Psychologische Functieleer en Cognitieve Ergonomie:
Een Siamese tweeling?

PD Dr. ing. Willem B. Verwey

Mijnheer de Rector Magnificus,

Dames en heren,

EEN CLASSIC

Wellicht bent U bekend met morsecode. Morsecode werd en wordt in de scheepvaart en in het leger gebruikt om teksten te verzenden door ze te coderen als series van korte en lange piepjes. Een kort piepje heet een punt en een langer durend piepje heet een streep. De puntjes en streepjes worden geproduceerd door een telegrafist die een seinsleutel gedurende kortere of langere tijd indrukt (Figuur 1). Een bepaalde combinatie van punten en streepjes geeft een letter aan, bijvoorbeeld de letter ‘s’ bestaat uit drie punten, de letter ‘o’ bestaat uit drie streepjes, en de letter ‘a’ bestaat uit punt-streep. De bekendste morsecode uitdrukking is SOS. Dat staat voor Save Our Souls, en is in morsecode heel simpel: drie punten, drie streepjes, en wederom drie punten.

Figuur 1           Seinsleutel

            Hoe lang duren een punt en een streep nu precies? Wel, dat is relatief. De duur van een streepje is driemaal zo lang als die van een punt. De duur van de pauze tussen streepjes en punten is afhankelijk van zijn betekenis: Tussen de punten en streepjes die tot dezelfde letter behoren is de tijdsduur korter dan tussen punten en streepjes die letters en woorden scheiden (Tabel 1).

Tabel 1            Overzicht van de relatieve duur van streepjes en punten in morsecode.

element

relatieve tijdsduur

  punt

1

  streep

3

pauzes

 

  tussen punten/streepjes binnen een letter

1

  tussen punten/streepjes tussen letters

3

  tussen punten/streepjes tussen woorden

6

            Professor William Bryan en Mr. Noble Harter rapporteerden een onderzoek naar de vaardigheid om morsecode te zenden en te ontvangen. Hiertoe leerden zestig ervaren telegrafisten eerst de zin “ship 364 wagons via Erie quick” uit hun hoofd (Tabel 2). Daarna moesten zij die zin telegraferen. De gebruikte zin was gekozen omdat er verschillende lastige constructies in voorkomen. Bijvoorbeeld “ship” bestaat uit 3 punten, h uit 4 punten, en i uit 5 punten, en “Erie” kan met een kleine speling in de intervallen snel met andere woorden verward worden.

Tabel 2            De testzin die Bryan en Harter voor hun onderzoek gebruikten (1897).

morsecode

woord

... .... .. .--. 

ship

...-- -.... ....-

364

.-- .- --. --- -. ...

wagons

...- .. .- 

via

. .-. .. .

Erie

--.- ..- .. -.-. -.-

quick

            De meting van de vaardigheid van de telegrafisten gebeurde door de seinsleutel op een zgn. memory drum aan te sluiten. De memory drum bestaat uit een snel draaiende trommel waarop een groef gekrast wordt met een pen die door het elektrische signaal van de seinsleutel bewogen wordt. De onderzoekers rapporteren dat de trommel zo snel draaide dat 47 mm overeenkomt met 1 s. Dit geeft bij een meetnauwkeurigheid van een halve mm de mogelijkheid op 10 milliseconden nauwkeurig te meten. Hogere nauwkeurigheden zijn uiteraard haalbaar door de trommel sneller te laten draaien. Uiteindelijk werden vanwege de omvang van de analyses de resultaten van slechts 12 telegrafisten door Bryan en Harter onderzocht. Wellicht vraagt U zich nu af waarom deze onderzoekers geen computer gebruikten. Wel, dat zult U niet verbazen als U hoort dat deze studie in 1897 gerapporteerd werd. De reden dat ik deze studie hier behandel is dat hij nog steeds geciteerd wordt. Het is een classic geworden.

            De eigenlijke onderzoeksvraag van Bryan en Harter betrof de mate waarin telegrafisten zich houden aan de relatieve intervallen zoals aangegeven in Tabel 1. Zij onderzochten dit door de duur van elk interval te berekenen relatief ten opzichte van de gemiddelde duur van het kortste interval, de punt. De resultaten laten bijvoorbeeld zien dat de verhouding tussen de punt en het streepje varieerde tussen 1,95 voor de 21-jarige mr. C.G. Malotte, en 4,66 voor de 22-jarige mr. A.B. Guthrie, terwijl die verhouding idealiter 3 is (Tabel 1). Ook de andere relatieve intervalverhoudingen bleken aanzienlijk te verschillen.

            Aardig is trouwens dat Bryan en Harter in hun studie gewag maken van de writer’s cramp die kan optreden bij telegrafisten en die hen tot arbeidsongeschiktheid kan dwingen, tenzij zij er in slagen om het telegraferen met de andere hand te leren. Dat de andere hand bij dit soort taken niet zonder meer gebruikt kan worden heb ik overigens in een binnenkort te verschijnen publicatie laten zien (Verwey & Wright, in druk). De writer’s cramp waar Bryan en Harter over spreken noemen we tegenwoordig repetitive strain injury oftewel RSI. Dat probleem werd dus in 1897 ook al onderkend.

            Waarom wordt nu juist dit experiment nog regelmatig geciteerd? Hebben we sinds 1897 niets nieuws meer bedacht? Is alle onderzoek slechts een “re-search” naar bestaande kennis? De gerapporteerde individuele verschillen zijn eigenlijk helemaal niet zo interessant. En het is leuk om te lezen dat men in die dagen al nauwkeuriger dan 10 milliseconden kon meten. Maar nee, de verwijzingen naar dit experiment hebben te maken met de conclusie van Bryan en Harter dat het zenden en ontvangen van morsecode een hiërarchische taak is: Niet alleen worden de piepjes door een ervaren telegrafist als één geheel, één letter, waargenomen, maar dergelijke letters blijken gezamenlijk ook weer als een eenheid, een woord, waarneembaar. Net zoals we bij het lezen niet meer al spellende de klanken van de letters tot een woord hoeven te combineren, beschrijven Bryan en Harter dat de geoefende telegrafist de woorden als geheel leert herkennen zonder op de letters of op de piepjes te letten. En hoewel zij dat toen niet aantoonden, zijn er inmiddels vele aanwijzingen dat ook het zenden bestaat uit het uitvoeren van korte stukjes voorgeprogrammeerde bewegingspatronen. Sinds mijn promotieonderzoek gebruik ik voor de representatie in het geheugen van zo’n bewegingspatroon de naam motor chunk (Verwey, 1994, 1999). De uitvoeringssnelheid van de punten en streepjes is immers veel te groot om afzonderlijke beslissingen toe te laten over de individuele bewegingen van de vinger.

            De morse-code taak wordt nog steeds voor onderzoek gebruikt. Vorig najaar heb ik enige tijd doorgebracht bij professor David Wright van de Texas A&M University. Hij gebruikt de morsecode taak om te onderzoeken hoe mensen bewegingssequenties voorbereiden (Immink & Wright, 2001). Morsecode mag dan als communicatiemiddel niet belangrijk meer zijn, deze taak kan ons wel helpen duidelijkheid te krijgen over de processen die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van bewegingssequenties. En dit onderzoek naar bewegingssequenties is nog steeds van belang. Ja, in feite weten we in de experimentele psychologie veel meer over zaken als waarneming en geheugen, dan over motoriek. Als je de meeste huidige psychologie tekstboeken leest zou je haast concluderen dat de mens een waarnemer en denker is, maar geen ondernemend wezen is (Figuur 2). En dat kunnen we aan deze “ondernemende universiteit” natuurlijk niet gebruiken.

Figuur 2           Het psychonomisch mensbeeld (Le Penseur van Rodin, 1882)

Psychology leaves an organism stranded in thought,

unable to engage in action”(E.R. Guthrie, 1935)

PSYCHOLOGISCHE FUNCTIELEER

De term functieleer is in de 19e eeuw bedacht door de Duitser Carl Stumpf (1848-1936; Figuur 3). Stumpf was leermeester van mensen als Wertheimer, Koffka, en Köhler, die zoals U wellicht weet, grondleggers waren van de Gestaltpsychologie. Stumpf ging uit van de op Aristotelis gebaseerde filosofie waarin de activiteit van het bewustzijn centraal staat. Zo gaat het bij het zien van kleur om de Akt van het waarnemen én het herinneren. Hoe nemen we waar, en wat zijn de mechanismen die ons die gewaarwording geven? Het gaat hierbij niet om wat we voelen, maar om de wijze waarop het bewustzijn met deze objecten omgaat. Stumpf gebruikt het Akt begrip om een orde-scheppende kracht aan te duiden. Hierin was hij overigens zijn tijd ver vooruit als we bedenken dat ons brein tegenwoordig als een chaotisch systeem gezien wordt, waarvan de activiteitenpatronen convergeren naar een beperkt aantal stabiele toestanden. Later verving Stumpf het Akt begrip door de naam functie en creëerde daarmee de naam functieleer voor het onderzoek naar de orde scheppende kracht van het bewustzijn.

Figuur 3           Carl Stumpf (1848 – 1936)

            Tegenwoordig wordt de naam functieleer gebruikt om aan te duiden “het onderzoek dat zich bezig houdt met de informatieverwerkingsprocessen die verantwoordelijk zijn voor de functies waarnemen, motoriek, leren, beslissen, denken, geëmotioneerd raken, spreken, en schrijven, die zich in tal van situaties, bij kind en volwassene, individueel en sociaal, in normale en gestoorde vorm voordoen”. Dit kunnen we lezen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie (www.psychonomie.nl). Veel mensen vinden psychologische functieleer zo’n boeiend vak omdat het ons op een tamelijk exacte manier vertelt wie en wat we zijn. Wat bewustzijn is, en wat kennis en vaardigheden zijn en hoe die in ons brein gerepresenteerd zijn. Overigens wordt ook de naam psychonomie regelmatig gebruikt als synoniem voor psychologische functieleer. Ik zal vandaag beide termen door elkaar gebruiken.

            De psychologische functieleer ontwikkelde zich in het bijzonder tijdens en na de 2e Wereldoorlog toen er, in navolging van het pionierswerk van Bryan en Harter, vragen kwamen naar de grenzen van het menselijk functioneren: Hoe lang kan iemand naar een radarscherm kijken? Waarom maken piloten van sommige vliegtuigtypen meer fouten dan van andere? De in die tijd overheersende vormen van psychologie, het behaviorisme en de Gestaltpsychologie konden hierop geen antwoord geven. Het onderzoek maakte hierbij gebruik van een goed controleerbare omgeving, het laboratorium, om fenomenen vast te leggen en theorieën te ontwikkelen en toetsen over de processen die van belang zijn bij die praktische vragen. In die tijd waren psychonomie en cognitieve ergonomie zonder meer één discipline.

            Het psychonomisch onderzoek werd, en wordt nog steeds, gekenmerkt door stimulus-respons taken: Proefpersonen krijgen een signaal, een stimulus, aangeboden en reageren daarop met een respons die hen van tevoren opgedragen is. De reactietijd wordt een aantal malen bij meerdere proefpersonen gemeten, we veranderen iets, bijvoorbeeld of er met de rechter of de linker wijsvinger op een stimulus aan de rechterzijde van het scherm geregeerd moet worden, en we meten nogmaals de reactietijd. Het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel we met deze simpele methode te weten kunnen komen over de wijze waarop informatie verwerkt wordt. Let wel, het gaat bij deze methode niet om de reactietijd zelf. De gemeten milliseconden zijn slechts het instrument dat ons laat zien hoe we informatie verwerken.

            Zoals U waarschijnlijk bekend is, beslaat mijn leeropdracht een onderzoeksgebied dat tegenwoordig veelal gezien wordt als twee aangrenzende gebieden, het fundamentelere psychologische functieleer en de meer toegepaste cognitieve ergonomie. En hoewel het onderscheid tussen fundamenteel en ergonomisch onderzoek vaak gemaakt wordt, wil ik hier, in navolging van collega’s als Sanders (1998), Wertheim (1998), en Johnson (2003), nog maar eens duidelijk maken dat psychologische functieleer en de cognitieve ergonomie niet twee verschillende vakken zijn. Mijn opleider, de hooggeleerde Sanders, heeft in dit verband altijd gepleit voor het concept van back-to-back research. Toepassing en theorie liggen zo dicht tegen elkaar aan dat ze als een Siamese tweeling vergroeid zijn. Toegepast onderzoek dwingt de onderzoeker tot het nadenken over de wijze waarop mensen informatie verwerken, genereert zo fundamentele vraagstellingen, en stuurt bestaande fundamentele onderzoekslijnen aan en bij. Fundamenteel onderzoek daarentegen levert de onderzoekshypotheses voor de cognitieve ergonomie en geeft regels voor de uitvoering van toegepast onderzoek.

            Dames en heren, laat het duidelijk zijn dat innovatief psychonomisch onderzoek een grondige kennis van theoretisch én toegepast onderzoek vereist. Juist voor toegepast onderzoek ligt het gevaar op de loer dat er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van theoretische kennis en er maar wat gemeten wordt. Want dat ziet er ook wel wetenschappelijk uit. Zoals die ingenieur die wel 30 verschillende dingen gemeten had toen zijn proefpersonen autoreden, maar na het experiment geen idee had hoe hij die vele megabytes moest analyseren en interpreteren. Hij had immers geen theorie, geen hypotheses over wat hij dacht te vinden.

"It is the theory which decides what we can find."

Albert Einstein

ONGEDULD!

Voor mij geeft de Bryan en Harter studie aan waarom het gaat in de psychonomie. Het gaat niet om morsecode. Het gaat erom dat we ontdekken wat de wetmatigheden, de invarianten, zijn die ons gedrag bepalen. Deze wetmatigheden leren ons hoe mensen informatie verwerken. En als experimenteel psycholoog leggen we onze metingen vast in modellen en theorieën zoals de idee dat we bewegingssequenties op een hiërarchische wijze sturen.

            Leuk, maar wat levert ons dat nu concreet op zal menigeen zeggen? Wat betekent al dit gedoe met milliseconden nu voor de economische ontwikkeling van ons land? Hoe levert ons dat nu vooruitgang op? Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Welnu, deze psychologische modellen leiden er toe dat we de beperkingen en mogelijkheden van het menselijk functioneren kennen. En dat we weten hoe mensen het beste bepaalde taken kunnen leren en dus hoe een training er uit moet zien; neen, ook een trainer of leerkracht heeft dat niet systematisch onderzocht. Dankzij onze theorieën en modellen zijn we in staat te voorspellen hoe we een training in elkaar moeten zetten, en hoe een apparaat ontworpen dient te worden om zo te voorkomen dat mensen fouten en ongevallen maken. En het is dan natuurlijk cruciaal dat de apparaten en trainingen die zo ontworpen zijn, ook daadwerkelijk op hun bruikbaarheid getoetst worden. Dat ontbreekt er bij het ontwerpen van moderne systemen nogal eens aan, vaak vanwege geldgebrek. Maar weet U wat veel meer geld kost dan dergelijk onderzoek uit te voeren? Bestaande systemen en trainingen wijzigen na een fataal ongeval. Dat is pas duur zoals we onlangs voorgerekend kregen in een special issue van Applied Ergonomics (zie bv. Stanton & Baber, 2003).

            Er is echter één probleem met dit onderzoek dat ik U niet wil onthouden. Voor velen, waaronder zelfs vele toegepaste wetenschappers, blijkt de afstand tussen fundamenteel onderzoek en toepassing groot, te groot. Toegepaste onderzoekers denken dan, ach je kunt toch niet alles bijhouden. En beleidsmakers en geldschieters zijn ongeduldig. Return on investment, en earning capacity zijn de buzz woorden van deze tijd. Hoe verdienen we de investeringen in onderwijs en wetenschap zo snel mogelijk terug? Vlug, want niet toepaste kennis kost geld. ONGEDULD! Kennis, en zeker theoretische kennis, lijkt in onze wereld veelal onnodige ballast. Politici vinden universiteiten en onderzoeksinstituten nogal eens geldverslindende organisaties want ze zien niet direct wanneer er iets voor terugkomt. Zij moeten immers scoren gedurende hun termijn. Na twintig jaar bezuinigen staat de helft van de Nederlandse universiteiten dan ook in het rood, en begint het contrast van ons zuinige landje met de meeste ons omringende landen wel heel groot te worden. Gelukkig gloort er nu een sprankje hoop. De overheid begint, onder druk van de slechte economie, te praten over het belang van de kenniseconomie. Als land moeten we onze inkomsten dus uit kennisontwikkeling halen. In Europees verband is afgesproken dat de nationale uitgaven aan Research and Development naar 3% van het bruto nationaal product moeten stijgen, waarvan, let wel dames en heren uit de industrie, 2% uit de private sector. Verder pleit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap er in haar tweede ontwerp van het wetenschapsbudget voor om, naast nanotechnologie en genomics, ICT tot nationale prioriteit in het onderzoeksbeleid te verheffen. Maar ondanks deze gunstige tekenen blijft de legitimering van onderzoek natuurlijk een economische: Want gauw wordt er bij gezegd dat het zogenaamd nieuwe beleid vanaf 2010 rond de 40.000 nieuwe banen per jaar moet gaan opleveren. Trouwens, de gedachte dat wetenschappers een prestatiebeloning moeten krijgen is misschien leuk om luie wetenschappers aan de gang te krijgen, maar innovatie kun je dan helemaal wel vergeten. Als ik afgerekend wordt op mijn publicaties ga ik alleen nog maar studies uitvoeren waarvan de kans op mislukking klein is. En dat zijn niet de innovatieve studies.

            Prachtig vind ik het pleidooi voor meer nutteloosheid van professor van den Beukel in zijn afscheidsrede aan de Technische Universiteit van Delft in 1997. Enthousiast doet hij verslag van de wijze waarop Andrew Wiles de 300 jaar oude stelling van de wiskundige Fermat bewees, namelijk dat Xn +Yn = Zn (Figuur 4). Wiles was uiteindelijk 9 jaar bezig aan het bewijs van een wiskundige stelling die geen directe toepassing kent, en geen geld oplevert. Deed Wiles dit thuis in de avonduren omdat hij overdag geld moest verdienen? Nee hoor. Wiles werkte aan de prestigieuze Princeton University en krijgt daar alle ruimte voor dit onderzoek. Het klinkt als een heroïsch verhaal: Hoe de wetenschapper door een onbreekbare wil hindernissen overwint en zijn doel bereikt. In feit was het natuurlijk negen jaar zwoegen op een hoog-specialistisch probleem dat wellicht helemaal niet opgelost kon worden. Maar Wiles kreeg wel de gelegenheid! En dat in een land waar de termen utility en marketing uitgevonden zijn. Bij ons staan de beleidsnota´s vol over praktisch nut en earning capacity. Of zoals ik het recentelijk in een beleidsplan van de UT geformuleerd zag: “Onderzoeksgroepen zullen beoordeeld worden op hun vermogen om hun kennis om te zetten in economisch waarde”. Nou, Wiles kreeg de gelegenheid om 9 jaar aan volstrekt nieuwe kennis te besteden! Kennis om kennis. L’ art pour l’art. En Nederlanders maar zeggen dat we de V.S. als voorbeeld moeten nemen. Inderdaad, doen. Maar dan ook echt! In het huidige Nederlandse klimaat had Wiles het wel kunnen vergeten, dan was hij wegbezuinigd. Bijna triomfantelijk eindigt van den Beukel met de constatering dat zijn materiaalkundig onderzoek eigenlijk nog nooit iets bruikbaars heeft opgeleverd. Blijkbaar had hij zelf nog niet zo te klagen.

Figuur 4           Andrew Wiles

TOEPASSINGEN VAN FUNCTIELEER

Goed, nu ik dat van mijn hart heb, wil ik U toch vertellen over de toepassingen van modellen uit de psychologische functieleer in de cognitieve ergonomie. De soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Niet alleen moeten we af en toe ons aanpassen aan de omstandigheden en geld verdienen, toepassen van kennis kan wel degelijk ook een intellectuele uitdaging zijn. Kan ook leuk en nuttig zijn. Zolang we maar niet toepassen omdat dat geld opbrengt, omdat we anders wegbezuinigd worden.

            Van de zomer viel mij op een gegeven moment op dat ik bij het motorrijden nooit mijn richtingaanwijzer vergeet af te zetten na een afslag. Dit gaat bij een motor namelijk niet automatisch en vergt een aparte handeling. Maar ik vergeet tot grote ergernis van mijn vrouw wel af en toe de pen uit mijn overhemd te halen als ik het in de was doe. Waarom vergeet ik het ene wel en het andere niet? En waarom liet, zoals de Los Angelos Times van 18 augustus j.l. ons liet weten, die professor van het University College Irvine in de V.S. afgelopen zomer zijn 10 maanden oude zoontje achter in de auto in de felle zon, zodat deze overleed aan oververhitting? Sterker nog, waarom gebeurt dit in de V.S. jaarlijks met zo’n dertig kinderen? En waarom blijken artsen zoveel medische fouten te maken dat er momenteel jaarlijks zo’n 3000 doden vallen in Nederland? Dat is nota bene nog meer dan de 1100 doden die jaarlijks in Nederland in het verkeer vallen en waar tot voor kort de politiek wel een issue van maakte!

            Als door een verstandig ontwerp van apparaten en trainingen deze getallen met slechts 10 procent dalen hebben we al veel gewonnen, dan hebben we honderden mensenlevens gewonnen. En misschien wel honderden miljoen euro´s zoals ons door Stanton en Baber (2003) in Applied Ergonomics werd voorgerekend. Het blijkt dat alleen al de invoering van het derde remlicht in de V.S. jaarlijks $900 miljoen oplevert! Gewoon omdat er minder aanrijdingen zijn. En ik geef toe, dan is die toepassing van kennis inderdaad heel nuttig. Kortom, toepassing van onze functieleer kennis is wel degelijk belangrijk, alleen we kunnen nu eenmaal van tevoren niet inschatten of de resultaten nuttig zijn of niet. En dat is zakenmensen en beleidsmensen soms moeilijk aan het verstand te brengen. Maar al te vaak is de conclusie bij een ongeval door een menselijke fout: “Stom, maar ja iedereen maakt wel eens een foutje”. Alsof je het iemand kunt verwijten dat hij valt bij het fietsen als hij gedwongen wordt met gekruiste armen te sturen! We zullen duidelijk moeten maken dat we wel degelijk iets aan die fouten kunnen doen, en dat we daarom fundamentele, toepasbare, én toegepaste kennis moeten ontwikkelen. En we moeten psychonomen, ergonomen, en industrieel ontwerpers trainen om in multi-disciplinaire teams te werken. We moeten die mensen een technische basis meegeven en hen leren apparaten fool-proof te maken. En dat laatste kan juist aan deze universiteit waar technici, industrieel ontwerpers, en sinds kort ook technisch geneeskundigen worden opgeleid. Want zij ontwerpen de apparaten waarmee fouten gemaakt worden.

Laat ik er heel duidelijk over zijn: aangezien we van tevoren niet kunnen inschatten of onze resultaten nuttig zijn of niet, kan wetenschap niet doelgericht zijn, en moet er fundamenteel onderzoek zijn dat niet doelgericht is. Dat fundamentele onderzoek levert ons de kennis om ergonomische problemen op innovatieve wijze aan te pakken. Dat kunnen we niet indien we voor ieder nieuw probleem maar weer een ander experimentje starten, dat is geen wetenschap. We moeten op grond van onze fundamentele kennis algemene regels afleiden en die toepassen bij het ontwerpen, en daarmee generieke ideeën ontwikkelen die bruikbaar zijn voor nieuwe problemen. Collega Wertheim verwoordde dat in zijn oratie aan de Universiteit van Utrecht in 1998 heel goed. Als we de kleur moeten bepalen van klaar-over jasjes, zo vroeg hij zich af, gaan we dan de opvallendheid van jasjes met tientallen verschillende kleuren testen? En als we de opvallendheid van advertenties willen testen, gaan we dan wederom de opvallendheid van 10 willekeurige advertenties onderzoeken? Of ontwikkelen en gebruiken we een theorie over opvallendheid? Een theorie die ook geldt voor de opvallendheid van vlaggetjes op kinderfietsjes, verkeersborden, enzovoorts. Dat, dames en heren, is nu precies het belang van de psychologische functieleer voor de cognitieve ergonomie! En dat betekent ook dat goed cognitief ergonomisch onderzoek alleen maar mogelijk is als je goed thuis bent in de functieleer, niet omdat je ooit een tekstboek in je studie gelezen hebt, maar omdat je de benodigde theorieën kent en die kennis zelf mede ontwikkeld hebt.

Het moge duidelijk zijn dat deze visie ook consequenties heeft voor onze PR. Wij ontwikkelen belangrijke kennis en we moeten dat ook laten weten. En we moeten dit onze studenten meegeven. Een cursus psychologische functieleer dient te verwijzen naar toepassingen. Een cursus cognitieve ergonomie dient te verwijzen naar psychologische theorieën en kan, nee mag, niet uitgaan van menselijke informatieverwerking als een black box met een onbeperkte informatieverwerkingscapaciteit. Mag niet uitgaan van een mens die perfect informatie verwerkt en taken uitvoert. Toen de psycholoog Daniel Kahneman dit op overtuigende wijze liet zien voor het economische keuzegedrag van mensen, kreeg hij er vorig jaar zelfs de Nobelprijs voor economie voor.

The major problem is that our brain can absorb only 50 bits per second. Technology won't change that” (Solomon Buchbaum)

HANDS-FREE TELEFONEREN IN DE AUTO

Ik wil U nu een paar voorbeelden geven van de toepassingen van psychonomische theorieën bij praktische problemen. In 1983 publiceerde de Deen Jens Rasmussen een model van menselijk gedrag dat verwant is aan het hiërarchische model van onze professor Bryan en mr. Harter. Rasmussen laat zien dat binnenkomende informatie via verschillende wegen tot een respons kan leiden. Dat kan via een korte snelle weg. U komt de bocht om en ziet opeens een obstakel op de weg. U staat meteen op de rem en achteraf beseft U pas wat er gebeurde. Dit is wat Rasmussen skill-based behavior noemt. Echter, het kan ook zijn dat de juiste reactie afhangt van bepaalde regels: er komt een auto van rechts, stopt U? Nou dat hangt er bijvoorbeeld van af of U op een voorrangsweg rijdt. Dit noemde Rasmussen rule-based behavior. Tenslotte zijn er situaties die U niet kent, bijvoorbeeld U rijdt in Engeland een rotonde tegemoet. Wat doet U? Om te beginnen dient U het normale gedrag om rechts de rotonde op te rijden te onderdrukken. Vervolgens moet U nadenken hoe het in Engeland ook al weer moet. Links de rotonde op? Ah, de beste oplossing is Uw voorligger te volgen. Zo’n redenering noemt Rasmussen knowledge-based behavior omdat bestaande, veelal verbale kennis, expliciet vertaald moet worden in gedrag. En dat kost mentale inspanning.

[Rasmussen's Typical Levels of Performance Omega]

Figure 4           Vereenvoudigde weergave van de drie sturingsniveaus’s van geoefende operators (Rasmussen, 1983).

Met dit model kunnen we al een beetje begrijpen waarom ik bijvoorbeeld wel de richtingaanwijzer van de motor steeds uit zet (dat is nl. skill-based gedrag waarbij een bepaalde combinatie van externe signalen automatisch de juiste beweging triggert), terwijl ik de pen in mijn overhemd laat zitten als ik het in de was gooi (meestal heb ik geen pen in mijn overhemd en het controleren van mijn borstzak automatiseert dus niet).

Uitgaande van het Rasmussen model kan de toegepaste onderzoeker ook bedenken wat voor soort taken U tijdens het autorijden kunt uitvoeren. Telefoneren met een hands-free set? Zoals ik in een recent verschenen studie liet zien kunnen mensen tijdens het autorijden best wel telefoneren … totdat ze op een kruispunt komen of er iets onverwachts gebeurt (Verwey, 2001a,b). De theorie geeft dat ook aan. Dan moeten de regels van het rule-based behaviour in het geheugen geactiveerd worden. En dat wordt verstoord als U nu net in onderhandeling bent met één van Uw belangrijke klanten. Tja, en je wilt tijdens zo’n belangrijk telefoongesprek ook niet zeggen dat hij even zijn mond moet houden omdat je een kruispunt nadert, want in tegenstelling tot een passagier ziet hij dat niet. En zelfs op een doorgaande weg zie je mensen nogal eens slingeren en langzaam rijden omdat ze hands-free (!) aan het telefoneren zijn. Een aardige indicator voor het gevaar dat op kan treden als automobilisten complexe mentale taken uitvoeren, is wel dat de technicus in het experiment waarin we proefpersonen tijdens het rijden andere taken lieten uitvoeren, me later vertelde dat hij een paar keer van schrik zijn voeten tegen de voorstoel zette om de verwachte klap op te vangen. Gelukkig hadden we als experimentator een ervaren rij-instructeur die steeds adequaat ingreep. Maar het moge duidelijk zijn, telefoneren tijdens het autorijden is niet veilig, ook niet met een hands-free set. En bij deze ergonomische studie geeft de theorie aan in welke verkeerssituatie we problemen kunnen verwachten, namelijk in situaties die mentaal belastend zijn.

PINNEN

Een andere toepassing van psychonomische kennis is bij het intoetsen van Uw Personal Identification Number oftewel Uw pincode. In eerste instantie onthield U de getallen van Uw pincode, bv. 2362. Zo stond dat op dat verzegelde envelopje dat U ooit ontving. U herhaalde die code toen een aantal malen in gedachten. Dat hielp U om de vier getallen later weer te herinneren, nietwaar? Toen U deze code een aantal malen gebruikt had, merkte U dat U eigenlijk steeds een bepaald ruimtelijk patroon intikte, een soort driehoekje in het geval van 2362. Tenslotte, toen U voldoende gepind had, ontstond er een motorisch patroon waarbij U wellicht zelfs meerdere vingers gebruikt. Uiteindelijk kan het zelfs zo zijn dat U het nummer niet meer weet, maar U kunt als U het toetsenbord ziet, nog steeds de juiste pincode intikken omdat het bewegingspatroon op meerdere wijzen, d.w.z. redundant, opgeslagen is in Uw geheugen. In mijn eigen fundamentele onderzoek heb ik inderdaad ondersteuning gevonden voor de gedachte dat U Uw pinnummer onthoudt in diverse codes, op diverse manieren. Eerst alleen als een getal, later komt daar een ruimtelijk patroon bij, en tenslotte ook nog een motorische code die aangeeft wanneer welke vingers of spieren gebruikt worden.

U begrijpt dat de kracht van zo’n redundant systeem de flexibiliteit is. U mag de nummers van Uw pincode best vergeten, als U het maar kunt intikken als dat nodig is. En U kunt nog steeds de pincode intikken als U door een hersenbloeding Uw kennis van getallen kwijtraakt, of de mogelijkheid ruimtelijke patronen te gebruiken. Tenslotte vond ik nog aanwijzingen wat er gebeurt als U zich concentreert om zo’n bewegingssequentie zo snel mogelijk uit te voeren. Dan schakelt U alle systemen parallel en ontstaat een race welke systeem, het numerieke, het ruimtelijke, of het motorische, het eerst elke vingerbeweging op gang brengt (Verwey, 2003). Vanwege de variantie in de output van elk systeem helpt dat parallel schakelen zelfs als één van de systemen duidelijk langzamer is, zolang de verdelingen van hun verwerkingtijden maar overlappen. Dit verschijnsel wordt statistische facilitatie genoemd. Kortom, de theorie vertelt ons hoe we bewegingspatronen uitvoeren en welke problemen we kunnen verwachten als een ander toetsenbord wordt gebruikt, of als iemand een bloeding in een bepaald deel van de hersenen krijgt.

Deze theorie doet ook voorspellingen. Namelijk dat als U thuis gaat bankieren en opeens het numerieke toetsenbord van Uw computer gebruikt, U de pincode niet goed meer in kunt tikken. Daar zitten de toetsen namelijk op een andere plaats dan op de Nederlandse betaalautomaat (Figuur 5), en zijn Uw ruimtelijke en motorische geheugencodes nutteloos. Dan moet U gaan bedenken wat het nummer ook al weer was, of gebruikt U per abuis misschien wel het motorische patroon dat bij zo’n toetsenbord juist een foute PIN-code geeft. Voor dergelijke voorspellingen is helemaal geen experiment noodzakelijk. Daar hebben we de theorie voor.

       

Figuur 5           Verschillende toetsenbordindelingen.

GEHEUGENVERLIES

Enkele jaren geleden zag ik een intrigerende documentaire over een Engelse dirigent en organist (Figuur 6). Na een hersenbloeding was hij zijn lange termijn geheugen kwijt geraakt. Hij herkende zijn echtgenote niet meer en wist niet meer dat hij een muziekinstrument kon bespelen. Maar toen hij na enige aandringen maar wat begon te rommelen op een orgel, begon hij opeens een fuga van Bach te spelen! Blijkbaar was dat deel van zijn lange termijn geheugen dat hij gebruikte om een bekend stuk te spelen niet aangetast. In de neuropsychologische literatuur worden meer van dergelijke casussen behandeld. Wederom legt de theorie uit wat hier gebeurde. Vaardigheden zijn redundant, in verschillende hersengebieden, en de daarmee corresponderende vormen van geheugen  opgeslagen. Je kunt dus je kennis van gebeurtenissen kwijtraken terwijl de vaardigheden op motorisch niveau behouden blijven, of omgekeerd.

Figuur 6           Een organist.

HANDLEIDINGEN

Een andere praktische consequentie van deze zogenoemde multiple coding theorie is dat het suggereert hoe handleidingen voor apparaten geschreven dienen te worden, het vakgebied van collega Steehouder. Handleidingen zijn veelal verbaal. Dat wil zeggen dat stap na stap beschreven wordt. Maar als gebruiker moet je voortdurend zoeken naar de toetsen en symbolen die beschreven zijn. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de wijze waarop we volgens de handleiding van een combi-magnetron de hetelucht optie moeten inschakelen. Deze instructie is zinloos als U niet weet wat de “Hetelucht-toets”, het “Indikatieveld”, de “regelknop”, en de “Start-toets” zijn. U moet dus naar die knoppen gaan zoeken, maar veelal is niet duidelijk waar die beschreven staan, want wie leest nu de handleiding vanaf het begin? Waarom werkt deze handleiding veel minder goed dan de mondelinge uitleg door een ervaren collega? Wel, ervaren gebruikers weten waar die toetsen zijn omdat zij bij de opdracht “hete lucht inschakelen”, meteen de volgorde van bewegingen kunnen uitvoeren, en weten waar de knoppen zitten, hoe elke toets eruit ziet, en soms ook wat het bijbehorende symbool is. En ze doen het voor, zodat U de benodigde kennis op de juiste wijze voorgeschoteld krijgt. Waarom zou je dan in de handleiding ook niet werken met plaatjes die met kleuren en pijlen de benodigde handelingen toont? En heeft U wel eens een trainer gehad die bij het sporten de oefening uitlegde door te vertellen dat de eerste speler naar het rode pionnetje moet lopen, de bal meevoerend, terwijl de tweede speler hem bij het groene pionnetje moet onderscheppen, en zo mogelijk de bal naar de derde speler bij de gele pion moet pass-en? De uitdrukking is niet voor niets “A picture can be worth more than a thousands words”. We hebben instructie nodig in een vorm die we niet zelf nog een keer moeten vertalen.

Figuur 7           Voorbeeldinstructie uit een handleiding van een combi magnetron.

TRAININGSSIMULATOREN

De vraag naar de bruikbaarheid van simulatoren voor training is een vraag die de laatste tien tot vijftien jaar aan betekenis gewonnen heeft omdat de technische mogelijkheden stijgen terwijl de kosten van simulatoren lager worden. Bij het Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund was ik samen met Sascha Sommer en Stefan Rothermel betrokken bij het onlangs afgesloten Trainer onderzoeksproject dat door de EU gefinancierd werd. Dit project werd uitgevoerd door een consortium van 14 leden waaronder het onderzoekscentrum van Fiat, een bouwer van rijsimulatoren, de Europese vereniging van rij-examinatoren, en het Belgische verkeersveiligheidsinstituut. De vraag voor dit multidisciplinaire onderzoeksproject was of, en in hoeverre, een rijsimulator ontwikkeld kon worden ter ondersteuning van de rijopleiding. De aanleiding was feitelijk de beste die je kunt bedenken: er was namelijk een economische behoefte. Simulatoren worden goedkoper terwijl instructietijd juist duurder wordt. Dat soort onderzoek hoef je niet te verdedigen. Maar ja, wat kun je mensen nu precies leren in een simulator? Hoe voorkom je dat een dergelijke training misschien zelfs averechts gaat werken? In dit project hebben we vooral onderzocht in hoeverre de training in een eenvoudige rijsimulator, training in een echte auto kan vervangen (Figuur 8). Dat blijkt te kunnen, maar alleen tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment moet de leerling in een echte auto gaan rijden om te voorkomen dat de overstap naar de echte taak juist weer moeilijker wordt vanwege automatismen die alleen in de simulator gebruikt kunnen worden.

        

Figuur 8           Eenvoudige (“cost-effective”) rijsimulatoren ontwikkeld in het EU Trainer project.

De vraag in hoeverre training in simulatoren mogelijk is wordt belangrijker naarmate we technisch meer mogelijkheden hebben. U heeft misschien wel eens gehoord van virtual reality (VR) en virtual environments (VE). De eenvoudigste vorm hiervan betreft de computerspelletjes die U op een computerscherm ziet waarbij u door een kunstmatige wereld vliegt of rijdt. Meer geavanceerde versies bevatten een zogenaamd helmet-mounted display (HMD) welke de bewegingen van Uw hoofd detecteert. Als U Uw hoofd draait wordt het beeld op de schermpjes voor Uw ogen aangepast en lijkt U rond te kijken in een, inderdaad, virtuele, niet-bestaande wereld (Figuur 9). De ultieme vorm van Virtual Reality vindt U in science fiction films en boeken. In de televisieserie Startrek is er sprake van het holodeck. De characters betreden een ruimte waar objecten in de lucht geprojecteerd worden. Door slimme toepassingen van krachtvelden voelt U die objecten zelfs. Nee, het kan nog mooier. In de film the Matrx wordt een plug in het achterhoofd geschoven. Beelden, geluiden, en bewegingsgewaarwordingen stromen rechtstreeks Uw hersenen in. In de film eXistenZ blijkt de illusie zo sterk te zijn dat de hoofdpersonen niet meer weten of ze uit een spel teruggekeerd zijn naar de werkelijkheid, of naar een simulatie van de werkelijkheid. De film eindigt met een twijfelende hoofdpersoon. Heb ik nu mijn partner gedood, of was het een gelijkend character in de simulatie?

En hoe ongelooflijk dit nu nog klinkt, er wordt o.a. aan deze universiteit al aardige voortgang geboekt bij het maken van aansluitingen op zenuwcellen in de hersenen. Een paar weken geleden rapporteerden onderzoekers van de Duke University in North Carolina dat apen in staat waren een robotarm te besturen via een aantal elektroden dat geïmplanteerd was in de fronto-parietale delen van hun hersenen, puur door hun gedachten. Blinden die weer zien, doven die weer horen, en verlamden die weer iets kunnen bewegen. Voor de training van vaardigheden zou dit uiteindelijk kunnen betekenen dat we allerlei cognitieve en motorische vaardigheden kunnen leren door rechtstreeks aan de computer gekoppeld te worden, zonder een spier te bewegen.

Figuur 9           Astronaut Michael Foale traint een ruimtewandeling in Virtual Reality met een helmet mounted display.

Enfin, deze voorbeelden zijn bedoeld U te overtuigen van het belang van fundamentele kennis voor de cognitieve ergonomie. En dit sluit volledig aan bij de conclusie die momenteel in de media verspreid wordt dat we niet zozeer onvoldoende wetenschappelijke kennis hebben, maar dat we de fundamentele kennis beter moeten leren toepassen. Graag had ik U nog wat verteld over mijn eigen plannen voor toegepast onderzoek. Helaas, aan een “ondernemende universiteit” moet je je ideeën verkopen, niet weggeven. Komt U vooral langs als U nieuwsgierig bent, en we dienen het voorstel samen in.

THEORIE

Nu we toch bezig zijn met toekomstige ontwikkelingen, wil ik tenslotte met U een blik in de toekomst van het theoriegeoriënteerde functieleeronderzoek werpen. Door de toenemende integratie tussen psychologie, hersenonderzoek, en computersimulaties is een gebied aan het ontstaan dat aangeduid wordt met cognitieve neurowetenschappen. Eén der grondleggers van de hedendaagse functieleer, Donald Broadbent, stelde in 1992, kort voor zijn dood, al “computationele modellering en neurowetenschappen zijn essentiële bondgenoten voor de psychologische functieleer”.

Computational modelling and neuroscience contributions are essential allies of experimental psychology.”

 (Donald Broadbent, 1992)

DE SERIELE REACTIETIJD TAAK

Ik wil U met deze ontwikkeling kennis laten maken aan de hand van de zogenaamde seriële reactietijdtaak. Voor de proefpersoon is deze taak feitelijk vrij simpel. In de meest gebruikelijke vorm worden er vier vierkantjes op een scherm getoond, terwijl de proefpersoon de linker- en rechter wijs- en middelvinger op vier toetsen legt (Figuur 10). Iedere keer als één van de vierkantjes oplicht, moet de bijbehorende toets ingedrukt worden. Tweehonderd milliseconden hierna licht het volgende vierkantje op en wordt de volgende toets ingedrukt. Zonder dat de proefpersoon hierover geïnformeerd wordt, is er een vaste volgorde waarin de vierkantjes oplichten. Zo kan voortdurend ingedrukt worden 1324231342, waarbij het getal de positie vanaf de linkerkant aangeeft.

Figuur 10         De seriële reactietijd taak: drukken op een toets als het corresponderende vierkantje oplicht.

De resultaten van deze taak, die rond 1987 bedacht werd door Mary Joe Nissen en Peter Bullemer van de University of Minnesota, laten zien dat proefpersonen steeds sneller worden bij de uitvoering van deze sequentie, maar in snelheid weer terugvallen als de volgorde van de oplichtende vierhoeken veranderd wordt. Kortom, ze leren de sequentie. Echter, het blijkt ook steeds weer dat een deel van de proefpersonen niet in staat is te vertellen hoe de sequentie er uit ziet. Sterker nog, ze hebben desgevraagd geen idee dat er überhaupt een volgorde is en waarom het slechter gaat als de volgorde stiekem wordt gewijzigd. Deze kennis, die Rasmussen skill-based zou noemen, heet tegenwoordig impliciete kennis. Impliciete kennis ontlast ons bewustzijn bij het uitvoeren van bekende taken. Zoals de jazz muzikant die automatisch binnen een bepaald akkoord kan improviseren zonder daarvoor aan de individuele noten te hoeven denken, terwijl de beginner dat noodgedwongen wel moet doen, zoals ik zelf helaas heb moeten ondervinden. Hier ziet U hoe het bewustzijnsbegrip na heel veel jaren verbanning weer voorzichtig in het onderzoek terugkomt.

Sinds die eerste studie is deze seriële reactietijdtaak bij vele verschillende experimenten gebruikt. Door functieleer psychologen die reactietijden en fouten gemeten hebben, maar ook door hersenonderzoekers die wilden weten of de activiteit in de hersenen veranderde tijdens het leren. Dit doen ze onder meer door te kijken naar beelden, scans, die door functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) en Positron Emission Tomography (PET) systemen van de hersenen van de proefpersonen worden gemaakt. Door informatie over de toename in bloeddoorstroming in bepaalde hersengebieden geven deze scans aan waar hersenactiviteit nu precies plaats vindt wanneer de persoon een bepaalde taak uitvoert. Hoe zien zulke resultaten er nu uit? Wel, stelt U zich voor dat U Uw hersenen door een eiersnijder haalt en in plakjes snijdt (Figuur 11). Vervolgens kijken we naar de toename in bloedstroming in dit soort plakjes. Dat is dan een maat voor de informatieverwerkingsactiviteit in dat gebiedje.

Figuur 11.        Een plakje hersenen.

            Zo liet Grafton samen met zijn collega’s (2002) rechtshandige proefpersonen de seriële reactietijdtaak uitvoeren terwijl de activiteit in de hersenen gemeten werd. De resultaten ziet U in Figuur 12. Deze figuur geeft de activiteit in verschillende hersenplakjes weer zoals die door een computer uit een 3D beeld van de gescande hersens afgeleid is. Verandering van activiteit gedurende de training werd gevonden door de activiteitspatronen aan het begin en aan het einde van de training van elkaar af te trekken. Deze verschillen worden in de figuur weergegeven als een wit gebied. Welnu, in het onderhavige experiment lieten de scans zien dat de activiteit gedurende de training toenam in de zogenaamde linker supplementary motor area, de frontaal cortex, en de linker primary motor cortex (Figuur 12A), terwijl die in de kleine hersenen juist afnam (Figuur 12B).

Figuur 12         Veranderingen in activiteit gedurende oefening met de seriële RT taak. De witte vlekken geven de toename (links) en afname aan (rechts) (Grafton c.s., 2002).

            Dit soort plaatjes is zeer indrukwekkend. Maar op zich zelf zeggen ze natuurlijk niets over de wijze waarop informatie verwerkt wordt. De psychologische functieleer levert hierbij modellen over de informatieverwerkingsmechanismen die voor deze activiteitsveranderingen vermoedelijk verantwoordelijk zijn. En tenslotte kunnen we onze theorieën toetsen door de veronderstelde processen na te bootsen op een computer en kijken of dat dezelfde resultaten geeft als die we bij menselijk gedrag meten. Deze ontwikkeling begint inmiddels te leiden tot een uiterste sterk en enerverend onderzoeksgebied dat begint een vinger te krijgen achter één van de laatste grootste mysteries, menselijke intelligentie en menselijk gedrag.

En het mooiste wat we kunnen ervaren is het mysterie.

Het is de bron van alle echte wetenschap en kunst.”

(Albert Einstein)

            Eerder dit jaar publiceerde professor Steve Keele van de University of Oregon, met onder meer mijn directe collega bij het Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund, professor Herbert Heuer een theorie over de manier waarop we de eerder genoemde seriële reactietijdtaak leren en wat de verschillende hersenstructuren daarbij nu precies doen. Kortweg komt de theorie er op neer dat we in onze hersenen twee leermechanismen hebben die gelijktijdig werken. Eén wordt het dorsale systeem genoemd. Dit systeem ligt aan de bovenkant van de hersenen en leert de volgorde binnen afzonderlijke dimensies, bv. de volgorde van kleuren of de volgorde van posities waar een stimulus wordt aangeboden. Van deze vorm van leren zijn we ons niet bewust, totdat we wellicht op ons eigen gedrag gaan letten. Het andere systeem is het ventrale systeem dat lager en meer aan de zijkanten ligt. Dit systeem leert vooral als aan bepaalde zintuiglijke waarnemingen aandacht geschonken wordt. Maar dat systeem kan dan ook de volgorde leren van seriële regelmatigheden over verschillende dimensies en maakt ons bewust van dergelijke regelmatigheden. Dit systeem kan bijvoorbeeld leren dat na een groene flits links op een scherm en een hoge toon, een rode flits rechts op het scherm verwacht kan worden. Of dat we moeten remmen als onze zintuigen aangeven dat we autorijden én het verkeerslicht op rood springt. Dit lijkt dus de wijze te zijn waarop het eerder genoemde skill-based behaviour werkt.

            Deze theorie sluit aan op de gedachte dat bij de menselijke hersenen een laag aangebracht is, de neocortex, die gebruik maakt van de evolutionair oudere lagen die we bij diersoorten ook aantreffen. Die neocortex geeft ons bewustzijn en flexibiliteit, terwijl de evolutionair oudere lagen ons vaardigheid en snelheid geven (zie bv. Vroon, 1989). Een dergelijk onderverdeling vinden we ook terug in mijn eigen dual processor model voor het aanleren van discrete bewegingssequenties (Verwey, 2001c). Geheel in lijn met de ontwikkeling van de cognitieve neurowetenschappen probeer ik momenteel met een groepje collega’s uit de V.S. en Engeland, waaronder professor Dan Bullock en Brad Rhodes van de afdeling Cognitive Neural Systems van Boston University, mijn model in te passen in hun simulatie van een neurale netwerkarchitectuur. Er ontstaat dus een rekenmodel dat bij de uitvoering van bewegingssequenties hetzelfde gedrag laat zien als mensen, met een beetje geluk net zo als mensen “denkt”, en dat ook nauw aansluit bij de architectuur van onze hersenen. Kortom, door het multidisciplinaire onderzoek naar onze mentale mogelijkheden vanuit de functieleer, de computationele modellering, en het hersenonderzoek ontstaat er een enorme verdieping van onze kennis over het menselijke gedrag en de menselijke hersenen. Dát, dames en heren, is de toekomst van de theoretisch georiënteerde psychonomie.

            Maar laten we meteen maar in alle bescheidenheid vaststellen dat we nog maar aan het allereerste begin staan van dit complexe en fascinerende onderzoeksterrein. En het is nog maar de vraag of we ooit in staat zullen zijn onze eigen brein volledig te doorgronden. Brad Rhodes klaagde al dat hij soms niet begreep wat zijn simulatie precies aan het doen was. Misschien ontwikkelen we ooit nog eens een neuraal model van onze hersenen dat op een computer kan draaien en dat net zo slim is als een mens, maar dat door geen mens meer doorgrond kan worden.

If the brain were so simple we could understand it,
we would be so simple we couldn't” (
Lyall Watson)

CONCLUSIE

Ik wil nu gaan afsluiten met de conclusie dat cognitieve ergonomie en de psychonomie van oorsprong vergroeide onderzoeksgebieden zijn en dat ook moeten blijven. Samen staan ze sterk en gaan ze een gouden toekomst tegemoet. Voor de cognitieve ergonomie is de toekomst veelbelovend omdat vanwege de toenemende technische mogelijkheden in onze maatschappij, de nadruk steeds meer op mentale, op geestelijke arbeid komt te liggen. De techniek kan steeds meer en moeten dus ontworpen worden voor een mens met beperkte mogelijkheden. En er is eveneens een gouden toekomst voor de psychonomie in haar rol als leverancier van basiskennis aan dit toegepaste onderzoek én aan het hersenonderzoek. Toch moeten wij ons als psychologen niet doodstaren op successen in toegepast onderzoek en hersenonderzoek, en moeten we rustig tussen deze aangrenzende gebieden door onze eigen koers blijven varen. Onze eigen methode blijven koesteren en verbeteren. De psychonomie en cognitieve ergonomie zijn met elkaar vervlochten en opgegroeid, als een Siamese tweeling. En zoals we recentelijk zagen, pogingen Siamese tweelingen te scheiden kunnen voor beide kinderen fataal zijn, of zijn op z’n minst invaliderend. Ik raad scheiding in het onderhavige geval ten sterkste af.

====================

===========

====

Mijnheer de Rector Magnificus, geachte toehoorders,

Deze rede geeft mij de gelegenheid een aantal mensen te bedanken. Dit is niet obligaat. Ik besef maar al te goed dat ik hier alleen maar kan staan dankzij ondersteuning van vele anderen.

            Ten eerste wil ik mijn dank betuigen aan de collega’s van de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente die mij op coöperatieve wijze in hun midden hebben opgenomen. In het bijzonder noem ik hier de decaan professor Lieteke van Vucht Thijsen en Pieter Groot die mij met vele gesprekken begeleiden op de moeizame weg van de afdeling ISM naar de afdeling Psychonomie en Performance Technologie (PPT).

            Gerne möchte ich auch die ehemalige Kollegen vom Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund danken. Mehr als fünf Jahre habe ich in Dortmund verbracht. Bei Projekt 7 habe ich die Möglichkeit bekommen, meine theoretische Forschung zu erweitern, und angewandte Forschung aufzubauen. Ich bedanke speziell Professor Herbert Heuer, mit wem ich viele wissenschaftliche und auch andere Gespräche geführt habe, Dr. Sascha Sommer der die EU Projekte almählig von mir übernommen, eigenständig ausgeführt und betreut hat, und Frau Petra Wallmeyer die mich fast täglich unterstützte und immer die Experimente und Analysen genau und präzise ausführte.

            Voormalige collega’s van TNO-Technische Menskunde, ik heb tien jaar met jullie samengewerkt. Ik heb me bij TNO altijd sterk gemaakt voor de combinatie fundamenteel en toegepast onderzoek. Ik heb toen niet gewonnen maar besef nu maar al te goed hoeveel ik toen geleerd heb. In dat verband wil ik zeker ook mijn toenmalig afdelingshoofd Hans Godthelp noemen. We waren het oneens over de rol van het fundamentele onderzoek. En toch kreeg ik de ruimte een fundamenteel georiënteerd proefschrift te schrijven. Nu ik hier sta heb ik toch een beetje gewonnen. Maar Technische Menskunde heeft ook gewonnen als we er in slagen in de toekomst een solide samenwerking op te bouwen.

            Hooggeleerde Sanders, beste Andries. Meer dan enig ander heb jij mijn loopbaan bepaald. Wij raakten op een verjaardag aan de praat over psychologische functieleer en cognitieve ergonomie. Op mijn opmerking dat ik na mijn opleiding Fijnmechanische Techniek aan de HTS in Hilversum iets anders wilde, was jouw reactie resoluut dat ik de zaterdag erna maar eens mee moest naar TNO in Soesterberg waar je destijds nog werkzaam was. En ik zou eigenlijk maar bij jou aan de RWTH in Aken moeten komen studeren. En zo ging het. Ik studeerde in Aken bij je, en kwam daarna bij TNO terecht van waaruit ik bij je aan de Vrije Universiteit promoveerde. Andries, ik heb veel van je geleerd, ook buiten het wetenschappelijk veld, en ik ben er trots op het vaandel over te nemen waarop zowel fundamentele functieleer en cognitieve ergonomie geschreven staan.

            En dan het thuisfront. Joke, je hebt mij altijd gestimuleerd. Zonder de steun van jou, Lourens-Jan en Leonie stond ik hier zeker niet. We hebben een weekendhuwelijk gekend, tijden van onzekerheid, en we zijn zelfs verhuisd naar de Achterhoek. Jij hebt altijd in mij geloofd, ook toen ik zelf twijfelde. Het mag gezegd worden. Wederom een PhT.

            En U die hier aanwezig bent, U dank ik tenslotte voor Uw aandacht.

            Ik heb gezegd.

Scientific discovery may not be better than sex,

 but the satisfaction lasts longer”(Stephen Hawking)

REFERENTIES

van den Beukel, A. (1997). Pleidooi voor meer nutteloosheid. Afscheidsrede als hoogleraar Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. 7 februari 1997. Baarn: ten Have.

Broadbent, D.E. (1992). A word before leaving. In D.E. Meyer & S. Kornblum (Eds.), Attention and Performance XIV, Synergies in Experimental Psychology, Artificial Intelligence, and Cognitive Neuroscience (pp. 863-879). Cambridge, MA: MIT Press.

Bryan, W.L., & Harter, N. (1897). Studies in the physiology and psychology of the telegraphic language. Psychological Review, 4, 27-53.

Grafton, S.T., Hazeltine, E., & Ivry, R.B. (2002). Motor sequence learning with the nondominant left hand. A PET functional imaging study. Experimental Brain Research, 146, 369-378.

Immink, M.A., & Wright, D.L. (2001). Motor programming during practice conditions high and low in contextual interference. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 27, 423-437.

Johnson, A. (2003). If common sense wasn’t reasonable it wouldn’t be common. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Toegepaste Verrichtingenleer en Ergonomie, Rijksuniversiteit Groningen, 25 februari 2003. Verschenen in De Psycholoog, 38, 234-238.

Keele, S.W., Ivry, R.B., Hazeltine, E., Mayr, U., & Heuer, H. (2003). The cognitive and neural architecture of sequence representations. Psychological Research, 110, 316-339.

Nissen, M.J., & Bullemer, P. (1987). Attentional requirements of learning: Evidence from performance measures. Cognitive Psychology, 19, 1-32.

Rasmussen, J. (1983). Skills, rules, and knowledge: Signals, signs, and symbols, and other distinctions in human performance models. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-13, 257-266.

Sanders, A.F. (1998). Tussen Scylla en Charybdis. Afscheidsrede als hoogleraar in de Psychologische Functieleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 11 september 1998.

Stanton, N.A. & Baber, C. (2003). On the cost-effectiveness of ergonomics. Editorial. Applied Ergonomics, 34, 407-411.

Verwey, W.B. (1994). Mechanisms of skill in sequential motor behavior. PhD thesis. Amsterdam, the Netherlands: Free University.

Verwey, W.B. (1999). Evidence for a multi-stage model of practice in a sequential movement task. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 25, 1693-1708.

Verwey, W.B. (2001a). Evaluating safety effects of traffic congestion information systems. In P.A. Hancock & P. Desmond (Eds.), Stress, workload and fatigue.(pp.409-425). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Verwey, W.B. (2001b). Behavioural effects of advanced transport telematics. Habilitations-these. Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Verwey, W.B. (2001c). Concatenating familiar movement sequences: The versatile cognitive processor. Acta Psychologica, 106, 69-95.

Verwey, W.B. (2003). Processing modes and parallel processors in producing familiar keying sequences. Psychological Research, 67, 106-122.

Verwey, W.B. & Wright, D. (in druk). Effector-independent and effector-dependent learning in the discrete sequence production task. Psychological Research.

Vroon, P. (1989). Tranen van de krokodil. Over de snelle evolutie van onze hersenen. Culemborg: Ambo.

Wertheim, A.H. (1998). De psycholoog als ergonoom: Klusjesman of wetenschapper? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Toegepaste Functieleer, in het bijzonder de Cognitieve Ergonomie. Universiteit Utrecht, 8 mei 1998.