MSc Biomedical Engineering

Jan A. van Alsté, 280905

Inleiding

1.

Het curriculum van de masteropleiding Biomedical Engineering (BME) voor het jaar 2005-2006 is bijna rond. Het resultaat moet nog ter advisering worden voorgelegd aan de opleidingscommissie.

2.

De opleiding BMT kent een masterfase BME met 2 specialisaties of tracks:

A Molecular, Cellular & Tissue Engineering (MCT)

B Human Function Technology (HFT)

3.

De opleiding wordt in het Engels gegeven. In de overgangsperiode tot 2006 zal soms op Nederlands worden teruggevallen. De boeken en ander studiemateriaal zullen zoveel mogelijk Engelstalig zijn. De master BME is voor het eerst gestart in 2004.

4.

Het programma duurt twee jaar voltijds en omvat 120 EC punten (1 EC is gemiddeld 24 uur studie). De twee studiejaren van ieder 40 verroosterde weken worden ieder opgedeeld in 2 semesters van ieder 30 EC die op zich weer gesplitst worden in twee kwartielen van 15 EC.

INSTROOM

5.

De MSc BME is de doorstroommaster voor de BSc BMT; gediplomeerden van het BSc programma’s BMT van Twente en Eindhoven hebben zondermeer toegang. Evenals gediplomeerde BSc life science specialisatie BMT uit Groningen.

6.

Voor de toelating van studenten die geen BMT bachelor diploma bezitten (zij-instromers) zal geselecteerd worden.
- Bezitters van een Nederlands BSc diploma WB, EL, CT, TN, TW, Natuurkunde of Scheikunde worden tot de BME master toegelaten. Ze zullen daarbinnen een homologatieprogramma doorlopen.

7.

Goede hbo’ers met een relevant bachelor diploma techniek kunnen worden toegelaten tot de master BME na het succesvol doorlopen van een pre-master programma. Hun deficiëntie wordt in het pre-master traject weggewerkt. Het gaat hierbij primair om academische verdieping. Meestal is ook verbreding gewenst met biomedische vakken. Dat komt aan de orde in het homologatie deel in het reguliere master programma. Hbo studenten worden beoordeeld op hun geschiktheid middels een intakegesprek en hun eerder behaalde studieresultaten. Gemikt wordt op de groep met bovengemiddelde resultaten in het hbo. Met geschikt geachte hbo studenten zal een pre-master vakkenpakket worden afgesproken dat aansluit bij de beoogde master specialisatie en bij de gevolgde hbo opleiding. Hbo’ers die een omvangrijker pre-master traject nodig hebben dan 30 EC zullen niet worden toegelaten.

8.

Buitenlandse studenten zullen pas geworven en toegelaten worden nadat ervaring opgedaan met het Engelstalige BME masterprogramma. Dat is uiterlijk in 2006 het geval.

9.

Namens de examencommissie (EXC-BMT) beslist een toelatingscommissie over de toelating en inpassing van de zij-instromers en over de inhoud van pre-master vakkenpakketten voor hbo’ers.
Leden van de toelatingscommissie zijn de opleidingsdirecteur, de studieadviseur en een ander lid van de examencommissie, deskundig op het gebied van de opleiding van de betreffende kandidaat.

CURRICULUM

10.

De specialisaties (tracks genaamd) worden ingevuld met verplichte en keuze vakken/projecten en een eindopdracht (master-thesisproject). Afhankelijk van de vooropleiding wordt daarbinnen een stage of homologatie programma gerealiseerd.

11.

Een homologatieprogramma vult ontbrekende kennis in de vooropleiding van zij-instromers aan. Meestal zal het gaan om instromers met een technische bachelor die verbreding behoeven op het biomedische gebied.

12.

Het studierooster kent in principe onderstaand stramien, maar de programmering van studieonderdelen in de tijd zal hiervan meestal afwijken:

Blok 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

(EC) 15 15 15 15 15 15 15 15

Doorstroom K S V K K O O O

Zij-instroom H S V K K O O O

HBO in K H V K K O O O

H = homologatie programma

V = verplicht vak

K = technisch, biomedisch of BMT keuzevak, zie aanvullende regels

O = eindopdracht

S = stage in de gezondheidszorg of biomedisch bedrijf

13.

Voor doorstromers (in bezit van een BSc BMT) worden de 45 EC keuze vakken als volgt ingevuld:

·

Minimaal 15 EC BME keuzevakken (track specifiek)

·

Minimaal 10 EC Biomedische keuzevakken

14.

De stage (15 EC) in het eerste jaar is bedoeld om studenten externe (bijvoorkeur buitenlandse) biomedische praktijkervaring te laten opdoen. HBO-instromers doen soms geen stage.

15.

Per mastertrack zijn er 15 EC verplichte curriculum delen. Die worden in het eerste jaar verroosterd.

REGELS

16.

De keuzevakken worden gekozen in overeenstemming met de houder van de gekozen masterleerstoel. Het keuzepakket behoeft goedkeuring van de opleidingsdirecteur.

17.

Doorstromers vanuit de BSc opleiding BMT en zij-instromers vanuit de technische BSc-opleidingen van de UT mogen voordat zij hun BSc diploma gehaald hebben een beperkt aantal vakken uit de MSc-opleiding BME volgen. Dit is een bestaand recht van een UT student. Zo nodig doen zij hiertoe een verzoek bij de EXC BMT.

18.

Studenten mogen pas beginnen met een masterstage of masteropdracht als ze in het bezit zijn van een bachelordiploma.

19.

Studenten kunnen hun afsluitende openbare voordracht van hun MSc eindopdracht houden als ze, op de opdracht na, voldoen aan alle eisen voor slagen voor het master diploma. De uitreiking van het diploma vindt dan aansluitend plaats.

20.

Studenten dienen zich binnen de daarvoor aangegeven termijnen bij BOZ / TNW in te schrijven voor het volgen van een MSc BME vak.

Pre-master en homologatie programma voor HBO’ers met een technische opleiding

21.

In het algemeen zal het premaster pakket voor hbo-er met een technische opleiding 30 EC aan vakken omvatten. Daarvan zijn 15 EC gericht op wiskunde vakken: calculus en lineaire systemen. Daarnaast moet een aantal trackspecifieke vakken gevolgd worden. Hierbij gaat het meestal om 15 EC aan keuzevakken uit het BMT bachelor opleiding, die geadviseerd worden door de examencommissie.

Voorbeelden van zulke vakken zijn voor de biomechanische richting zijn

·

statica & dynamica

·

fysische transport verschijnselen

·

mechanica van technische en biologische materialen

voor de biomedische signaal & systeem richting gaat het bijvoorbeeld om de vakken

·

signalen en transformaties

·

biomedische signalen en systemen

·

bio-elektriciteit

Voor de biofysische richting kan wellicht gedacht worden aan de vakken

·

Molecuul spectroscopie

·

Optics and microscopy

·

Biomedical Sensors.

Voor de biomaterialen- en weefseltechnologie richting gelden weer andere vakken.

·

Inleiding Polymeerchemie en Biomaterialen

·

Organische Chemie

·

Molecuulspectroscopie

Veel hbo’ers hebben al een uitgebreide stage in hun opleiding gevolgd. Daarom zal er veelal geen stage in hun master pakket worden opgenomen. De ruimte die hierdoor beschikbaar komt zal gebruikt worden voor andere vakken.

22.

Een Homologatie pakket van 15 EC aan biomedische vakken zal vaak worden opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vakken:

·

Anatomie en fysiologie van het bewegen.

·

Bouw en werking van cellen.

·

Zorg technologie.

Diversen

Stralingsbescherming

Met de Radboud Universiteit Nijmegen zijn afspraken gemaakt over het verzorgen van een 5 EC vak dat BME studenten opleidt tot het landelijke diploma Stralingsdeskundige niveau 3. Dit vak is opgenomen als Radiation Expertise in het derde kwartiel.

Klinisch Fysicus

Prof. Dr. A. van Leeuwen beschikt over de meest recente eisen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) om er voor zorgen dat een master BME voldoet aan de instroomeisen van de post-doctorale opleiding Klinisch Fysicus. Overweeg je die opleiding na je master BME, dan is het verstandig om met hem contact op te nemen inzake de invulling van je mastervakkenpakket. Voor de Human Function Technology studenten zijn de volgende vakken verplicht willen zij in aanmerking komen voor toelating tot een
(postdoctoraal)opleidingsplaats tot klinisch fysicus:

·

Lineaire Algebra (152120)

·

Molcuulspectroscopie voor BMT(136013)

·

Biomedical Optics (144030 Steenbergen)

·

Nuclear & Solid State Physics (274013 Harkema)

·

Physics of Bubbles(357201)

·

Exp Course in Biophysics (354206 Kooyman)

·

Mathematical Methods(150600)

·

Part. Diff. Equations I (115115 Bokhove/Gerrits)

·

Radiation Expertise (274006 KUN)

·

Medical Acoustics (354207 N. de Jong)

·

Optics & advanced microscopy (354205 Otto/Subramaniam)

·

Respiratory System (115474 De Jongh)

·

Part. Diff. Equations II (115116 v.d. Vegt/Bokhove)

·

Wiskundig modelleren (150527 Vellekoop)

·

Advanced Physics of Fluids

Klinisch Chemicus

Overweeg je de opleiding Klinisch Chemicus na je master neem dan contact op met prof. Dr. I. Vermes over de invulling van je mastervakkenpakket.

Technische Bedrijfskunde

Met de opleiding Industrial Engineering & Management is afgesproken dat studenten met een BMT/BSc diploma met de oriëntatie Zorgtechnologie zonder meer kunnen overstappen naar de IE&M MSC-track Health Care Technology & Management.

Interactie Training Gezondheidszorg ( 274003)

Aan een beperkt aantal master studenten wordt de mogelijkheid geboden om in groepsverband te werken aan sociale- en communicatie vaardigheden die relevant zijn voor de toekomstige beroepspraktijk. In groepen van 6 studenten wordt in twee meerdaagse bijeenkomsten (inclusief weekeinden) getraind onder leiding van twee trainers. Daarnaast is er een terugkom bijeenkomst voorzien om persoonlijke opdrachten te evalueren.

Geïnteresseerde studenten dienen zich bij BMT secretariaat (tel: 3150) aan te melden voor de training in het eerste semester of tweede semester. De exacte data zijn nog niet bepaald.

BME MSc-track A: Molecular, Cellular & Tissue Engineering

The track MCT focuses on the science and technology of molecular, cellular and tissue engineering and their interactions with materials.

Compulsory courses, 1st year (15 EC)

·

Tissue engineering (274004 5EC) Van Blitterswijk

·

Biophysical Technology (354201 5EC) Subramaniam / Otto

·

Biomaterials (135520 5EC) Feijen

·

Master assignment (275099 45 EC)

·

Traineeship (274099 15 EC)

A1 Biophysical engineering electives

Students who will join the BME-core research group Biophysical Engineering (prof Subramaniam / Van Leeuwen) will have the following typical elective courses:

Biomedical Engineering Courses (>= 15 EC)

·

Biomedical Optics (144030 Steenbergen)

·

Bionanotechnology.(354203 Bennink / Kanger)

·

Experimental Course in Biophysics (354206 Kooyman)

·

Biochip Diagnostics (354202 Schasfoort)

·

Biotechnolgy (132015 Engbersen)

·

Medical Acoustics (354207 N de Jong)

·

Technology of support of human function (121131 Veltink)

·

Advanced Biomaterials (135521 Feijen/Engbers/Poot)

·

Design of biomedical products (115070 Verkerke)

·

Non- Invasive diagnostics (354204 Van Leeuwen)

·

Home Care Technology (121141 Kleissen)

Biomedical Courses (>= 10 EC)

·

Advanced Cell Biology Theory (135043 Jan de Boer 5 EC)

·

Medical Statistics & Epidemiology (153130 Albers)

·

Radiation Expertise (274006 KUN)

·

Head and Neck (121149 Marani)

Engineering courses

·

Optics & Advanced Microscopy (354205 Otto/Subramaniam)

·

Experimental methods in fluid mechanics (147020 Versluis)

·

Physics of bubbles (357201 Versluis)

·

Advanced Physical fluid dynamics (147017 de Bruin)

Special courses

·

International Study Tour (274088)

·

Selected Topics in BME (274001)

·

Safety & Quality Assurance (274007)

·

Interactie Training Gezondheidszorg(274003)

A2 Biomaterials & Tissue engineering electives

The students that join the BME-core research group Biomaterials & Tissue Engineering (Feijen / Kruijer./ Van Blitterswijk) have as typical elective courses:

Biomedical Engineering (>= 15 EC)

·

Advanced Biomaterials (135521 Feijen / Engbers / Poot)

·

Biochip Diagnostics Systems (354202 Schasfoort)

·

Bio-ceramics (133521 Winnubst)

·

Biomedical Membrane Applications (131028 Stamatialis)

·

Bio Nano Technology (354203 Bennink / Kanger)

·

Controlled Drug Delivery (135036 Engbersen)

·

Biotechnology (132015 Engbersen)

·

Technology of support of human function (1211131 Veltink)

·

Biomechanics (115039 Koopman)

·

Neurotechnology ( 121113 Rutten)

·

Design of biomedical products (115070 Verkerke)

·

Non- Invasive diagnostics (354204 Van Leeuwen)

·

Medical Acoustics (354207 N de Jong)

·

Home Care Technology (121141 Kleissen)

Biomedical courses (>= 10 EC)

·

Advanced Cell Biology (135043 Jan de Boer 5EC)

·

Medical Statistics & Epidemiology (153130 Albers)

·

Radiation Expertise (274006 KUN)

·

Head and Neck (121149 Marani)

Engineering courses

·

Organic chemistry of polymers (135515 Feijen, Vancso)

·

Colloids & Interfaces (131021 Wessling / Lammertink)

·

Polymer Technology (135040 Gaymans)

·

Organic Materials Laboratory (135014 Hempenius)

·

Membrane Technology Laboratory (131026 Stamatialis)

·

Optics & advanced microscopy (354205 Otto/Subramaniam)

Special courses

·

International Study Tour (274088)

·

Selected Topics in BME (274001)

·

Safety & Quality Assurance (274007)

·

Interactie Training Gezondheidszorg(274003)

BME MSc-track B: Human Function Technology

The track HFT focuses on the technology used for diagnoses, therapy, care and rehabilitation of humans.

Compulsory courses, (minimum 15 EC)

·

Support of human functions (121131 5EC) EWI, Veltink

·

Design of biomedical products (115070 5EC) CTW, Koopman, Verkerke

·

Non- invasive diagnostics(354204 5EC) TNW, Van Leeuwen

·

Home Care Technology (121141 5EC) TNW, Kleissen

·

Master assignment(275099 45 EC)

·

Traineeship(274099 15EC)

B1 Biomechanical Engineering electives

Students joining the BME-core research group Biomechanical Engineering (dr. ir. Koopman) have the following typical elective courses

Biomedical Engineering courses (>=15 EC)

·

Human Movement Control (115047 Van der Helm / Van de Kooij)

·

Biomechatronics (12116 Veltink / Koopman)

·

Biomechanics (115039 De Jongh / Koopman)

·

Biophysical Technology (354201 Subramaniam / Otto)

·

Biomaterials (135520 Dijkstra)

·

Neurotechnology ( 121113 Rutten)

·

Bio Nano Technology (354203 Bennink / Kanger)

·

Biomedical Signal Acquisition (121072 Olthuis)

·

Tissue Engineering (274004 Van Blitterswijk)

·

Home Care technology (121147 Kleissen)

·

Biomedical optics (144030 Steenbergen)

Biomedical Courses (>= 10 EC)

·

• Respiratory System (115474 De Jongh)

·

The Pelvis (121149 Marani)

·

Radiation Expertise (274006 KUN)

·

Medical Statistics & Epidemilogy (153130 Albers)

·

Technology Assessment in Rehabilitation (121148 IJzerman)

Engineering courses

Computational solid mechanics (112773 Bogaard)

·

Advanced Dynamics (115774 v.d. Hoogt)

·

Stijfheid en sterkte 3 (115711 Bogaard)

·

Numerical methods in mechanical engineering (115771 Bogaard)

·

Design, production and materials (112172 Remco Akkerman)

·

Graphics and virtual reality (211037 Zwiers)

Special courses

·

International Study Tour (274088)

·

Selected Topics in BME (274001)

·

Safety & Quality Assurance (274007)

·

C.S. Biomedische Werktuigbouw (115046 Koopman)

·

Interactie Training Gezondheidszorg(274003)

B2 Biosignals & systems engineering electives

Students joining the BME-core research group Biosignals & Systems (Veltink / Rutten) have the following typical elective courses

Biomedical Engineering courses (>=15 EC)

·

Human Movement Control (115047 Van der Helm / Van de Kooij)

·

Biomechatronics (12116 Veltink / Koopman)

·

Biomechanics (115039 De Jongh / Koopman)

·

Biophysical Technology (354201 Subramaniam / Otto)

·

Biomaterials (135520 Dijkstra)

·

Neurotechnology ( 121113 Rutten)

·

Bio Nano Technology (354203 Bennink / Kanger)

·

Biomedical Signal Acquisition (121072 Olthuis)

·

Tissue Engineering (274004 Van Blitterswijk)

·

Home Care technology (121147 Kleissen)

·

Biomedical optics (144030 Steenbergen)

Biomedical Courses (>= 10 EC)

·

Respiratory System (115474 De Jongh)

·

Head and Neck (121149 Marani

·

Radiation Expertise (274006 KUN)

·

Medical Statistics & Epidemilogy (153130 Albers)

·

Technology Assessment in Rehabilitation (121148 IJzerman)

Engineering courses

·

Computational solid mechanics (112773 Bogaard)

·

Advanced Dynamics (115774 v.d. Hoogt)

·

Stijfheid en sterkte 3 (115711 Bogaard)

·

Numerical methods in mechanical engineering (115771 Bogaard)

·

Design, production and materials (112172 Remco Akkerman)

·

Graphics and virtual reality (211037 Zwiers)

·

Analog & Digital Control Systems (121044 Van Amerongen)

·

TimeSeries Analysisand S.I. (157109 Meinsma)

·

Mathematical Systems Theory (156056 Meinsma)

·

Robust Control (156067 Zwart)

Special courses

·

International Study Tour (274088)

·

Selected Topics in BME (274001)

·

Safety & Quality Assurance (274007)

·

Interactie Training Gezondheidszorg(274003)

B3 Biosignals & systems engineering /

Health Care Technology electives

Students joining the BME-core researchgroup Biosignals & Systems (Veltink / Kleissen / IJzerman) have the following typical elective courses

Biomedical Engineering courses (>=15 EC)

·

Biomedical Signal Acquisition (121072 Olthuis)

·

Non invasive diagnostics (354204 Van Leeuwen)

·

Mobile E Health Applications (263100 Van Halteren)

·

Optimization of Health Care Processes (411201 Van Harten)

·

E-Health Strategies (236050 Spil)

·

Human Movement Control (115047 Van der Helm / Van de Kooij)

·

Biomechatronics (12116 Veltink / Koopman)

·

Biomechanics (115039 De Jongh / Koopman)

·

Biophysical Technology (354201 Subramaniam / Otto)

·

Biomaterials (135520 Dijkstra)

·

Bio Nano Technology (354203 Bennink / Kanger)

·

Tissue Engineering (274004 Van Blitterswijk)

Biomedical Courses (>= 10 EC)

·

Health Care Processes (411204 Van Rossum)

·

Int. Health Strategy & Hospital of the future (411204 Van Harten)

·

Respiratory System (115474 De Jongh)

·

Head and Neck (121149 Marani)

·

Radiation Expertise (274006 KUN)

·

Technology Assessment in Rehabilitation (121148 Ijzerman)

Engineering courses

·

Business Process Engineering (264002 Niehof)

·

Speech & Language Proccessing (216631 Op den Akker)

·

Telematicasystemen en toepassingen (261000 Haverkort)

·

ICT & Organisatie (240440 de vries)

·

User Support (247047 Steehouder)

·

Communicatie met patiënten (240111 boer/Taal)

·

Implementation of IT in organisations (234010 Muntslag/Katsma)

·

Innovatiemanagement(234020 de Weerd/Looise)

·

Logistiek Management(412101 v.d.Wegen)

·

Mobile & Wireless networking (262001 Heijink)

·

Graphics and Virtual Reality (211037 Zwiers)

·

Human-computer interaction (234020 van Dijk/ Koppelman)

Special courses

·

International Study Tour (274088)

·

Selected Topics in BME (274001)

·

Safety & Quality Assurance (274007)

·

Interactie Training Gezondheidszorg(274003)

B4 Biophysical Engineering electives

Students joining the BME-core researchgroup Biophysics (Subramaniam / Van Leeuwen) have the following typical elective courses

Biomedical Engineering courses (>=15 EC)

·

Exp Course in Biophysics (354206 Kooyman)

·

Medical Acoustics (354207 N. de Jong)

·

Biophysical Technology (354201 Subramaniam / Otto)

·

Biomaterials (135520 Dijkstra)

·

Neurotechnology ( 121113 Rutten)

·

Bio Nano Technology (354203 Bennink / Kanger)

·

Biomecal Signal Acquisition (121072 Olthuis)

·

Tissue Engineering (274004 Van Blitterswijk)

·

Home Care technology (121147 Kleissen)

·

Biomedical optics (144030 Steenbergen)

·

Biochip Diagnostics Systems (354202 Schasfoort

Biomedical Courses (>= 10 EC)

·

Respiratory System (115474 De Jongh)

·

Head and Neck (121149 Marani)

·

Radiation Expertise (274006 KUN)

·

Technology Assessment in Rehabilitation (121148 IJzerman)

Engineering courses

·

Optics & advanced microscopy (354205 Otto/Subramaniam)

·

Analog & Digital Control Systems (121044 Van Amerongen)

·

Wiskundig modelleren (150527 Vellekoop)

·

Nuclear & Solid State Physics (274013 Harkema)

·

Part. Diff. Equations I (115115 Bokhove/Gerrits)

·

Part. Diff. Equations II (115116 v.d. Vegt/Bokhove)

·

Statistical Techniques (153135 Poortema)

Special courses

·

International Study Tour (274088)

·

Selected Topics in BME (274001)

·

Safety & Quality Assurance (274007)

·

Interactie Training Gezondheidszorg(274003)