijnlijk de ultieme test voor elke bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs. Hoe onderhouden studieprogramma’s die in termen van employability goed presteren voeling met het afnemende veld? Good practices op dat gebied zouden andere opleidingen, maar ook externe kwaliteitszorgagenturen, kunnen helpen dit verder te ontwikkelen. Met dat doel benaderde de Nederlands–Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) CHEPS voor een verkennende studie in Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Ierland—vier systemen met reeds lang geïnstitutionaliseerde, aparte sectoren voor hoger beroepsonderwijs (respetievelijk HBO, hogescholen, Fachhochschulen en Institutes of Technology).

De bevindingen van de studie in de zeer diverse opleidingsgebieden van werktuigbouw, sociaal werk en toerisme tonen niet alleen contextgebonden manieren om aandacht te schenken aan employability van studenten, maar ook good practices die over velden, instellingen en landen heen overdraagbaar zijn. Een positieve feedbackloop leek te bestaan in de zin dat meer contacten tussen afnemend veld en studie leidde tot toename van tevredenheid in de opleiding over hoe het afnemende veld bijdroeg aan employability in alle fasen, van curriculumontwikkeling, via bijdragen aan het onderwijs tot werkgelegenheidsresultaten.

In reactie op (soms turbulente) veranderingen op de arbeidsmarkt stonden opleidingen voor strategische keuzes met betrekking tot: arbeidsmarktoriëntatie (breder via algemene en overdraagbare competenties of smaller via specialisatie op bepaalde niches in de arbeidsmarkt), doeloriëntatie (meer academisch of meer professioneel), en geografische oriëntatie (van regionaal, via nationaal tot internationaal).

Externe kwaliteitsbewaking zou meer ruimte moeten bieden voor zulke strategische keuzes, en zou meer gefocust moeten zijn op hoe opleidingen de employability van hun studenten stimuleren, in plaats van te kijken naar kwantitatieve werkgelegenheidsindicatoren. Het rapport bevat ook een lijst van andere aanbevelingen, gericht aan alle betrokkenen.

Het rapport werd gepresenteerd op een seminar van de NVAO, op 9 december 2014, na een pre-publicatie presentatie enkele weken eerder op het European Quality Assurance Forum (EQAF) in Barcelona.