Bodemsamenstelling beïnvloedt rivierwaterstand bij hoogwater

Bij het voorspellen van rivierwaterstanden is de ruwheid van de rivierbodem een belangrijke bron van onzekerheid. Deze bodemruwheid wordt bepaald door de samenstelling van de bodem, en de afmetingen van bodemoneffenheden –‘duinen’- die over de rivierbodem lopen. Astrid Blom heeft een model ontwikkeld dat voor het eerst de verticale samenstelling van de rivierbodem adequaat beschrijft, wat handvatten biedt voor een betere modellering van de bodemruwheid en dus rivierwaterstanden tijdens een hoogwater. Zij promoveert op 6 maart aan de faculteit Construerende Technische Wetenschappen.

In een dichtbevolkt en laaggelegen land als Nederland wordt het steeds belangrijker om rivierwaterstanden tijdens hoogwater betrouwbaar te kunnen voorspellen. Dit is van groot belang, bijvoorbeeld voor het beoordelen van de noodzaak tot de inzet van retentiegebieden, of het opstellen van evacuatieplannen in geval van een dreigende overstroming. Een ruwe bodem zorgt ervoor dat water minder snel wordt afgevoerd naar de zee, met hogere waterstanden tot gevolg. Een bodem bedekt door grof zand of grind is ruwer dan een bodem met fijn zand, en hogere duinen bieden de stroming meer weerstand dan lagere. Bovendien beïnvloeden ruwheid, bodemsamenstelling en duinvorming elkaar ook nog eens onderling.

Proeven in zandgoot

Blom heeft een nieuw model ontwikkeld dat de samenstelling van de bodem beter voorspelt, waarbij rekening wordt gehouden met de variatie in duinafmetingen en ook met de variatie van de bodemsamenstelling over de diepte. Blom heeft een aantal proeven uitgevoerd in de vijftig meter lange Zandgoot van WL | Delft Hydraulics om grip te krijgen op de fysische processen, en om data te verkrijgen voor de kalibratie van haar model.

Contactpersoon: ir. Wiebe van der Veen, tel (053) 4894244, e-mail w.r.vanderveen@utwente.nl