Statuten van 10 mei 2004

Hieronder de tekst van de notari

Hieronder de tekst van de notariele akte waarin de gewijzigde statuten van Bekader zijn vastgelegd. De akte is gepasseerd op 10 mei 2004. Op 11 mei werd de akte gedeponeerd bij de Kamer van koophandel in Enschede en vanaf die datum zijn zij van kracht.

Bij het voorbereiden van de statutenwijziging is over het hoofd gezien, in artikel 7 lid 2 tweede zin, de datum waarvoor leden hun lidmaatschap dienen op te zeggen, te veranderen van september in december. Het bestuur heeft besloten, gebruik te maken van de bevoegdheid uit hoofde van de derde zin en een opzegging altijd te accepteren wanneer die voor de eerste december is ontvangen.


'Heden, tien mei tweeduizend vier, verschenen voor mij, Mr Johannes Maria Kamphuis, notaris gevestigd te Hengelo (Overijssel):
1.    de heer KAREL EDZARD VAN ZANTEN, (...);
2.    mevrouw LILIAN AGATHA JOHANNA HUPKENS, (...).
De comparanten verklaarden dat de algemene vergadering van de vereniging: Vereniging van afgestudeerden aan de afdeling der Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Twente, op zestien december tweeduizend drie, op de wijze als in de statuten is voorgeschreven, heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en het bestuur heeft opgedragen, dit besluit uit te voeren. De comparanten verklaarden dat zij, conform het bepaalde in de statuten, in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van de vereniging, bevoegd zijn namens de vereniging te handelen.

De comparanten verklaarden vervolgens, dat de statuten van de vereniging na aanbrengen van de aangenomen wijzigingen als volgt luiden:

 

STATUTEN

Algemene Bepalingen

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: 'Vereniging van aan de Technische Hogeschool Twente, respectievelijk Universiteit Twente afgestudeerde bedrijfskundigen', bij verkorting te noemen: 'Bekader' en is gevestigd in de gemeente Enschede.

Artikel 2
De vereniging heeft ten doel het onderhouden en verstevigen van de band tussen aan de Technische Hogeschool Twente, respectievelijk Universiteit Twente, (hierna te noemen UT) afgestudeerde bedrijfskundigen onderling en met de UT, en het behartigen van haar leden die in verband kunnen worden gezien met de aan de UT genoten opleiding.
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door:
a.
    het geven van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen in het vak bedrijfskunde in het algemeen en aan de UT in het bijzonder;
b.    het organiseren van bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter;
c.    het verzorgen van opleidingen en trainingen en
d.    elk ander wettig middel, dat voor het doel bevorderlijk is.

Artikel 3
1.    De vereniging, welke is opgericht op 22 april 1983, is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.    Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
 

Leden

Artikel 4
1.    De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en begunstigende leden.
2.    Gewone leden en buitengewone leden zijn natuurlijke personen die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
3.    Ereleden zijn natuurlijke personen die op grond van hun kwaliteiten door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
4.    Begunstigende leden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie en zijn toegelaten overeenkomstig   het in artikel 5 bepaalde.

Artikel 5
1.    Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men:
    
a.    aan de UT is afgestudeerd als bedrijfskundige, en
    b.    een verzoek tot toelating als gewoon lid bij het bestuur heeft ingediend.
2.    Als buitengewoon lid kan men worden toegelaten nadat men:
    
a.    aan de UT het diploma ingenieur (ir.), doctorandus (drs.), bachelor (B.) of master (M.) in een van de andere daar onderwezen vakken heeft behaald, en
    b.    een verzoek tot toelating als buitengewoon lid bij het bestuur heeft ingediend.
3.    Als begunstigend lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek tot toelating als begunstigend lid bij het bestuur heeft ingediend. In het verzoek moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.
4.    Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden, buitengewone leden en begunstigende leden. De algemene vergadering kan uit de gewone leden een toelatingscommissie benoemen die in de plaats van het bestuur beslist over toelating van gewone leden, buitengewone leden en begunstigende leden.
Bij niet-toelating door het bestuur, respectievelijk de toelatingscommissie, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
5.    Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes weken, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7
1.    Het lidmaatschap eindigt:
    
a.    door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
    
b.    door opzegging van het lid;
    c.    door opzegging namens de vereniging;
    d.    door ontzetting.
2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste september in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3.    Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten aan het lidmaatschap gesteld mochten worden.
    De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
4.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 

Geldmiddelen

Artikel 8
1.    De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone, de buitengewone en de begunstigde leden, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
2.    Ieder gewoon en buitengewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
 

Bestuur

Artikel 9
1.    Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2.    De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone meerderjarige leden der vereniging benoemd.
3.    De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe stemmen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4.    De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
5.    Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.
6.    Het bestuur kan kandidaten voordragen voor het bestuurslidmaatschap. De voordracht van het bestuur moet worden opgenomen in de oproep voor de algemene vergadering. Tegen-kandidaten kunnen door tenminste tien leden van de vereniging tot vierentwintig uur voor de algemene vergadering bij het bestuur worden aangemeld.

Artikel 10
1.    Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde laten vertegenwoordigen.
2.    De penningmeester van het verenigingsbestuur is gevolmachtigde van de vereniging tot het ontvangen van gelden en tot het beschikken over de kas van de vereniging en de ten name van de vereniging geopende bank- en/of girorekeningen.
3.    Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.
 

Algemene vergaderingen

Artikel 11
1.    Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst versteken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
3.    Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4.    Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
5.    Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste twee leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12
1.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2.    Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3.    Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. De verzoekers wijzen in dat geval uit hun midden degeen aan die de door hen bijeengeroepen vergadering leidt.

Artikel 13
1.    Alle leden (zie artikel 4 lid 1) hebben toegang tot de algemene vergadering en alle gewone leden hebben daar ieder 1 stem. Ieder gewoon lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
2.    Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
3.    Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
4.    Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
    Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemaantal.
    Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

Artikel 14
1.    De algemene vergadering kan, in de plaats van de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger, of de in artikel 12 lid 3 bedoelde persoon, een gewoon lid, niet zijnde een lid van het bestuur, tot haar voorzitter benoemen.
2.    Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris van het bestuur of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
3.    De algemene vergadering kan een gewoon lid van de vereniging, niet zijnde een lid van het bestuur, benoemen tot haar secretaris.

Artikel 15
Alles wat verder betreft de werkzaamheden van het bestuur, de gang van zaken in de vereniging en verdere huishoudelijke zaken wordt geregeld bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
 

Ontbinding der vereniging

Artikel 16
Bij ontbinding van de vereniging zijn de vereffenaars verplicht om voorstellen te doen omtrent hetzij aanzuivering van een eventueel negatief saldo, hetzij aanwending van een eventueel batig saldo. De algemene vergadering beslist daaromtrent.

 

SLOTVERKLARING

-    De comparanten verklaarden tenslotte dat het thans lopende boekjaar van 1 oktober 2003 tot en met 31 september 2004 vier zal worden verlengd en afgesloten op 31 december 2004.
-    De leden 2 en 6 van artikel 9 zullen bij de aanvang van het nieuwe boekjaar, derhalve op 1 januari 2005, van kracht worden.

IDENTITEIT COMPARANTEN
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
SLOTBEPALING
De comparanten verklaarden van mij, notaris, een toelichting op de inhoud van de onderhavige akte te hebben ontvangen en door mij, notaris, te zijn gewezen op de gevolgen van de onderhavige akte en gaven vervolgens te kennen dat een en ander overeenkomstig hun bedoeling is opgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Hengelo op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om twaalf uur dertig
'