e-mailing 6, mei 2008

Nummer 6, mei 2008

Geachte collega,

Voor je ligt de 6e e-Nieuws van Bekader in 2008. In deze mooie lentedagen in mei zitten we aan de vooravond van het hoogtepunt van dit jaar, het lustrumsymposium op 19 juni. De inschrijvingen lopen voorspoedig en er is nog plaats, maar schrijf je zo snel mogelijk in via onze speciaal voor dit doel opgezette website, te benaderen via www.bekader.nl. Afgelopen maanden is er weer veel gedaan vanuit Bekader, waarvan je in deze e-Nieuws de impressies leest. Last but not least een oproep om naar onze laatste reguliere activiteit te komen op 20 mei waarvan je hieronder meer leest. Meld je aan via info@bekader.nl en lees verder of scroll door voor de volgende onderwerpen:

1. Bijeenkomst ‘Arbeidsparticipatie: ook voor Abraham en Sarah?’ – 20 mei

2. Schrijf je nu in voor het Lustrumsymposium! – 19 juni

3. Verslag bijeenkomst ‘Smart Energy’ en Algemene Vergadering – 27 maart

4. Verslag uitreiking Bekaderscriptieprijs 2007 – 11 april

5. Verslag bijeenkomst ‘Succesvol organiseren van Innovatie’ – 17 april

6. Verslag workshop ‘Jezelf zijn, jezelf presenteren’ – 23 april

Groeten en tot ziens bij Bekader!

Edwin van der Steeg, voorzitter

1. Bijeenkomst ‘Arbeidsparticipatie: ook voor Abraham en Sarah?’ – 20 mei

Zoals in de voorgaande berichten is aangegeven staat op deze avond de positie van de oudere werknemer binnen het arbeidsproces centraal. Over die positie wordt de laatste tijd veel geschreven en gesproken. In bepaalde sectoren dreigt een groot tekort aan werknemers te ontstaan door de beperkte instroom van jongeren. Daarom blijft het verbazingwekkend dat er nog steeds een afwerende houding bestaat ten aanzien van oudere werknemers. In hoeverre spelen vooroordelen hierbij een rol ? Hoe blokkerend zijn ‘verworven rechten’? Wat ontbreekt er aan stimuleringsmaatregelen?

En hoe raakt dat jou, als lid van Bekader en waarschijnlijk nog actief in het arbeidsproces ? Hoe herplan je, als werknemer, je eigen carrière in het vooruitzicht dat ‘met pensioen gaan’ wel eens wat verder weg zou kunnen liggen dan je tot dusverre voor ogen had ? Of wat moet je, als werkgever, met al die ‘grijze muizen’ die je binnenkort niet meer via een VUT-regeling kan laten afvloeien?

Een partij die op dit gebied een uitgebreide kennis heeft opgebouwd is het Expertisecentrum LEEFtijd (www.leeftijd.nl). We hebben het Expertisecentrum bereid gevonden om die kennis met ons te delen.

Dorinde Brands zal een presentatie verzorgen waarin de arbeidsparticipatie van ouderen vanuit verschillende kanten zal worden belicht. Naar aanleiding van die presentatie wordt een case gepresenteerd die door de aanwezigen zal worden uitgewerkt. Bij die uitwerking wordt aandacht besteed aan de ‘3 O’s’ die uit de Verkenning Levensloop van het tweede paarse kabinet naar voren zijn gekomen als knelpunten:

·

Overbelasting in de middenfase

·

Onderbenutting in de seniorfase

·

Onderhoud voor alle leeftijden

De uitwerkingen van de case worden gepresenteerd en met elkaar vergeleken. Daarbij zal Dorinde deskundig commentaar leveren.

Op hoofdlijnen is de avond als volgt opgebouwd:

18:00 – 18:30 Ontvangst met een drankje

18:30 – 19:00 Presentatie door Dorinde Brands

19:00 – 19:30 Voorgerecht

19:30 – 19:45 Presentatie case, indeling groepen, uitdelen opdrachten

19:45 – 20:30 Hoofdgerecht. Tijdens het eten kunnen de groepen de opdracht voorbespreken

20:30 – 21:00 Uitwerking opdracht per groep
Voorbereiden presentatie per groep onder het genot van een kopje koffie of thee

21:00 – 21:30 Presentatie van de uitwerkingen

21:30 – 22:00 Nabespreking van de uitwerkingen

De avond is kosteloos voor Bekaderleden en vindt plaats in Breukelen, motel Van der Valk, afslag 5 langs de A2. Geïnteresseerd? Meld je aan via info@bekader.nl

2. Schrijf je nu in voor het Lustrumsymposium! – 19 juni

Op donderdag 19 juni wordt het lustrumsymposium gehouden in de Vrijhof op de Campus in Enschede. Natuurlijk ben je van plan om te komen, zeker als je het programma weer ziet op de binnenkant van deze Nieuwsbrief. Alleen, je moet je wel aanmelden daarvoor. Omdat de Faculteit Management & Bestuur ons sponsort is de prijs heel schappelijk gehouden. Voor het symposium betalen Bekaderleden 35 Euro en niet-leden 75 Euro, inclusief koffie en theepauzes, de lunch en de borrel. Het Reünie Diner is daarna in de Faculty Club (voorheen de Boerderij en nu een prachtig restaurant). Het Diner bestaat uit een driegangen buffet en kost 70 euro, inclusief drankjes.

Op onze website www.bekader.nl zie je de speciale Symposium pagina’s. Je kunt je online inchrijven. Het aantal plaatsen is beperkt maar Bekaderleden hebben voorrang. Graag tot ziens 19 juni a.s!

3. Verslag bijeenkomst ‘Smart Energy’ en Algemene Vergadering – 27 maart

Voorafgaand aan de bijeenkomst over ‘Smart Energy’ is de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden waarin de belangrijkste punten hier kort zijn weergegeven. Nadat Marco Bom al een tijd meedraaide is hij officieel benoemd tot lid van het bestuur. Het jaarplan 2008 is goedgekeurd, de contributie blijft EUR 30 per jaar / EUR 25 bij verlenen van een incassomachtiging. De toekenning en uitreiking van de Bekaderscriptieprijs wordt komend jaar geëvalueerd, alsmede de formule ‘voor en door leden’. De kascommissie heeft de jaarstukken nog niet gecontroleerd zodat het financiële verslag over 2007 bij een volgende Algemene Vergadering wordt behandeld. Een uitgebreid verslag is te vinden op onze website, zie www.bekader.nl. Met dank aan de notulist van die avond Karel van Zanten.

Aansluitend was de bijeenkomst over energiebesparing. Op het laatste moment liet de beoogde spreker weten niet te kunnen komen. Echter het lukte ons om een uitstekende vervanging te regelen, zo ongeveer om 15h30 's middags vóór de lezing bleek ir. Sigrid Bollwerk, ook alumnus van de UT, bereid naar Breukelen te komen. Sigrid Bollwerk is vorig jaar benoemd tot Lector bij de Hogeschool Rotterdam op het gebied van “Smart Energy” en heeft voor ons haar “Openbare les” zoals in Rotterdam de Inaugurele Rede wordt genoemd, op een aangepaste manier herhaald.

Sigrid, als een echte ingenieur, liet ons kennismaken met wat zij noemt “Smart Energy” op een manier die een integrale visie weergeeft en een helikopter blik op het geheel. Gebaseerd op cijfers en energiestromen in de wereld en in Nederland bleken er heel wat aspecten vast te zitten aan dit boeiend onderwerp die werkelijk vernieuwend waren en een heel andere blik wierpen op wat vaak als stereotyp wordt neergezet in de pers. De ruimte hier is te kort om alles weer te geven en wij zorgen ervoor dat er via de website www.bekader.nl meer komt te staan.

4. Verslag uitreiking Bekaderscriptieprijs 2007 – 11 april

Ik had er wel eens van gehoord; een scriptieprijs voor net afgestudeerde (Technisch) Bedrijfskundigen. Maar wat het nou precies inhield? Enige tijd na mijn afstuderen bij Siemens kreeg ik de vraag van Bekader of ik mijn scriptie wilde indienen voor de scriptieprijs. Dit bericht was naar alle afgestudeerden van 2007 met een cijfer 8 of hoger voor de afstudeerscriptie gestuurd.

Ik wilde wel mee doen, waarom niet? Na het opsturen van mijn scriptie duurde het een tijdje voor het volgende bericht binnenkwam; zoals later bleek had de jury deze tijd hard nodig om de inzendingen te beoordelen. Het was wel even spannend!

In april kwam dan het bericht; ik had gewonnen! Ik werd uitgenodigd om gedurende een borrel na afloop van een lezing van Stress, aanwezig te zijn voor de prijsuitreiking. Na een korte speech van Edwin van der Steeg, voorzitter van Bekader, nam ik de prijs in ontvangst. De prijs hield een mooi geldbedrag in, een oorkonde en een mooi beeld.

Ik vind de Bekader scriptieprijs een goede manier om scripties onder de aandacht te brengen en daarnaast is het erg leuk om mee te doen. Ik zou iedereen dan ook van harte aanraden om als je ervoor in aanmerking komt zeker mee te doen en je scriptie in te dienen!

Bekader, nogmaals bedankt voor de mooie prijzen, ik ben er erg blij mee en heb er ook al met volle teugen van genoten!

Tim Postema

5. Verslag bijeenkomst ‘Succesvol organiseren van Innovatie’ – 17 april

Aangezien mijn bedrijf 4 dagen op de Support Beurs te Utrecht stond, waar mijn werkgever in 2006 de innovatieprijs heeft gewonnen voor de BerkelBike (handbike en ligfiets ineen), was ik in de buurt. In het restaurant zag ik bekende en nieuwe gezichten aan tafel zitten. Tijdens het diner kon ik op informele wijze kennis maken met de spreker (drs. Frank Sanders van Freshlane Consultants) en de andere bezoekers.

Na het diner en de koffie begonnen we met een introductie rondje, inclusief onze verwachtingen van deze avond. Het was direct duidelijk dat we een gemêleerd gezelschap waren met verschillende verwachtingen. Tijdens mijn afstuderen had ik er al mee te maken. Nu wilde ik graag weten hoe we met ons innovatief product kunnen blijven innoveren om de concurrentie voor te blijven.

Frank gaf ons zijn model voor innovatie met praktijkvoorbeelden van radicale innovaties, zoals I-pod van Apple, La Place van Vendex en de Beertender van Heineken. Enkele toehoorders verschilden van zienswijze en zo ontstond een interactieve avond. Tijdens het drankje na afloop was een aantal mensen nog niet uitgesproken over het onderwerp en anderen waren aan het netwerken. Al met al ging ik na een gezellige en leerzame avond met een voldaan gevoel huiswaarts.

Bjorn Jurcka

6. Verslag workshop ‘Jezelf zijn, jezelf presenteren’ – 23 april

Op 23 april waren 17 Bekaderleden aangemeld voor de workshop “Jezelf zijn, jezelf presenteren”. Onder begeleiding van regisseuse Annelene Schumaches-Linteloo en zangpedagoog Susanne Nehring doorliepen wij een programma waar onvermoede talenten naar boven kwamen. Annelene en Susanne hadden genoeg stof voor een workshop van enkele dagen, maar moesten een keuze maken voor de beschikbare tijd van een middag en een avond.

De “cursisten”, wij dus, hebben geoefend met stem, met ademhaling, met beweging, met tableaux vivants creëren voor de begeleiders die moesten raden wat wij uitbeeldde (een roeiwedstrijd, een gevangenis o.a. ). Daarbij bleek dat in een context wij heel creatief waren en ook heel beeldend konden bewegen.

Met het zingen van populaire liedjes als het Zuid-Amerikaanse “Matilda” en de Beatle's “Yesterday” bleek dat er een koor schuilt binnen ons ledenbestand. Met enkele aanwijzingen bleek ook dat je Matilda kunt zingen alsof je een calypso band ben, een Leger des Heils groepje op de hoek van de straatliedje of een gospelkerk met veel halleluja’s. Zomaar, zonder moeite!

Om aan te geven wat je kunt doen met emoties, was er een oefening om stukken rechtstreeks uit het telefoonboek voor te lezen waarbij uitermate verrassend onze collega's woede zagen uitbeelden, bravoure, enthousiasme, angst, trots en nog veel meer. De tekst deed er niet toe, alles was heel overtuigend. Voor het oefenen op de “buhne” was er de balkonscene uit de musical Evita, het op een tafel staan uitkijkend over het “volk” terwijl de oefenpersoon op zijn wijze het lied zong “Don't cry for me Argentina”. Heel moedig en heel mooi om te zien wat mensen zo voor de vuist weg toch durven te doen en kunnen doen.

 

De tijd was veel te kort en de mening van de deelnemers was dat dit nu een voorproefje was maar dat er zin was om hier meer mee te doen en verder te gaan. Vanuit Bekader zullen wij onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Je hoort er meer van.

Tot slot

Hou onze e-mailings en nieuwsbrieven in de gaten, kijk op www.bekader.nl voor het laatste nieuws.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons op info@bekader.nl!

Met vriendelijke groeten en tot ziens,

namens het bestuur van Bekader,

Ir. Edwin van der Steeg, voorzitter

Ir. Swibert Dechesne, penningmeester

Ir. Lilian Hupkens, lustrumsymposiumcommissie

Ir. Marco Bom, webmaster