Besluitvorming over lokaal ongewenste projecten kan beter

Of het nu gaat om spoorlijnen, autowegen, asielzoekerscentra of afvalinstallaties: vaak treedt grote weerstand op vanuit de lokale bevolking. Opeenvolgende regeringen hebben dit probleem willen verhelpen door de inspraakmogelijkheden te verkleinen. Volgens de Twentse promovendus Dave Huitema is dit niet slim en kan het anders en beter. Huitema ziet mogelijkheden om sommige elementen van formele procedures te verschuiven en bepleit een speciale en hoog participatieve benadering voor zeer controversiële projecten.

In het proefschrift ‘Hazardous decisions’ gaat Huitema in op de problematiek van de besluitvorming over installaties voor de verwerking van gevaarlijk afval. Dergelijke installaties zijn een goed voorbeeld van lokaal ongewenste grondbestemmingen waartegen weerstand van de lokale bevolking verwacht mag worden. De omgang met deze weerstand is een moeilijke zaak, waarbij de Nederlandse overheid aan de ene kant al jaren streeft naar het inperken van inspraakmogelijkheden en aan de andere kant naar informele overlegstructuren ofwel ‘ interactieve besluitvorming’. Nederland staat niet alleen in deze problematiek en daarom lag een internationale vergelijking voor de hand. Omdat de besluitvorming over dergelijke projecten in het Verenigd Koninkrijk (VK) vaak als aanzienlijk minder participatief en die in Canada als aanzienlijk meer participatief wordt afgeschilderd, boden deze twee landen mooi vergelijkingsmateriaal.

Besluitvormingsproces

Met een theoretisch kader dat vooral gericht is op de analyse van verschillende soorten argumentaties, bestudeerde Huitema allereerst de totstandkoming van de wettelijke procedures die de besluitvorming over afvalinstallaties structureren. Daarna werd hun daadwerkelijke toepassing in negen cases onderzocht. Belangrijke vraag was welke soort besluitvormingskwaliteit centraal wordt gesteld in het besluitvormingsproces en, daaraan verbonden, welke partijen cruciaal geacht worden. De soorten kwaliteit die werden onderscheiden zijn: technische, economische, sociale, juridische en politieke kwaliteit. Hieraan gekoppeld kunnen achtereenvolgens deskundigen, marktpartijen, lokale gemeenschappen, rechters en politici een centrale rol innemen in het besluitvormingsproces.

Uit Huitema’s analyse bleek dat er qua wetgeving op hoofdlijnen weinig verschillen waren tussen Nederland, Canada en het Verenigd Koninkrijk. In alledrie de landen geldt dat de technische en economische kwaliteit van het besluit centraal staan en dat marktpartijen en deskundigen de hoofdrol spelen. De verwerking van gevaarlijk afval is vooral een taak van het bedrijfsleven en de wettelijk voorgeschreven procedures moeten vooral de vraag beantwoorden of de voorgestelde installaties technisch van voldoende niveau zijn, tegen acceptabele kosten. En eveneens moeten in alledrie de landen politici besluiten accorderen en kunnen partijen die het er niet mee eens zijn naar de rechter stappen.

Cases

In de praktijk blijkt deze constellatie soms zwaar op de proef gesteld te worden. In de Canadese cases werd de bevolking op sommige lokaties gewelddadig en nam de druk op politici gigantische proporties aan. Omdat de spanningen te hoog opliepen werd een alternatieve manier van besluitvormen bedacht die de sociale kwaliteit (acceptatie) van de besluiten vooropstelde. Er werd niet uitgegaan van een tevoren bepaalde lokatie, maar men vroeg gemeenten vrijwillig naar voren te komen. In die gemeenten die positief reageerden werd vervolgens een hoogst participatief proces georganiseerd dat inderdaad resulteerde in medewerking van de bevolking. Helaas bleek dat resultaat deels behaald te zijn door manipulatie van de lokale bevolking, bijvoorbeeld door eenzijdige informatievoorziening.

In het Verenigd Koninkrijk bestond in alle gevallen ook zeer grote weerstand tegen de voorstellen, maar die werd grotendeels gekanaliseerd via een ‘local inquiry’ waarbij een speciale vertegenwoordiger van de landelijke regering het dispuut aanhoort. Een local inquiry kan zeer lang duren (tot enkele maanden) en is sterk interactief omdat de partijen elkaar aan kruisverhoor kunnen onderwerpen. Daarbij worden echter alleen argumenten met betrekking tot de technische en economische kwaliteit van de installaties belangrijk geacht. Andere argumenten mogen wel ingebracht worden maar worden grotendeels genegeerd of zelfs afgestraft. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld met een boete aan lokale overheden die afvalinstallaties weigeren op ‘politieke’ gronden.

In de Nederlandse cases bleek de weerstand lang niet zo krachtig als in het VK en Canada. Wel bleek het uitzonderlijk moeilijk om tot afsluiting van de procedures te komen omdat de (weinige) tegenstanders regelmatig naar de rechter stapten, die vervolgens ruim de tijd nam om de besluitvorming dunnetjes over te doen.

Lessen

De voor de Nederlandse praktijk te leren lessen zijn divers. De Canadese aanpak is mogelijk een goed uitgangspunt voor zeer controversiële projecten, zoals de opslag van radioactief afval. Daarbij dient dan wel voorkomen te worden dat manipulatie optreedt. Voor meer ‘gewone’ projecten biedt de VK-praktijk waarschijnlijk aangrijpingspunten. Vooral de local inquiry zou een aantrekkelijk instrument kunnen zijn om geschillen te slechten. Het voorzitterschap van een dergelijke inquiry zou bekleed kunnen worden door de deskundigen die in de huidige situatie de rechter adviseren. Het voordeel daarvan is dat rechters besluiten minder inhoudelijk hoeven toetsen (staatsrechtelijk zuiverder, de rechter moet van de stoel van het bestuur) en sneller tot een besluit kunnen komen. Daarnaast biedt de local inquiry een kans voor intensieve interactie tussen partijen die tegen over elkaar staan, een kans die hun vaak ontbreekt.

Over de promovendus

Daver Huitema is bestuurskundige en gespecialiseerd in milieubeleid. Na de studie bestuurskunde aan de Universiteit Twente werkte hij acht jaar als onderzoeker aan het Centrumvoor Schone Technologie en Milieubeleid van de UT. Momenteel werkt hij als post-doctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Noot voor de pers:

Het proefschrift van Dave Huitema: Hazardous waste facility siting in the UK, the Netherlands and Canada. Institutions and discourses is verkrijgbaar bij Kluwer Academic Publishers, 078-657 6000.

Contactpersoon Universiteit Twente: drs. B. Meijering, 053-489 4385, b.meijering@utwente.nl