Reglement Bekaderscriptieprijs

Reglement Bekaderscriptieprijs

1. Voorwaarden voor deelname

1.

Je bent afgestudeerd bij Technisch Bedrijfskunde, Bedrijfskunde of Industrial Engineering & Management, aan de faculteit MB (Management en Bestuur) van de UT.

2.

Je scriptie is beoordeeld met het cijfer 8 of hoger.

3.

In je scriptie komt meer dan één aspect van de bedrijfskunde aan bod en de scriptie heeft enige actualiteitswaarde en praktijkgerichtheid.

4.

De scriptie heeft een innovatief karakter.

5.

De inhoud van de scriptie is openbaar.

2. Inschrijving

1.

Aanmelden

·

Afstudeerbegeleiders kunnen auteurs vooraanmelden bij Bekader info@bekader.nl.

·

Auteurs van een scriptie melden zich per email aan bij Bekader info@bekader.nl.

·

Auteurs ontvangen een bevestiging met verdere instructies.

2.

Scripties indienen

·

Auteurs stellen Bekader minimaal één papieren exemplaar en een PDF (per e-mail naar info@bekader.nl) van hun scriptie ter beschikking. De papieren versie krijgen zij terug.

·

Bekader bevestigt de auteurs de ontvangst van de scriptie.

3.

Uitreiking bijwonen

·

Bekader nodigt alle inschrijvers uit voor de uitreiking van de Bekaderscriptieprijs.

·

Bekader geeft aan de desbetreffende auteurs van te voren aan dat ze voor de prijs genomineerd zijn, en nodigt ze uit de uitreiking bij te wonen.

3. Benoeming van de jury

1.

Het bestuur van Bekader benoemt de leden van de jury

2.

De jury bestaat uit vier personen en is als volgt samengesteld:

·

een lid uit de wetenschappelijke wereld

·

een lid met een vooraanstaande positie in het bedrijfsleven

·

een eerdere winnaar van de Bekaderscriptieprijs

·

een bestuurslid van bekader (voorzitter van jury)

3.

Juryleden mogen geen relaties hebben tot de auteurs van de ingediende scripties, met name mogen zij:

·

geen lid zijn van de afstudeercommissie van de auteurs, noch begeleider van de auteurs binnen de organisatie waar het afstudeeronderzoek is uitgevoerd

·

geen werkgever van een of meer van de auteurs zijn

·

geen directe verwant zijn van een of meer van de auteurs

4. Jurering

1.

De jury controleert of de scripties voldoen aan de voorwaarden voor deelname.

2.

De jury nomineert drie scripties voor de Bekaderscriptieprijs en maakt aan het bestuur van Bekader bekend welke scripties dat zijn.

3.

De jury wijst een van de genomineerde scripties aan als beste en maakt middels een juryrapport aan het bestuur bekend welke dat is en waarom.

5. Aspecten waarop de jury de scripties beoordeelt

1.

'Overall' indruk van de scriptie (verzorgdheid, opbouw, taalgebruik, kort en bondigheid e.d.);

2.

Toepassing onderzoeksmodel (onderzoeksvragen en hun beantwoording);

3.

Theoretische verdieping van bestaande modellen;

4.

Praktische toepasbaarheid van het eindadvies;

5.

Actualiteit van het onderwerp.

6. Toekenning van de prijs

1.

Het bestuur kent de prijs toe na kennisname van het juryrapport.

2.

Het bestuur kan besluiten over een jaar geen prijs uit te reiken.

7. Specifiek deel voor de Bekaderscriptieprijs

1.

De auteur(s) dienen te zijn afgestudeerd in het Academisch jaar, dat loopt van 1 september t/m 31 augustus;

2.

De auteur dient zich binnen die periode te hebben aangemeld;

3.

De afdruk van de scriptie en de PDF dienen uiterlijk 3 maanden na aanmelding te zijn ontvangen door de jury.