Ontstaan van nieuwe of gewijzigde minors

In zijn algemeenheid en voornamelijk voor aanbieders van minors geldt het volgende.

Wijzigingen in bestaande geïnstitutionaliseerde minors

Bij organisatorische wijzigingen in bestaande en gevalideerde minors geldt uiteraard dat de herziene minor een even­wichtig, samenhangend, afgerond, op derdejaars niveau zijnd, correct verroosterd (etc.) onderwijspakket zonder intrin­sieke voorkennis­problemen moet blijven.

Bij inhoudelijke wijzigingen in bestaande en gevalideerde minors geldt het volgende.

·

Bij een omvang van de inhoudelijke wijziging(en) tot maximaal 5 EC wordt deze aan aanbiedende instantie van de minor overgelaten. De hierboven genoemde algemene kenmerken van een minor moeten daarbij uiteraard gehand­haafd blijven.

·

Bij een omvang van de inhoudelijke wijziging(en) van 5 EC tot 10 EC moet de gewijzigde minor opnieuw ter validatie worden aangeboden aan de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor.

·

Bij een omvang van de inhoudelijke wijziging(en) van méér dan 10 EC gaat het overwegend om een nieuwe minor die ook als nieuwe minor moet worden aangemeld.

Een bestaande minor die zichzelf niet langer wenst aan te bieden, meldt dit vóór 15 februari (voorafgaand aan het eerste opleidingsjaar waarin de minor niet meer beschikbaar is) aan de centrale coördinator minororganisatie. Een bestaande minor die zichzelf (ingrijpend) wenst te wijzigen meldt dit vóór 15 januari aan de centrale coördinator minororganisatie om waar nodig meegenomen te worden in de hieronder beschreven procedure voor nieuwe minors.

Beide deadlines zijn gebaseerd op het besluit van het College van Bestuur om ieder jaar op of rond 1 maart het minoraanbod voor het komende opleidingsjaar definitief vast te stellen.

Nieuwe themaminors

Een nieuwe themaminor kan in principe door iedere aanbieder van Hoger Onderwijs (UT-faculteiten, andere univer­siteiten, HBO-instellingen) worden voorgesteld. De procedure voor het tot stand komen van een nieuwe themaminor is als volgt.

·

De potentiële aanbieder schrijft een minorvoorstel van één of enkele pagina's in vrij formaat met de nadruk op de inhoud en de doelstellingen van de minor. Dit minorvoorstel wordt voorgelegd aan de centrale coördinator minororganisatie. De deadline voor dit eerste voorstel is 15 januari voorafgaand aan het opleidingsjaar waarin de minor beoogd wordt voor het eerst te worden aangeboden.

·

Het minorvoorstel wordt getoetst aan de daartoe door de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO, destijds Centrale Commissie Onderwijs geheten) vastgestelde criteria. Met deze criteria kan in het minorvoorstel dus ook al rekening gehouden worden.

·

De UCO bepaalt of de voorgestelde themaminor aan het totale minoraanbod zal worden toegevoegd. Bij een positief besluit kan de aanbieder van de minor deze verder ontwikkelen.

·

Vóór de eerste uitvoering van de minor zal deze ook nog worden onderworpen aan een validatie-onderzoek door de Validatie- / Accreditatiecommissie Major-minor. Hierbij zal een standaard vragenlijst gehanteerd worden, waarmee de inhoud en organisatie van de nieuwe minor op diverse onderwijskundige aspecten beoordeeld zal worden. In 2013 wordt deze validatievragenlijst gehanteerd, de validatie-vragenlijsten voor latere jaren zullen naar verwachting hier op lijken.

·

Na twee jaar van daadwerkelijke uitvoering van een minor zal deze aan een accreditatie -onderzoek worden onderworpen. Daarbij gaat het, in tegenstelling tot de validatieprocedure, om een kwaliteitsbeoordeling achteraf (en met adviezen voor de toekomst). Bij de accreditatieprocedure wordt nadrukkelijk naar deelnemende studenten geluisterd.

Nieuwe opleidingsminors

Iedere UT-bacheloropleiding kan maximaal één opleidingsminor aanbieden, maar dat is met ingang van het opleidingsjaar 2006-2007 niet meer verplicht. De verdere procedure voor nieuwe opleidingsminors is identiek aan die voor themaminors (zie hierboven).