Thema: Symposium 2008

BEKADER Lustrum Symposium 2008

Symposium Thema

1. 25-jarig Lustrum van Bekader

2. Wat verstaan wij onder het Thema?

3. Hoe is de opzet van het Symposium?

4. Wie zit in de Bekader Lustrum Symposium Commissie?

Ad 1. 25-jarig Lustrum van Bekader

Bekader, de vereniging voor alle afgestudeerden in de Bedrijfskunde van de Universiteit Twente, is opgericht op 22 april 1983. In 2008 wordt het 25-jarig jubileum van de vereniging gevierd. Het bestuur heeft gekozen voor een eendaags symposium waarin de huidige Technische Bedrijfskunde in al haar facetten, in de diepte en in de breedte voor het voetlicht gebracht zal worden.

Als thema is gekozen voor “Bedrijfskunde, onmisbare schakel in een complexe wereld”.

Ad 2. Wat verstaan wij onder het Thema?

De kern van het vak bedrijfskunde is enerzijds de multidisciplinaire opzet en anderzijds de visie waarbij een organisatie beschouwd wordt als een systeem in samenhang met de externe omgeving. Bedrijfskundige ingenieurs hebben een diepgaande kennis verworven over het functioneren van organisaties, zowel met betrekking tot het interne functioneren als over de relaties met de externe omgeving.

Toenemende complexiteit kenmerkt de huidige wereld, de organisaties en bedrijven. Door de globalisering moeten zowel mensen als organisaties steeds meer rekening houden met internationale aspecten en verbanden. De organisaties zijn ook complexer geworden, enerzijds door toegenomen fusies en schaalvergrotingen, anderzijds door toegenomen afhankelijkheid van leveranciers, afnemers, overheden, klanten en eigen personeel. De Nederlandse werknemer met zijn/haar hogere scholingsgraad en professionaliteit stelt steeds hogere eisen aan de werkomgeving evenals aan de balans werk – privé.

Bedrijfskundige ingenieurs vindt men op vele plaatsen in de maatschappij. Op veel verschillende, soms hoog in de hiërarchie geplaatste functies en in heel verschillende organisaties. Sommigen zijn te omschrijven als generalisten terwijl anderen terechtgekomen zijn in meer gespecialiseerde functies. Vraagt men naar de specifieke kenmerken van het wezen van de bedrijfskundige ingenieur of technisch bedrijfskundige, dan komen antwoorden naar voren als:

-

multidisciplinariteit

-

het kunnen communiceren met meerdere vakspecialisten

-

het verbinden van mensen elk met hun verschillende complexe problemen

-

het schakelen tussen niveaus binnen een organisatie

-

rollen als facilitator, katalysator

-

analytisch en conceptueel vermogen

-

probleem oplossend vermogen

-

trots op het eigen vakgebied

-

de brugvisie hebbend tussen “buitenwereld”” en bedrijf

-

strategisch denkend

Het thema van het symposium wil de glinsterende facetten van het voorgaande samenvatten en verbeelden als: “Bedrijfskunde: de onmisbare schakel in een complexe wereld”.

Het symposium wordt gehouden op donderdag 19 juni 2007 in de Vrijhof van de Campus Drienerlo in Enschede. Door de steun van de Faculteit Management en Bestuur, zal het symposium laagdrempelig zijn en toegankelijk voor alle alumni van (Technische) Bedrijfskunde.

Ad 3. Hoe is de opzet van het Symposium?

Het programma begint s’ ochtends in een plenaire bijeenkomst met een boeiende spreker als startpunt. Daarna is er ruimte voor 3 sessies in kleinere groepen, één voor de lunch en twee in de middag waarbij steeds gekozen kan worden uit 7 of 8 parallel sessies: voordrachten, workshops, casestudies, enzovoort. Via het middel van parallelsessies is het mogelijk voor alle deelnemers om een persoonlijk programma op te stellen voor die dag, als ware het een keuzemenu.

Deze parallelsessies worden gehouden vóór en dóór alumni van Bedrijfskunde UT, zowel Bekaderleden als niet-leden. Daarom zal dit deel van het programma, de parallelsessies, voor een groot gedeelte ingevuld door collega-alumni, waar wij een beroep willen doen op de door hen opgebouwde kennis en ervaring in de bedrijfskundige praktijk.

Ad 4. Wie zit in de Bekader Lustrum Symposium Commissie?

De Bekader Lustrum Symposium Commissie is samengesteld uit bestuursleden van Bekader, Bekaderleden, vertegenwoordigers van de Faculteit en vertegenwoordigers van de maatschappij, bereikbaar via lustrumsymposium@bekader.nl.

De volgende personen hebben toegezegd deel te nemen aan de commissie:

Ir. Vincent Baalman, oud-directeur Zorg Consult Nederland

Ir. Marco Bom, Bekaderbestuur, Webmaster

Prof. Dr. Ir. Olaf Fisscher, Onderwijsdirecteur Postacademische Opleidingen, Faculteit M&B

Drs. Martine van Hilligersberg-Hofmans, Wetenschappelijk Voorlichter, Faculteit M&B

Ir. Lilian A.J. Hupkens, Bekaderbestuur, Voorzitter Lustrum Symposium Commissie

Ir. Rob Timmermans, KPN directeur Zuid-Oost Nederland

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Lustrum Symposium Commissie Ir. Lilian A.J. Hupkens MPC, email hupkensconsult@cs.com ,

telefoonnummer 079 - 33 13 222.