B BMT gerelateerde informatie

1. Organisatie faculteit TNW

1.1 Algemeen

Alle opleidingen aan de Universiteit Twente (UT) zijn ondergebracht in faculteiten. De bachelor- en masteropleidingen Biomedische Technologie zijn samen met de opleidingen Advanced Technologie (alleen BSc opleiding), Scheikundige Technologie, Technische Geneeskunde, Nanotechnology (alleen MSc opleiding) en Technische Natuurkunde ondergebracht bij de Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan. De decaan van de faculteit TNW is prof. dr. Gerard van der Steenhoven. Binnen de faculteit TNW zijn ongeveer 700 medewerkers en ruim 1100 studenten betrokken bij onderwijs en onderzoek.

Docenten betrokken bij het BMT-onderwijs komen echter niet alleen van de faculteit TNW, maar er werken ook docenten mee van de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Construerende Technische Wetenschappen (CTW), Gedragsewtenschappen (GW) en Management and Bestuur (MB).

Naast het verzorgen van onderwijs van de verschillende opleidingen herbergt de faculteit TNW ook veel onderzoek, o.a. in onderzoeksinstituten zoals MIRA het onderzoeksinstituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde. Zie voor meer informatie deel B, § 3.1 e.v.

The university has different faculties that are responsible for the study programmes. The BME programme is part of the Faculty of Science and Technology (TNW). The chairman of the TNW faculty is prof. dr. Gerard van der Steenhoven. However due to its multidisciplinary nature, a substantial number of courses within the BME programme are given by lecturers from other faculties.

1.2 Medezeggenschap

Binnen de faculteit en de universiteit zijn verschillende medezeggenschapsraden actief, voor medewerkers en studenten. Deze raden oefenen niet alleen controle uit op het gevoerde beleid maar geven ook inbreng aan dit beleid. In deze paragraaf wordt de Universiteitsraad behandeld en de raden binnen de faculteit TNW. Medezeggenschap binnen de opleiding BMT wordt behandeld in deel B, §2.3.

1.2.1 Universiteitsraad (UR)

De UR is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De UR bestaat uit achttien leden: Negen medewerkers en negen studenten. De UR oefent invloed uit op het beleid van de UT op centraal niveau.

The University Council (UR) consists of nine elected staff representatives and nine elected student representatives. The Executive Board of the UT requires the approval of the UR on a number of issues, including the strategic plan and administrative agenda for the years to come: The establishment or termination of programme courses, regulations establishing the rights of students and policies regarding the quality of education.

1.2.2 Faculteitsraad (FR)

De FR TNW bestaat uit gekozen medewerkers en studenten en adviseert de decaan over alle zaken (financieel, personeel, onderwijs en onderzoek) die het reilen en zeilen van de faculteit betreffen. De FR heeft in sommige onderwerpen instemmingsrecht (zoals bij reorganisaties en de inhoud van het studentenstatuut), terwijl de Opleidingscommissie (OLC; zie volgende paragraaf) alleen adviesrecht heeft op onderwijsgebied. Voor meer informatie: http://fr.tnw.utwente.nl/.

Er zijn daarnaast diverse commissies binnen de faculteit van belang voor de opleiding, zoals de Onderwijskwaliteitcommissie (OKC), de Examencommissie en het departement BMETM@edu. De samenstelling van de FR is terug te vinden in appendix 2.1.

The Faculty Council (FR) of TNW consists of an equal number of staff representatives and students and advices the Dean of the faculty on all management aspects (financial, personnel, education, research). It is the highest participation body within the faculty. The Faculty Council has the right of veto on several subjects, like reorganisation and the Student’s Charter. The difference with the Programme Committee is that the latter can only influence matters concerning a specific education programme and that this is bound to the right of advice. For the actual constitution of the FR we refer to appendix 2.1.

1.2.3 Opleidingscommissie (OLC-BMT)

De OLC-BMT is een bij de wet (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, WHW) vastgelegd orgaan. De OLC is een adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur en moet over alle onderwijszaken gehoord worden. Het gaat hier onder meer om onderwijsprogramma's, roosters en vakevaluaties. Zowel studenten als docenten van verschillende vakgroepen maken deel uit van de OLC. Als adviesorgaan functioneert de OLC vooral als discussieplatform voor de toekomst van het BMT/BME-onderwijs. Voor de actuele samenstelling van de OLC-BMT wordt verwezen naar appendix 2.2.

The Programme Committee (OLC) of BME consists of (an even number of) students and staff members/co-workers. This committee considers the regulations for examination, the study programme and the execution of it. Lawfully, this committee has the right to advice (at request or unsolicited) the Programme Director and the Dean. These advices are binding for the concerning persons, unless they have well-grounded reasons to act otherwise. This is the official way in which students can influence the study programme. For the actual constitution of the OLC-BME we refer to appendix 2.2.

1.3 Departement BMETM@edu

Het Departement Biomedical Engineering & Technical Medicine (BMETM@edu) bestaat uit de hoogleraren van de onderzoeksgroepen die betrokken zijn bij het studieprogramma. Dit zijn meestal hoogleraren die verbonden zijn aan het onderzoeksinstituut MIRA. Ad interim voorzitter van het Departement is dr. Marcel Karperien. Het Departement adviseert de decaan en opleidingsdirecteur op het gebied van strategische- en managementkwesties omtrent het BMT-studieprogramma.

The Department BMETM@edu consists of the professors of the research groups that are involved in the BME study programme. The interim chairman of the department is dr. Marcel Karperien. The department advices the dean of the Faculty and the programme director on strategic and management matters of the BME study programmes.

1.4 S&OA-TNW

Het S&OA-TNW onderhoudt en beheert onder andere de onderwijsadministratie voor BMT en BME. Het S&OA-TNW heeft een contactpersoon voor elke opleiding. Voor de bachelor BMT is dat Riëtte Nuijts-Kruse (T:053-4891118), en voor de master BME is dat Pinar Sarier-Iz (T:053-4893820).

Aanvragen voor bijvoorbeeld het propedeutisch- of bachelorexamen of voor je afstudeercolloquium gaan via het S&OA. De formulieren voor de aanvragen zijn te downloaden van de website van het S&OA:

http://www.tnw.utwente.nl/organisatie/SenO/

Het S&OA-TNW is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur.

E: r.d.nuijts-kruse@tnw.utwente.nl, p.iz@utwente.nl; boz-bmt@utwente.nl

T: 053-4891118 & 053-4893820

K: HR W221

For all affairs regarding the study programme, such as applications for exams, your grades registration or course admissions, the office of educational affairs, named S&OA-TNW is open from 10.00 am to 1.00 pm. At the S&OA-TNW office Riëtte Nuijts-Kruse and Pinar Sarier-Iz are the staff members who support the BME study programme. Most of the (information) forms are available on the website: (http://www.tnw.utwente.nl/organisatie/SenO/, in Dutch). If you need help filling out these forms, you can ask the secretary staff.

1.5 Afdeling Communicatie TNW

De algemene informatievoorziening vanuit de faculteit naar aankomend studenten wordt verzorgd door de afdeling communicatie TNW. Je moet hierbij met name denken aan voorlichting aan middelbare scholieren. Een team van enthousiaste BMT-studenten helpt hier elk jaar aan mee. Mocht je hier ook aan willen meedoen, dan kun je contact opnemen met deze afdeling.

Daarnaast is deze afdeling betrokken bij wetenschapscommunicatie. Hierbij moet je denken aan persberichten over aansprekend wetenschappelijk onderzoek, maar ook succesverhalen van UT-studenten. Mocht je als student je resultaten van je onderzoek in artikelvorm in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd krijgen of mag je op een internationaal congres een (poster)presentatie houden, laat dit dan ook aan deze afdeling weten. Overleg wel eerst even met je dagelijkse begeleider over de gang van zaken. De contactpersoon voor BMT is Sandra van Venrooij, MSc.

E: A.J.vanVenrooij@utwente.nl

T: 053-4894030

K: HO B2126

The general information supply to potential bachelor and master students of the faculty is performed by the communication office. They are also involved in communicating scientific results of UT-students to the general public. If you get an article published in a peer reviewed scientific journal or invited to give an oral or poster presentation at an international scientific conference, please inform this office as well. Please always keep in mind that you first have to consult your supervisor about this.

2. Organisatie opleiding BMT

2.1 Algemeen

BMT is nog een relatief nieuwe opleiding aan de UT. De bacheloropleiding is gestart in 2001 en de master in 2004. Gemiddeld stromen er jaarlijks tussen de 50 en 70 bachelor studenten in. Op dit moment (augustus 2009) hebben ongeveer 100 studenten hun MSc titel behaald. In dit hoofdstuk kun je informatie terugvinden over de organisatie van de opleiding BMT. Onderwijsgerelateerde informatie over de opleiding kun je vinden in hoofdstukken 4 en 5.

2.2 Organisatie BMT-bureau

IMG_2866A

V.l.n.r. Luc de Leeuw, BSc (secretariaat BMT, tijdelijk); ing. Betty Folkers (stagecoördinator); drs. Heleen Miedema (opleidingsdirecteur); ir. Theo van Dam (studieadviseur); dr. Janneke Alers (onderwijscoordinator).

2.2.1 Opleidingsdirecteur

Elke opleiding heeft een eigen opleidingsdirecteur, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de uitvoering en organisatie van het onderwijs en onderwijsondersteuning. Vanaf 1 september 2009 is drs. Heleen Miedema de opleidingsdirecteur van de opleiding BMT.

E: h.a.t.miedema@utwente.nl

T: 053-4894689

K: HR Z108

As of september 1st 2009, drs. Heleen Miedema is the programme director of BMT/BME The programme director has the final responsibility for the educational quality of these study programmes.

2.2.2 Onderwijscoordinator

De onderwijscoördinator van BMT is dr. Janneke Alers. Zij ondersteunt de opleidingsdirecteur bij haar werkzaamheden en coördineert de uitvoering, aansluiting en beoordeling van het onderwijs. Samen met studenten en docenten uit de Onderwijskwaliteitcommissie (OKC) evalueert zij vakken en overlegt over eventuele aanpassingen.

E: j.c.alers@utwente.nl

T: 053-4893228

K: HR Z104

The programme coordinator supports the programme director and is in charge of the organisational, procedural and content-related coordination of the study programme. Dr. Janneke Alers is the programme coordinator for BME. She coordinates the combination of courses and the quality assurance of the educational programme. Together with the quality committee (OKC), she evaluates the courses and initiates necessary changes.

2.2.3 Studieadviseur

De studieadviseur is ir. Theo van Dam. Hij kan je de weg wijzen bij problemen met de opleiding en studeren in het algemeen. Je kunt ook met hem praten over je ervaringen met de studie, klachten, je studieplanning, onderwijs- en examenregelingen, rechtspositionele zaken en over eventuele nuttige suggesties op studiegebied. Hij is tevens vertrouwenspersoon voor studenten. Voor problemen of vragen kun je in het eerste studiejaar ook terecht bij je mentor.

E: t.vandam@utwente.nl

T: 053-4893154

K: HR Z100

The study advisor supports students during (study) problems that they might encounter. For the BME programme this role is fulfilled by ir. Theo van Dam. Besides discussing programme-related problems, students can talk to him about experiences with studying, planning, complaints, educational and examination regulations, legal position andother suggestions concerning the personal programme. The study advisor is the confidant for students. The study advisor of BME also advises potential students for the BME programme.

2.2.4 Stagecoördinator

Sinds 1 juli 2009 is er een gezamenlijk stagebureau voor alle studenten binnen de faculteit TNW. Dit wordt geleid door ing. Betty Folkers. Zij was voorheen stagecoördinator voor BME.

In de master is een stage binnen een biomedisch bedrijf, een zorginstelling, onderzoeksinstituut of universiteit verplicht. Een stage voor BME moet altijd eerst door de stagecoördinator worden goedgekeurd. Meer informatie hierover en de regels met betrekking tot stage worden toegelicht in deel B, §5.8.

E: stage@utwente.nl

T: 053-4892772

K: HT 705

The master’s programme includes an external internship at a biomedical company, institution of health care, research institute or university. International internships are optional. Arrangements for internships have to be made with the internship coordinator of BME, eng. Betty Folkers. The regulations regarding internships can be found in part B, §5.8.

2.2.5 Secretariaat

Het secretariaat van de opleiding is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. Je bent altijd welkom met vragen.

E: bmt@tnw.utwente.nl

T: 053-4893150

K: HR Z106

The secretariat is available from Monday to Friday from 9.00 am - 5.00 pm. You are most welcome to post any questions.The secretary generally knows who can help you.

2.2.6 Wetenschappelijke staf

Het onderwijs binnen het studieprogramma is de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke staf. De wetenschappelijke staf bestaat uit hoogleraren, universitair (hoofd)docenten (UD en UHD), onderzoeksmedewerkers, onderwijsmedewerkers en PhD studenten (AIO’s).

Naast het geven van colleges zijn veel docenten betrokken in onderzoeksprojecten. Het grootste deel van het biomedisch onderzoek is samengebracht in het onderzoeksinstituut MIRA. Dit wordt in deel B, §3.1 nader toegelicht. Een lijst van alle docenten betrokken bij de opleiding BMT kun je terugvinden in appendix 3.

Hiernaast leveren studenten soms ook een bijdrage aan onderwijs en onderzoek door middel van studentassistentschappen. Dit zijn tijdelijke betaalde parttime werkzaamheden, bijvoorbeeld een halve of hele dag per week gedurende een of meer maanden. Indien je geïnteresseerd bent in het vervullen van zo’n studentassistentschap, kun je dat aangeven bij het secretariaat van BMT. Bij sommige vakken ondersteunen studenten een docent. Heb je zo’n vak met een goed cijfer afgerond dan kom je misschien ook in aanmerking voor een studentassistentschap in het volgende jaar. Studentassistentschappen staan in principe alleen open voor studenten die hun propedeusediploma’s behaald hebben. Alleen in de OKC en bij de studievoorlichting is een regeling getroffen om ook propedeusestudenten bij de vakevaluaties te betrekken. Betaling en organisatie is op de UT geregeld bij Personeel, Arbeid & Organisatie (PA&O). Het administratieve systeem heet UT-Flex. Je vindt hier meer over op de webpagina van PA&O: http://www.utwente.nl/pao/info_over/utflex/.

The education within the study programme is the responsibility of the scientific staff, which includes professors, academic lecturers, research members, educational members and PhD students (AIO’s). A list of all tutors, lecturers and professors is included in appendix 3.

Students also participate in science and education by means of part-time jobs for the university. For more information please contact the BME Secretary.

2.3 Medezeggenschap & overige commissies

2.3.1 Examencommissie BMT/BME

De Examencommissie bestaat uit stafleden, waaronder in ieder geval twee hoogleraren, die worden aangesteld door de decaan. De Examencommissie heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De Examencommissie stelt de regels op omtrent examens, wel of niet slagen, lof-regeling, etc. Iedere BMT/BME-student krijgt tijdens zijn studie met de Examencommissie te maken, want zij geeft vrijstellingen af, en keurt (wijzigingen in) vakkenpakketten en afstudeeropdrachten goed. De voorzitter van de Examencommissie ondertekent mede het diploma. In de OER zijn de regels van de Examencommissie vastgelegd.

LET OP: Ook dit jaar zullen er een aantal zaken wijzigen in de Bachelor OER, zie deel A, §7.2 en http://www.tnw.utwente.nl/bmt/onderwijs/forms_regels/ Alle Bachelorstudenten en docenten ontvangen bericht over de belangrijkste wijzigingen.

Voor de samenstelling van de BMT/BME-Examencommissie wordt verwezen naar appendix 2.3.

The Board of Examiners consists of staff members, including at least two professors, who are appointed by the dean. The board has substantive authority for all matters concerning examination and holds responsibility for a proper course of affairs during examinations.The Board’s tasks include arranging the admission of students, the formal approval of the master course list and assignment and the evaluation of requests for exemption from certain units of study. The members of the board are listed in appendix 2.3.

2.3.2 Onderwijskwaliteitcommissie (OKC-BMT)

De OKC houdt samen met de OLC (zie deel B, §1.2) de kwaliteit van het BMT-onderwijs in de gaten. De OKC-BMT is verantwoordelijk voor de vak- en kwartielevaluatie in de bachelorfase. Elk kwartiel worden vakken geëvalueerd, meestal m.b.v. een online vragenlijst. Daarnaast houden twee studentleden uit de OKC ná elk kwartiel een evaluatiegesprek met een vast panel van studenten. Het verslag van deze evaluatiegesprekken samen met de enquêteresultaten worden ter commentaar voorgelegd aan de betrokken docenten. Dit gebeurt o.a. in een docentpanelgesprek. Daarnaast worden in de masterfase ook vakken jaarlijks geëvalueerd.

Op basis van vakevaluaties, panelgesprekken en commentaren van docenten en de ‘cijfers’ (slagingspercentages) maakt de OKC per kwartiel een evaluatierapport, met daarin aandachtspunten voor verbetering en concrete afspraken met de docent en de opleiding BMT voor het komende studiejaar.

Zodra een rapport klaar is, wordt het beschikbaar gesteld aan studenten en docenten, aangeboden aan de opleidingsdirecteur en onderwijscoördinator en naar de OLC gestuurd. De OLC bespreekt de rapporten incl. aandachtspunten en adviseert daarover aan de opleidingsdirecteur. De OKC vergelijkt de uitkomsten met de aandachtspunten en de afgesproken maatregelen uit het voorgaande jaar. De actuele samenstelling van de OKC is te vinden in appendix 2.4. Het contactadres is:

kwaliteitszorg@tnw.utwente.nl.

The Committee for Programme Quality evaluates the quality of the study programme based on the experiences and opinions of students. Students are very welcome to give suggestions and comments concerning the study programme at any time. The members of the OKC are listed in appendix 2.4.

2.3.3 Invloed van studenten op het opleidingsprogramma

Je kunt je mening over het opleidingsprogramma op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de evaluaties (invullen van vakevaluatieformulieren, panelgesprekken) of een actieve rol in de OKC te vervullen. De panelgesprekken gaan als volgt: Er zijn eerstejaars-, tweedejaars-, of derdejaars en mastertrack panels. Per panel zijn ca. tien studenten nodig. Eén keer per kwartiel, tijdens een door de opleiding verzorgde lunch, kun je vertellen hoe het afgelopen kwartiel ging. In de eerste weken worden eerstejaarsbachelorstudenten geïnformeerd over de werkzaamheden van de OKC en gevraagd zitting te nemen in het studentpanel.

Er zijn ook andere manieren om je mening over het onderwijs te laten horen: individueel of als groep een docent aanspreken, het bestuur van de studievereniging aanspreken, praten met je mentor, de studieadviseur, de onderwijscoördinator, de opleidingsdirecteur of contact opnemen met een van de leden van de OKC.

There are a number of ways that you influance the study programme as a student. You can be a student representatives in the Programme Committee, Faculty Council and the Committee for Programme Quality, however all students are of great importance to monitor and improve the quality of education. All suggestions and comments concerning the study programme and other related educational affairs are extremely welcome!

To collect this information several persons are available: tutors, mentors, student counsellor, programme coordinator or programme director. Moreover, the BME programme has a structural system of evaluation, based on course evaluation forms and group interviews. Like the other committees, this system can only exist on behalf of student’s contributions.

2.4 Verenigingen

2.4.1 Studievereniging Paradoks

S.V. Paradoks is de studievereniging voor BMT- en TG-studenten (Technische Geneeskunde). Het bestuur van Paradoks zet zich in voor de belangen van haar studenten met de hulp van ongeveer 35 commissies.

Een aantal voorbeelden van activiteiten die Paradoks organiseert zijn: een symposium, excursies, een studiereis maar ook feesten en een jaarlijks gala.

Voor meer informatie kun je kijken op de website http://www.paradoks.utwente.nl te mailen naar of gewoon een keer langs te komen in de Paradokskamer in de Horstkelder C004.

E: info@paradoks.utwente.nl

T: 053-4892491

K: ZC C004

S.V. Paradoks is the association of BME and TM-students. You can contact them by e-mail or visit them in building the Horst. The website is: www.paradoks.utwente.nl (only in dutch)

2.4.2 KIVI-NIRIA

IMG_7334AKIVI NIRIA is het netwerk van ingenieurs en techniekstudenten. Het netwerk behartigt de belangen van ingenieurs en ondersteunt de ingenieurs in hun beroepsuitoefening.

Als je lid wordt van het KIVI (kosten voor 2009 € 40,- per jaar voor studentleden) krijg je:

o

Gratis tijdschriften De Ingenieur en Technisch Weekblad

o

Talloze activiteiten in het kader van kennisuitwisseling en training

o

Werken aan je persoonlijke netwerk

o

Loopbaanbegeleiding

o

Korting op vakbladen, cursussen en verzekeringen

Met name het Young KIVI NIRIA is voor studenten van belang. Young KIVI NIRIA behartigt de belangen van studenten en jonge ingenieurs binnen de ingenieurswereld. Studerende KIVI NIRIA leden worden automatisch lid van KIVI NIRIA Students, tot hun 30e zijn ze lid van Young Engineers.

Voor meer informatie over (Young) KIVI NIRIA kijk op www.kiviniria.net

KIVI NIRIA heeft een vakafdeling voor Biomedische technologie. Met hulp van KIVI NIRIA wordt het gemakkelijker om BMT op de kaart te zetten bij de overheid, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. De afdeling BMT organiseert activiteiten voor studerenden en voor werkenden in het BMT-vakgebied. Het is een netwerk met een natuurlijke mix van nieuwkomers en ervaren beroepsbeoefenaars. De deelname van studieverenigingen in de afdeling BMT is essentieel. Voor afstuderenden is het van groot belang dat de bekendheid met BMT bij potentiële werkgevers wordt vergroot. De terugkoppeling van werkers in het veld naar de opleidingen is onmisbaar en wordt mede door de afdeling ingevuld. De uitstroom van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt wordt ondersteund en de potentiële arbeidsmarkt wordt daadwerkelijk open gelegd. Bachelor- en masterstudenten en de promovendi in de Biomedische Technologie maken nadrukkelijk deel uit van de doelgroep.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. E.Dijkstra-ten Dam, accountmanager KIVI NIRIA UT. Zij is aanwezig van maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.00 uur.

E: kiviniria@utwente.nl

T: 053-4894097

K: HR Z110

W: http://afdelingen.kiviniria.net/biomedischetechnologie

KIVI NIRIA is the Royal Dutch Society for Engineers. Engineering students can join as student member. They also have a special section on biomedical engineering. Please check the website www.kiviniria.net for additional information (partially in English).

2.4.3 BMT-alumni

Inmiddels, zomer 2009, zijn ongeveer 100 BMT-ingenieurs afgestudeerd. Zij zijn zonder uitzondering goed terecht gekomen. Zij bekleden nu zeer diverse posities binnen verschillende bedrijfstakken. Zo zijn BMT-ers werkzaam binnen ziekenhuizen, revalidatiecentra, bedrijfsleven, als AIO in wetenschappelijk onderzoek, in opleiding tot klinisch fysicus etc. etc. In de grafiek op de volgende pagina is dit schematisch weergegeven. Gezien het feit dat biomedische technologie een relatief jong vakgebied is, wordt verwacht dat in de nabije toekomst BMT-ers ook op andere dan hiervoor genoemde plaatsen terecht zullen komen. Goed functionerende BMT-ers zijn immers de beste reclame voor onze discipine!

Afgestudeerde BMT-ers vormen zo langzamerhand een waardevol netwerk van alumni. Naast bijvoorbeeld het bieden van stageplekken en afstudeeropdrachten zijn een aantal alumni bereid gevonden om BMT-studenten in verschillende fasen van hun studie informatie te geven over mogelijke toekomstige werkplekken. Een lijst met contactpersonen is op aanvraag beschikbaar bij het secretariaat BMT.

In de BMT-colloquia in het 2e jaar van de bachelor wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diverse mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor BMT-ers. Hiertoe worden gastsprekers en BMT-alumni uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen en hoe zij de aansluiting van hun studie BMT op hun huidige functie hebben ervaren. Deze colloquia zijn ook toegankelijk voor hogerejaars.

MSc BME students have successfully obtained various positions in healthcare, trade and industry, academia and government. Until now, summer 2009, almost 100 students have graduated. BME alumni make a valuable network that can inform BME students about their future workpositions, e.g. in the BMT colloquia in the B2 (in Dutch), and share experiences about the transition from being a BME student to being a biomedical engineer. A list of alumni contacts is available at the BMT secretary.