UR 09-306 UR-besluit Nota Sturing Onderzoek 5 nov. 2009

 

 

 

uw kenmerk

 

telefoon

053-489 2027

ons kenmerk

UR 09-306

fax

 

datum

5-11-2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)

 

cc.

 

onderwerp

Conceptbesluit Nota Sturing Onderzoek

De Universiteitsraad heeft de Nota Sturing Onderzoek en de Notitie Kern Prestatie Indicatoren ter instemming ontvangen en in commissievergadering OOS van 4 november 2009 besproken. Hierbij is het onderstaand conceptbesluit geformuleerd.

CONCEPT-BESLUIT UNIVERSITEITSRAAD

De Universiteitsraad,

gezien :

·

de notitie Sturing Onderzoek met kenmerk FEZ/386.458 met uitzondering van bijlage 1: de kwalitatieve indicatoren;

·

de aanbiedingsbrief van het College van Bestuur d.d. 18 november 2009;

·

de instemming met de notitie door CvB-WD, CvB-D en het UMT.

Overwegende dat:

·

bij de behandeling van de kadernota 2010 met het CvB is afgesproken deze notitie apart voor instemming voor te leggen;

·

door middel van de notitie Sturing Onderzoek een deel van het onderzoekbeleid wordt vastgesteld;

·

de instituutsraden zijn gehoord.

Gehoord:

De toezeggingen van het CvB dat:

·

in paragraaf 1. (de beleidskeuzes achter de veranderingen) alsnog de inhoudelijke relatie wordt benoemd en beschreven met de Strategische Visie 2009-2014 “Route14”;

·

De halvering van de O&O component de kwaliteit en intensiteit van het onderwijsdeel niet aantasten;

·

De kwantitatieve Indicatoren onderdeel zullen uitmaken van de definitieve nota Instellingskwaliteitszorg aan de UT die op een later tijdstip ter instemming aan de Universiteitsraad wordt voorgelegd.

besluit:

De Universiteitsraad stemt in met de notitie Sturing Onderzoek met kenmerk FEZ/386.458 (met uitzondering van bijlage 1: de kwalitatieve indicatoren).

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter