INTRANET

CHEPS doet onderzoek voor ‘Accreditatie 3.0’

Op 8 december kreeg de Tweede Kamer een studie van CHEPS toegestuurd, die rapporteert over externe kwaliteitszorg in omringende hogeronderwijssystemen, met een focus op Vlaanderen, Duitsland, Oostenrijk en Noorwegen, en met name over hoe in die systemen de administratieve lasten worden ervaren en wat er wordt gedaan om die te beperken. Het rapport resulteert uit een rondgang door literatuur en beleidsdocumenten, aangevuld met interviews met lokale experts.

De trend gaat in de richting van instellingsevaluatie als hoofdvorm van externe, periodieke evaluatie. Die trend is opvallend, omdat de hogeronderwijssystemen van verschillende uitgangspunten vertrekken voor wat betreft de algemene bestuursfilosofie (van sterke oriëntatie op New Public Management in het VK tot meer geleidelijke ontwikkeling naar een neo‑Weberiaanse staat in Duitsland en Oostenrijk).

Instellingsaudits betreffen ten minste een externe evaluatie van de kwaliteitszorgarrangementen per hogeronderwijsinstelling; in alle gevallen wordt verwacht dat de instelling zelf zorg draagt voor evaluatie van alle opleidingen (inclusief externe borging).

De consequenties van de evaluaties op instellingsniveau verschillen per land, maar beogen in alle gevallen overheidstoezicht op het opleidingsniveau te verlichten of te vervangen.

Het lukte in deze korte studie niet om een gedetailleerd inzicht in de moeite of kosten, benodigd voor kwaliteitszorg, te krijgen, laat staan dit uit te splitsen naar wat noodzakelijk is voor interne kwaliteitszorg (‘substantial compliance costs’) en de additionele last voor externe kwaliteitszorg en andere beleidseisen die daarmee samenhangen (administratieve lasten). In de vergelijkingslanden bestaan geen evidence‑based bronnen met harde gegevens over administratieve lasten.

Om de druk te verlichten worden benaderingen gebaseerd op risico vaak overwogen, maar blijken moeilijk uitvoerbaar. Risico wordt tot nu toe steeds geoperationaliseerd als verdiend vertrouwen. Verdiend vertrouwen is gebaseerd op prestaties van instellingen in de kwaliteitszorg in het verleden. Het risico van kwaliteitsfalen in het onderwijs in de toekomst is tot nu toe niet gebruikt als criterium voor ‘zware’ dan wel ‘lichte’ externe kwaliteitsbeoordeling.

Het rapport speelt een rol in de voorbereiding door het ministerie van onderwijs, instellingskoepels en andere betrokkenen van het accreditatiestelsel na 2015, ‘accreditatie 3.0’.

download

* * *

CHEPS studies ‘Accreditation 3.0’

On December 8th, the Dutch parliament received a CHEPS study on external quality assurance in higher education systems in several countries, focusing on Flanders, Germany, Austria and Norway, aimed to find out how in those systems the bureaucratic burden of quality assurance is perceived and what is being done to reduce the burden. The report results from a study of literature and policy documents, complemented with interviews with local experts.

The trend is clearly towards institutional evaluations as the main form of external, cyclical evaluation. That is surprising, because the higher education systems departed from quite different steering philosophies (from hard New Public Management in the UK to a more incremental development towards a neo-Weberian state in Germany and Austria).

Institutional audits include at least an external evaluation of the internal quality assurance arrangements in each higher education institution. In all cases the institution is expected to ensure evaluation of all its study programmes (including external quality assurance).

The consequences of institutional evaluations differ across the countries, but in any case envisage to limit or replace supervision by the state.In our short study we did not succeed in getting a detailed review of the effort or costs needed for quality assurance, Let alone breaking this down to what is needed for internal quality assurance (‘substantial compliance costs’) and the additional burden of external quality assurance plus other policy demands associated with quality assurance (‘administrative burden’). In the countries used for comparison evidence-based sources with hard data on administrative burden were not available.

To limit the administrative burden approaches based on risk are often considered, but they appear to be difficult to implement. Until now risk has been operationalized as deserved trust. Deserved trust is based on performance of institutions in quality assurance in the past. The risk of quality failure in education in future has not been used as a criterion for ‘heavy’ or ‘light’ external assessments until now.The report will play a role in the preparation of the accreditation system after 2015, ‘Accreditation 3.0’, By the ministry of education, the institutions of higher education and other stakeholders.