Opleidingscommissie

Voor de bacheloropleiding BIT wordt (conform WHW 9.18) één opleidingscommissie ingesteld. De leden worden door de decaan benoemd. De helft van het totale aantal leden bestaat uit studenten van de betreffende opleidingen. In de commissie zitten in ieder geval twee docentleden en twee studenten vanuit de bacheloropleiding.

De taken van de opleidingscommissie zijn:

·

advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling (conform WHW 7.13)

·

jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling

·

het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het bestuur van de opleiding (WHW 9.17 lid 1) en de decaan over alle aangelegenheden aangaande het betreffende onderwijs

Voor het studiejaar 2015 / 2016 zijn de volgende leden benoemd:

Docentleden

·

prof. dr. Jos van Hillegersberg, voorzitter

·

dr. ir. Marten van Sinderen

·

prof. dr. Roel Wieringa

·

Vacature

Studentleden

·

Remco van der Veen

·

Leon de Vries

·

Christian Versloot

·

David Lamers

Adviseur

·

Josje van het Padje, adviseur Inter-Actief

Opleidingsdirecteur

·

dr. Luís Ferreira Pires

Onderwijscoördinatoren

·

Céline Heijnen, MSc (bachelor BIT)

·

Marloes van Grinsven, MSc. (master BIT)

Secretaris

·

Claudia van Dijken

Notulist

·

Paul Verhoeven